Процедура на рецензиране

Публикуваните в списание „Palaeobulgarica / Старобългаристика“ статии са обект на двойно анонимно рецензиране. Процедурата на рецензиране е следната:

1. Получените в редакцията ръкописи се предоставят на всички членове на редакционната колегия.

2. Всеки ръкопис се предава на двама външни рецензенти, чиято изследователска дейност е най-близо до темата на ръкописа. Те получават анонимно копие на ръкописа, който оценяват по критериите в картата за оценка на статия, достъпна на този линк. В рамките на 20 дни рецензентите трябва да предоставят своята оценка. Списъкът на независимите рецензенти е достъпен тук.

3.Окончателното решение дали статията да бъде публикувана,  се взема на заседание на  редакционната колегия, което се провежда веднага след получаването на рецензиите,  като се вземат предвид мненията на рецензентите.

4. Веднага след това заседание рецензиите (без имената на авторите им) се изпращат на авторите заедно с информацията за приемането или отхвърлянето на статията (заедно с аргументите за това) и с изискванията към статията, формирани в рецензиите и мненията на членовете на редакционната колегия. В случаите, когато статията се приема с минимални поправки или след съществена преработка, на авторите се дава срок от 20 дни, за да извършат поправките.

5. Ако статията е приета за печат без никакви забележки, веднага започва предпечатната й подготовка и тя се включва в първия следващ брой на списанието. Ако  статията е приета за печат с минимални или съществени поправки и авторът й върне коригирания текст в срок, също започва веднага предпечатната й подготовка и тя се включва в първия или втория следващ брой на списанието, в зависимост от броя на готовите за печат материали, които изисква обемът на всеки брой. Ако  авторът не върне статията в този срок, публикуването й се отлага за някой от следващите броеве на списанието в зависимост от времето, когато е получен коригираният от автора текст. В зависимост от броя на наличните готови за печат статии, те се публикуват в рамките на срок от 3 до 9 месеца след получаването на материала в редакцията. Срокът е до 9 месеца, когато има натрупани повече от необходимите за две книжки готови материали за публикуване.

6. Ако авторът изпрати писмено несъгласие  с решението на редколегията  и със забележките и препоръките, дадени от рецензентите или от редколегията, редколегията има правото да предостави статията на трети рецензент и взема окончателно решение в зависимост от неговата оценка, за което уведомява писмено автора.