Публикационна етика

Етични принципи за публикуване в Paleobulgarica/Старобългаристика
( Принципите се основават на насоките на COPE за най-добри практики за редакторите на списания)

           Всяка статия, публикувана в рецензираното списание „Palaeobulgarica/ Старобългаристика“, е неотделима съществена част в изграждането на цялостна и авторитетна мрежа на знанието. Тя е пряко отражение на качеството на работата на авторите и институциите, които ги подкрепят. Рецензираните статии поддържат и използват научните методи. Поради това е важно да се договорят стандарти за очакваното етично поведение на всички участници в процеса на публикуване: автора, редакционната колегия, рецензента и научната общност.

           Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) като издател на списание „Palaeobulgarica/ Старобългаристика“ приема своите задължения да наблюдава всички етапи от издателската дейност и ние осъзнаваме нашите етични и други отговорности. КМНЦ поема задължението да гарантира, че рекламирането, преиздаването или приходи от друга търговска дейност няма да имат влияние върху решенията на редакцията. В допълнение към това КМНЦ и редакционната колегия ще съдействат за комуникацията с други списания и/или издатели, когато това е полезно и необходимо.

Авторски права и достъп:

           Авторите предоставят на Palaeobulgarica правото за публикуване и разпространяване на статиите. Те се задължават да не публикуват статиите в интернет без съгласието на редакционната колегия на Palaeobulgarica.
           Право на пълнотекстов достъп до електронната версия на Palaeobulgarica имат т.нар. оторизирани потребители. Това са институти и индивидуални партньори от България и чужбина, с които участваме в съвместни проекти, както и служебни лица поради естеството на тяхната работа.
           От началото на 2020 г. рецензиите и информациите в рубриката „Преглед“ се предоставят на свободен достъп в PDF формат на сайта на списанието.

Задължения на авторите

Представяне на изследването

           Авторите на оригинални изследвания трябва да представят точно описание на извършената работа, както и обективна оценка за нейното значение. Основните данни трябва да бъдат коректно изложени в статията. Статията трябва да съдържа достатъчно детайли и позовавания, за да позволи на други изследователи да проверят работата.
           Фалшифицираните или умишлено неточни твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи.
           Рецeнзиите и статиите трябва също така да са точни и обективни, а изработеното мнение на редакцията за тях да е ясно определено като такова.

Достъп и запазване на данни

           Авторите могат да бъдат помолени да предоставят на редакцията първични данни, свързани със статията. Те трябва да имат готовност да осигурят публичен достъп до такива данни, ако това е практически възможно, както и за всеки случай да са готови да ги съхраняват за разумен период от време след публикацията.

Оригиналност и плагиатство

           Авторите трябва да гарантират, че са написали изцяло оригинален труд, а ако са използвали чужд или отделни думи от него, този труд трябва да бъде цитиран или думите да са поставени в кавички по подходящ начин. Плагиатството има много форми – от представянето на чужда статия като собствена до копирането или парафразирането на съществени части от чужда статия без посочването на автора ѝ, и до претенцията за собственост върху резултатите от изследвания, проведени от други. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично публикационно поведение и е неприемливо.

Многократно, повторно или едновременно публикуване

           Авторите на статии в „Palaeobulgarica / Старобългаристика“ не трябва да предоставят ръкописи, описващи едни и същи изследвания, в друго списание за първо публикуване. Eдновременното предоставяне на един и същи ръкопис на повече от едно списание представлява неетично публикационно поведение и е неприемливо. Авторът на статия в „Palaeobulgarica / Старобългаристика“ изобщо не трябва да предоставя за разглеждане статия, публикувана преди това в друго издание.

Позоваване на източниците

           В статията винаги трябва да присъстват подходящите форми на признателност към работата на другите. Авторите трябва да цитират публикациите, които са оказали влияние за определянето на естеството на предлаганата за публикуване работа. Лично получената информация – в разговор, кореспонденция или обсъждане с трети страни, не трябва да се използва без недвусмислено писмено разрешение от източника. Конфиденциална информация, получена в процеса на дейности, като посочване на ръкописи или на документи за кандидатстване за грантове, не трябва да се използва без ясно писмено разрешение от автора на работата, който участва в тези дейности.

Авторство на статията

           Като автори трябва да бъдат определяни онези, които имат основен принос за концепцията, проектирането, изпълнението и интерпретацията в представяното изследване. Всички останали, които също са допринесли значително за реализиране на изследването, трябва да бъдат включени като съавтори. Когато има и други участници в някои съществени аспекти на изследователския проект, на тях също трябва да им бъде изказана благодарност или да бъдат посочени като сътрудници. Съответният автор трябва да осигури включването в статията на всички съавтори и сътрудници, както и всички съавтори да видят и одобрят последната версия на статията и да са съгласни с нейното представяне за публикация.

Разкриване на информация и конфликт на интереси

           Всички автори трябва да разкриват в ръкописите си всеки финансов или друг съществен конфликт на интереси, който може да се тълкува като фактор, влияещ на резултатите или интерпретацията в техните ръкописи. Всички източници на финансова помощ за изследователския проект трябва да бъдат оповестени. Примерите за потенциални конфликти на интереси, за които трябва да бъде съобщено, включват: използване на труд, консултации, хонорари, платени експертни оценки, грантове или друго финансиране. Наличието на потенциален конфликт на интереси трябва да бъде оповестено на възможно най-ранен етап.

