Начало

Международното рецензирано списание „Palaeobulgarica / Старобългаристика” се издава от Кирило-Методиевския научен център при БАН. То е посветено на комплексното изследване на проблемите на българската средновековна писмена култура, които са тясно свързани с културното развитие на другите славянски страни, на съседните балкански държави, както и с духовните и културните явления и процеси в цяла Европа.

Palaeobulgarica/Старобългаристика се реферира и индексира в: