Контакти

Адрес на редакцията:
1000 София, ул. „Московска“ 13
За кореспонденция: 1000 София, п.к. 432
e-mail: palaeobulgarica@kmnc.bg 
За справки: телефони +359-878-323-157

Абонамент:
Книжките на списанието се закупуват в редакцията на посочения адрес или заявките се изпращат онлайн на e-mail: palaeobulgarica@kmnc.bg.
Абонамент за една година може да се заплати в редакцията на списанието или чрез банков превод.

Данни за нашата банкова сметка:

в лева:
IBAN:  BG47 UNCR 9660 3119 9215 11
BIC  code: UNCRBGSF
Cyrillo-Methodian Research Center

в евро: 
IBAN:  BG11 UNCR 7630 3400 0012 65
BIC  code: UNCRBGSF
Cyrillo-Methodian Research Center