Нов брой

Статии
 • Ivan P. Petrov (Giessen, Germany). The Greek Sources of Učitel’noe Evangelie Revisited: Sermon 20, с. 3–28. PDF
 • Георги Митов (Льовен, Белгия). Византийските новозаветни катени и Учителното евангелие на Константин Преславски: от катената към хомилията (Предварителни наблюдения), с. 29–41. PDF
 • Мартин Браксаторис (Братислава, Словакия). Сведения о жизни Константина Преславского в контексте его возможного авторства так называемого Мефодиева Канона св. Димитрию Солунскому, с. 43–67. PDF
 • Альберто Понтироли (Рим, Италия). О трёх проложных житиях св. Кирилла: повествовательные мотивы и рукописная традиция, с. 69–96. PDF
 • Simeon Dekker (Bern, Switzerland). Features of the Cynic-Stoic Diatribe in Early Slavic Homilies: Clement of Ohrid and His Literary Heritage, с. 97–120. PDF
 • Деница Петрова (София, България). Житие на Стефан Лазаревич и Сръбски родослов в ръкопис № 88, Ф. 201, РГАДА, с. 121–140. PDF
 • Светлана Шашерина (Братислава, Словакия). Образ Индии в кириллических текстах XVIII века из Подкарпатья, с. 141–152. PDF

Преглед

 • Мая Иванова (София, България). В памет на Лиляна Грашева (6 декември 1936 – 4 ноември 2021), с. 153–165. PDF
 • Красимир Станчев (Рим, Италия). Нов италиански труд по кирилометодиевистика, с. 167–172. PDF
  S i l v i a  T o s c a n o. Ján Hollý (1785–1849) cantore di Cirillo e Metodio. Seconda edizione riveduta e ampliata. Roma: Lithos Editrice, 2021. 184 pp. ISBN 979-12-80197-35-1.
 • Ива Трифонова (София, България). Южнославянските кописти и скриптории през призмата на съвременните палеографски търсения, с. 173–183. PDF
Subscribe to Front page feed