Основни грешки в публикациите

           Ако даден автор открие значителна грешка или неточност в собствената си публикация, негово задължение е да съобщи незабавно на редактора на списанието и в сътрудничество с редактора да оттегли или коригира статията. Ако редакторът узнае от трета страна, че дадена публикация съдържа значителна грешка, задължение на автора е незабавно да оттегли или коригира статията или да предостави на редактора доказателства за верността на статията.

Задължения на редакционната колегия

Решения за публикуване

           Редакционната колегия на рецензираното списание „Palaeobulgarica/ Старобългаристика“ е отговорна за решенията кои от представените в списанието статии да бъдат публикувани. Проверяването на научната обоснованост на работата и на значението ѝ за изследователите и читателите трябва винаги да са водещи при вземането на такива решения. Редакционната колегия трябва да се ръководи от своята редакционна политика и да се съобразява със законовите изисквания, които са в сила в случаите на клевета, нарушаване на авторските права и плагиатство. Редакционната колегия може да се съветва с рецензентите при вземането на решения.
           Редакционната колегия трябва да оценява ръкописите според тяхното интелектуално съдържание без оглед на раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етнически произход, гражданство или политически възгледи на авторите.
           Редакционната колегия уведомява автора за взетото решение. Тя може да върне материала на автора за корекции или преработване. При отказ от публикуване редколегията се задължава да не предоставя материала на трета страна.
           При идентифициране на нарушения на етичните норми от страна на авторите редакцията има право да откаже публикация на всеки етап от редакционно-издателския процес.

Поверителност

           Редакционната колегия и целият персонал на редакцията не трябва да разкрива никаква информация за подадения ръкопис на никого, освен на автора и рецензентите.

Разкриване на информация и конфликт на интереси

           Непубликувани материали, за които се съобщава в представен ръкопис, не трябва да се използват от членовете на редакционната колегия за техни собствени изследвания без изричното писмено съгласие на автора. Приоритетна информация или идеи, получени от рецензията, трябва да се запазят в тайна и да не се използват за извличане на собствена полза на персонала. Член на редакционната колегия трябва да си направи отвод (т.е. трябва да помоли друг член на редакционната колегия да прегледа и рецензира материала вместо него), поради възможното допускане в ръкописа на конфликт на интереси, произтичащ от конкуренция, сътрудничество или други взаимоотношения или връзки с автори или институции, свързани със статията. Редакционната колегия трябва да изисква от всички сътрудници да съобщават за наличието на конкурентни интереси, отнасящи се към изучаваната тема и да публикуват уточнения, ако конкурентните интереси по темата бъдат разкрити след публикацията. Ако е необходимо, може да се предприемат други подходящи действия, като например публикуване на отказ на редакционната колегия от публикацията или изразяване на съжаление.
           Ако в редакцията на Palaeobulgarica постъпи статия от някой от членовете на редакционната колегия на списанието, нейното редактиране се поема от останалите членове на редакционната колегия, за да бъде спазена етиката и независимостта в редакционния процес. Някой от другите редактори на списанието избира двамата независими рецензенти, които да оценят статията.

Участие и сътрудничество в проверки на оплаквания

           Редакционната колегия трябва да вземе разумни отговорни мерки в съгласие с подходящата научна общност, когато са представени етични оплаквания относно подаден ръкопис или публикувана статия. Такива мерки обикновено включват установяване на контакт с автора на ръкописа или на публикуваната статия и са взети при внимателно разглеждане на съответното оплакване или предявено искане, но също може да включват и по-нататъшен контакт с подходящите институции и изследователски органи и ако оплакването се потвърди, уместни са публикуване на корекция, оттегляне на статията, изразяване на съжаление или друга бележка. Всеки докладван акт на неетично издателско поведение трябва да бъде разгледан, дори ако е открит години след публикуването му.

Задължения на рецензентите

Принос към редакционните решения

           Всеки материал се рецензира от двама рецензенти, които нямат информация за автора.
           Рецензията подпомага редакционната колегия при вземането на редакционни решения и посредством контакта на редакцията с автора може също така да му съдейства за подобряване на статията. Рецензията е важна част от официалната научна преписка и е в основата на научния метод.

Навременност

           Всеки избран рецензент, който преценява, че не е достатъчно квалифициран, за да рецензира даден ръкопис, или знае, че не му е възможно да постигне нужната бързина на рецензиране, трябва да уведоми редактора за това и да се оттегли от процеса на рецензиране.

Поверителност

           Всички ръкописи, приети за рецензия, трябва да бъдат смятани за документи, които не подлежат на разгласяване. Те не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други лица освен с упълномощените от редакционната колегия.

Стандарти за обективност

           Рецензиите трябва да бъдат обективни. Личната критика към автора е неуместна. Рецензентите трябва да изразяват ясно гледната си точка и да я подкрепят с аргументи.

Позоваване на източниците

           Рецензентите трябва да идентифицират публикации, които се отнасят до темата, но не са цитирани от авторите. Всяко твърдение, че наблюдение, извод или аргумент, са били вече съобщени, трябва да бъде подкрепено с подходящо цитиране. Рецензентите трябва да обърнат внимание на редактора също на всяка съществена прилика или припокриване между разглеждания ръкопис и всеки друг публикуван документ, за който те лично знаят.

Разкриване на информация и конфликт на интереси

           Непубликувани материали, за които се съобщава в представен ръкопис, не трябва да се използват от рецензента в негово собствено изследване без изричното писмено съгласие на автора. Приоритетна информация или идеи, получени при рецензирането, не трябва да се разгласяват и да се използват за извличане на собствена полза. Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, във връзка с които те имат конфликт на интереси, произтичащ от конкуренция, сътрудничество или други взаимоотношения или връзки с автори или институции, свързани със статията.