Нов брой

Статии
 • Евгени Зашев (София, България). Най-ранният словесен образ на св. Седмочисленици – механизми на изобретяване, с. 3–31. PDF
 • Ростислав Станков(София, България). Проблеми на лексикалната семантика (Върху материал от произведенията на Патриарх Евтимий), с. 33–50. PDF
 • Лора Тасева (София, България). Преводната парадигма на двукоренните думи с , с. 51–78. PDF
 • Олег Ф. Жолобов(Казань, Россия). Лексический ряд в старославянских и восточнославянских источниках XI–XV вв.: Интерпретация квантитативных формул (На материале исторического корпуса „Манускрипт“), с. 79–99. PDF
 • Виктор А. Баранов (Ижевск, Россия). Количественные и статистические характеристики лексического окружения существительных брань и рать в старославянских и восточнославянских источниках XI–XV вв.: Опыт извлечения и анализа малых корпусных данных, с. 101–141. PDF
 • Георги Минчев (Лодз, Полша). Eдин непознат славянски псевдоканоничен текст – Въздигане на Пресветата в сборника на Висарион/Варлаам Слепченски от 1547 г., с. 143–160. PDF

Преглед

 • Ценка Досева (София, България). Да преминеш по старобългарските пътеки: В памет на Живка Икономова (21.09.1938–25.08.2022), с. 161–166. PDF
 • Красимир Кръстев (София, България). Самуилова България в научните изследвания на проф. д-р Георги Н. Николов (По повод на неговата 65-годишнина), с. 167–178. PDF
 • Тотка Григорова (София, България). Светски изображения на славянските просветители, с. 179–184. PDF
  В е с е л к а  Ж е л я з к о в а,  Д е с и с л а в а  Н а й д е н о в а. Кирил и Методий. Образи. Памет. Идентичност. София, 2021. 239 с. ISBN 978-954-9787-50-4.
 • Люба Илиева (София, България). Пътят на Кирил и Методий в общоевропейска перспектива, с. 185–191. PDF
 • Годишно съдържание на списание Palaeobulgarica 2022, с. 193–198. PDF
Subscribe to Front page feed