Указания за авторите

Указания за авторите
Ръкописите се депозират в редакцията на списанието:

Кирило-Методиевски научен център при БАН
1000 София, ул. „Московска“ № 13,
по пощата: 1000 Sofia, Р.О.В. 432
или на e-mail: palaeobulgarica@kmnc.bg

За справки:
тел.: ++359 2 427 57 50
моб.: ++359 882 590 641

Представяне на ръкописи
В списание Рalaeobulgarica се отпечатват материали на английски, български, немски, руски и френски език, като езиковата правилност на текстовете се гарантира от авторите, ако не пишат на своя език.

Приемат се за публикуване оригинални изследвания, рецензии и обзори, които не са вече публикувани и не са представени за обнародване в друго издание. Авторските права на отпечатаните текстове принадлежат на списание Рalaeobulgarica и не се допуска публикуването им в интернет, както и разпространяването им на електронни носители без съгласието на редакцията.

Илюстрациите трябва да са в JPG или TIFF формат, не по-малко от 300 пиксела.

Необходимо е материалите да са подписани с пълните имена на автора и да се посочи адрес за кореспонденция с редакцията. Статиите трябва да са придружени от резюме и от няколко ключови думи.

Оформяне на текста
Допустимият максимален обем на статиите е 30 стандартни страници (30 реда на страница, 60 знака на ред или общо 54 000 знака, вкл. интервалите), като те трябва да са придружени от резюме на английски език за статиите на български и руски език, а за статиите на другите езици – на английски език и по възможност на български език. Материалите за рубриката „Преглед“ може да са с обем до 15 стандартни страници. Текстовете се представят във формат RTF или DOC и копие в РDF. За основния текст на ръкописа трябва да бъде използван шрифт Times New Roman, за примерите на старобългарски – CyrillicaOchrid1, а за старогръцките – TmsGkOld. Не е желателно използването на болд и подчертаване в основния текста, както и на курсив, болд и подчертаване в старобългарските и гръцките примери.

Оформяне на цитираната литература
Бележките към текстовете се дават под линия, а описът на цитираната литература се разполага в края на статията. В текста на съответните места в скоби се посочва фамилията на автора, годината на издаване на материала и цитираната страница (Aitzetmüller 1982: 142). Цитираните автори се подреждат по азбучен ред на фамилните им имена (отделно на кирилица и латиница), като се посочва и годината на издаване на съчиненията, а пълните библиографски данни се оформят според приетите стандарти за библиографско описание на цитираната литература:

Кожухаров 2004 К о ж у х а р о в, Ст. Проблеми на старобългарската поезия. София, 2004.

Aitzetmüller 1982 A i t z e t m ü l l e r, R. Abg. лицемэръ προσωπολήπτης. – Palaeobulgarica, 6, 1982, № 3, 140–143.

Aitzetmüller 1991 A i t z e t m ü l l e r, R. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations. T. 12). Freiburg i. Br., 1978.

Необходимо е авторите да предоставят списък на цитираната литература, като заглавията на публикациите и на източниците, които са на кирилица или с гръцки букви, да се представят в оригинал и транслитерирани на латиница.

Системи за транслитерация, които да се прилагат:

  1. Транслитерация на българските букви с латински букви – в съответствие със Закона за транслитерация, обнародван вДържавен вестник, бр. 19 от 13 март 2009 г.
  2. Транслитерация на другите национални варианти на кирилицата – вж. на адрес
  3. Транслитерация на гръцките букви с латински букви – система за автоматична транслитерация
  4. Транслитерация на старата кирилица с латински букви: