Указания за авторите

Указания за авторите
Ръкописите се изпращат на e-mail: palaeobulgarica@kmnc.bg.

За справки:
моб.: +359 882 590 641
моб. +359 878 323 157

Представяне на ръкописи
В списание Рalaeobulgarica се отпечатват материали на английски, български, немски, руски и френски език, като езиковата правилност на текстовете се гарантира от авторите, ако не пишат на своя език.

Приемат се за публикуване оригинални изследвания, рецензии и обзори, които не са вече публикувани и не са представени за обнародване в друго издание. Необходимо е материалите да са подписани с пълните имена на автора, институцията, в която работи, електронен адрес и ORCID, ако имат такъв. Статиите трябва да са придружени от резюме и ключови думи на английски език.

Декларация от авторите
С подаването на ръкописите в списание Palaeobulgarica авторите удостоверяват, че:
– Статиите съдържат оригинално изследване, което не е публикувано, не е представено за публикуване в друго издание и не нарушава съществуващи авторски права или права на трети страни.
– Предоставят на Palaeobulgarica правото за публикуване и разпространяване на статиите.
– Задължават се да не публикуват статиите в интернет без съгласието на редакцията на Palaeobulgarica.
Palaeobulgarica не изисква такси за обработка на статии.

Оформяне на текста
Допустимият максимален обем на статиите е 30 стандартни страници. В случай че статията превишава този обем, тя може да бъде публикувана след специално решение на редколегията. Материалите за рубриката „Преглед“ може да са с обем до 15 стандартни страници. Текстовете трябва да бъдат представени в word формат (doc, docx или rtf) и копие в pdf. За основния текст на ръкописа трябва да бъде използван шрифт Times New Roman, за примерите на старобългарски – CyrillicaOchrid10U, а за гръцкия текст – Times New Roman. Илюстрациите трябва да са в jpg или tiff формат, не по-малко от 300 пиксела/инч.

Оформяне на цитираната литература
Бележките към текста на статията се дават под линия, а описът на цитираната литература се помества в края на статията. В текста на съответните места в кръгли скоби се посочва фамилията на автора, годината на издаване на материала и цитираната страница (Aitzetmüller 1982: 142). Цитираната литература се подрежда по азбучен ред на фамилните имена на авторите (отделно на кирилица и латиница), като се посочва и годината на издаване на съчиненията. Съчиненията на един и същ автор се изреждат в хронологичен ред. Пълните библиографски данни се оформят по следния начин:

1. Книги
Посочване в текста

(Aitzetmüller 1975)
(Matejić, Bogdanović 1989: 238–250)

Библиографско описание
     Aitzetmüller 1975          A i t z e t m ü l l e r, R. Das Hexameron des Exarchen Johannes. T. 7. Graz, 1975.
     Matejić, Bogdanović 1989          M a t e j i ć, M., D. B o g d a n o v i ć. Slavic Codices of the Great Lavra Monastery: A Description. Sofia, 1989 (Balkanica II. Inventaires et Catalogues, 8).
     Sadnik 1967          S a d n i k, L. Des Hl. Johannes von Damaskus ῎Εκθεσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes. Herausgegeben von Linda Sadnik (= Monumenta linguaе Slavicae dialecti veteris. T. 5). Wiesbaden, 1967.

2. Глава или част от книга
Посочване в текста

(Pavlikianov 2011: 168)
(Dujčev 1968)

Библиографско описание
     Dujčev 1968          D u j č e v, I. La versione paleoslava dei dialoghi dello Pseudo-Cesario. – In: Medioevo Bizantino-Slavo. T. 2. Roma, 1968, p. 191–205.
     Pavlikianov 2011          P a v l i k i a n o v, K. The Mount Athos Archivial and Library Evidence. The Bulgarian Monastic Presence on the Holy Mountain during the Middle Ages Viewed through the Athonite Documentary and Literary Sources. – In: Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011. 1. Plenary Papers. Sofia, 2011, p. 167–187.

3. Статии в списания и поредици
Посочване в текста

(Rothe 1960: 106)
(Славова 2005)

Библиографско описание
     Rothe 1960          R o t h e, H. Unpersönliche Regentia mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen. – Slovo, 9–10 (1960), p. 105–128.
     Славова 2005          С л а в о в а, Т. Старобългарските релативи в исторически аспект. – Palaeobulgarica, 29 (2005), № 4, с. 64–74.

Необходимо е авторите да предоставят списък на цитираната литература, като заглавията на публикациите и на източниците, които са на кирилица или с гръцки букви, да се представят в оригинал и транслитерирани на латиница.

Стандарти за транслитерация:

  1. Транслитерация на кирилицата с латински букви – в съответствие със Закона за транслитерация, обнародван в Държавен вестник, бр. 19 от 13 март 2009 г.
  2. Транслитерация на руската кирилица – вж. на адрес
  3. Транслитерация на сръбската кирилица – вж. на адрес
  4. Транслитерация на гръцките букви с латински букви – вж. на адрес
  5. Транслитерация на старата кирилица: