Нов брой

Статии
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). За „сърбизмите“ в Мариинското евангелие, с. 3–14. PDF
 • Мария О. Новак (Москва, Россия). Тропари в древнерусских паримейниках XII–XIV вв. (На материале онлайн-коллекции „Манускрипт“), с. 15–34. PDF
 • Георги Петков (Пловдив, България). Неизвестен препис на Проложното житие на св. Еразъм Охридски (Формийски), с. 35–54. PDF
 • Майя Йонова (София, България). Слово за Езоп по ръкопис 1161 от сбирката на Църковно-историческия и архивен институт (Изследване и издание), с. 55–84. PDF
 • Евгений Джиджора (Одесса, Украина). Концепция воссоздания апостола-благовестителя в некоторых произведениях средневековой славянской гимнографии и агиографии, с. 85–112. PDF
 • Десислава Узунова (София, България). Неизвестен превод на Самуил Бакачич, с. 113–123. PDF

Преглед

 • Lara Sels (Leuven, Belgium) Francis J. Thomson (24.11.1935–21.05.2021). His Life, Work, and Legacy, с. 125–136. PDF
 • Енчо Тилев (Пловдив, България). Важен принос към изследването на История славянобългарска и нейните преправки, с. 137–140. PDF
  А т а н а с к а  Т о ш е в а. Рилската преправка (1825 г.) и преписите от Рилската редакция на „История славянобългарска“ (текстология и език). Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2020. 622 с. ISBN 978-619-202-546-5.
 • Искра Христова-Шомова (София, България). Мащабно изследване върху хърватската глаголическа традиция на Книгите на Макавеите, с. 141–146. PDF
  V e s n a  B a d u r i n a  S t i p č e v i ć. Hrvatskoglagoljske Makabejske knjige. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Staroslavenski institut, 2020, 276 p. ISBN 978-953-169-424-7 (Hrvatska sveučilišna naklada); ISBN 978-953-6080-41-0 (Staroslavenski institut).
 • Годишно съдържание на списание Palaeobulgarica, 2021, с. 147–152. PDF
Subscribe to Front page feed