За нас

Брой първи на списанието

PALAEOBULGARICA / СТАРОБЪЛГАРИСТИКА е специализирано международно списание за комплексно изследване на проблемите на българската средновековна писмена култура от създаването на славянската азбука от св. Кирил и Методий до епохата на Българското възраждане (XVIII в.), както и на кирило-методиевските традиции до наши дни.

Тези проблеми в различните им аспекти (език, литература, история, изкуство и др.) се свързват тясно с културното развитие на другите славянски страни, на съседните балкански държави, а също така с духовните и културните явления и процеси в цяла Европа.

Периметърът на представените в списанието публикации е твърде широк и от различни области на хуманитарните науки: палеославистика, кирилометодиевистика, старобългаристика, балканистика, византология, богословие, изкуствознание и др.

Поместените в изданието статии и студии представляват научен принос в разглежданите области, в тях се съобщават неизвестни факти, разработват се нови методики на изследванията или се предлагат нови теоретични идеи. Ето защо проблематиката на списанието е актуална не само за българските учени, но и за чуждестранната медиевистика.

Изданието е особено важно за учените извън България, които печатат резултатите от своите проучвания в него (те са около 30% от авторите). По този начин то утвърждава ценностите на европейската и световната наука като цялостна система и предоставя възможност за среща на мненията на различни медиевистични школи и поколения. Участието на световноизвестни учени от чужбина като членове на редколегията е гаранция за стриктното спазване на високите критерии при подбора на публикуваните материали.

Изданието е рецензирано. Всеки материал се рецензира от двама рецензенти, които нямат информация за автора. За рецензенти се канят водещи специалисти от страната и чужбина.

Списанието излиза без забавяне в установената периодичност от 4 книжки годишно. За целия период на издаване никога публикуването на книжките не е било прекъсвано. Статиите се отпечатват на английски, български, немски, руски и френски език с резюмета на английски. PALAEOBULGARICA се разпространява в над 30 страни от Европа, Америка и Азия. За списанието са абонирани над 100 държавни и университетски библиотеки по света, между които Library of Congress; Library and e-Resources Centre of the European Commission; The British Library; Stanford University; University of Sussex; Yale University; UCLA; Harvard University Widener Library; Oxford University - Bodleian Library; New York University; University of Chicago; Charles University Prague; Vienna University Library; University of Warsaw Library; Stockholm University Library; Staatsbibliothek zu Berlin; Universitaetsbibliothek Leipzig; Bayerische Staatsbibliothek; Royal Library - Kopenhagen University Library; Erasmus University; Universitaet Zurich - Zentralbibliothek; Toronto University Library; Beijing Foreign Studies University и мн. др.

Изданието е достъпно на платформата на Central and Eastern European Online Library (CEEOL) и на сайта на списанието, където достъпът до пълния текст на статиите е ограничен за оторизирани потребители. Осигурен е неограничен достъп до пълния текст на рецензиите и обзорите в рубриката „Преглед“.

Списание Palaeobulgarica се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката.