Брой XVI (1992), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Стамен Михайлов (София, България). За хронологията в Именника на българските князе, с. 3–12. PDF
 • Таня Попова (София, България). За календара на Лондонското евангелие, с. 13–16. PDF
 • Елка Мирчева (София, България). Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Словото за четиридесетте мъченици от Севастия, с. 17–26. PDF
 • Йежи Русек (Краков, Полша). Из наблюденията върху лексиката на Йоан-Екзарховия „Шестоднев“, с. 27–33. PDF
 • Мария Йовчева, Лора Тасева (София, България). Редки думи от Берлинския сборник, с. 34–49. PDF
 • Таня Лалева (София, България). За третоличното окончание -тъ в историята на българския език, с. 50–53. PDF
 • Nina Voutova (Sofia, Bulgaria). Filigranological Study of the Paper of the Earliest Greek Manuscripts Preserved at the Bulgarian National Library (14th c.), с. 54–72. PDF
 • Стоян Маслев (София, България). Писмо и език на Брашовската грамота на цар Иван Срацимир, с. 73–87. PDF
 • Емил Александров (София, България). Правен характер на Брашовската грамота от XIV в., с. 88–97. PDF
 • Младен Чомонев (София, България. Отново за първообраза на Паисиевата история, с. 98–104. PDF
Преглед: 
 • Ана Стойкова (София, България). Ново издание на Пространното житие на св. Методий, с. 105–108. PDF
  O t t o  K r o n s t e i n e r. Житие блаженааго Мефодиа архиепискупа моравскааго. Das Leben des hi. Method des Erzbischofs von Sirmium. Salzburg, 1989 (Die slawischen Sprachen, 18). 202 S.
 • Петя Янева (София, България). Нова книга за православното християнство, с. 109–112. PDF
  Ι ω ά ν ν η ς  Τ α ρ ν α ν ί δ η ς. Πτύχες της σλαβιϰής ορϑοδοξίας. Εϰ. Οίϰος Αδελφών Κυριαϰίδη. θεσσαλονίκη, 1991. 360 σ.
 • Бойка Мирчева (София, България). Принос в изследването на кирило-методиевската проблематика, с. 113–117. PDF
  Кирило-Методиевски студии. Кн. 8. С., Издателство на БАН, 1991. 321 с.
 • Славия Бърлиева (София, България). Семинар по история на православното богослужение, с. 118–119. PDF