Указания за авторите

Указания за авторите
Ръкописите се депозират в редакцията на списанието:

Кирило-Методиевски научен център при БАН
1000 София, ул. „Московска“ № 13,
по пощата: 1000 Sofia, Р.О.В. 432
или на e-mail: palaeobulgarica@kmnc.bg

За справки:
тел.: ++359 2 427 57 50
моб.: ++359 882 590 641

Представяне на ръкописи
В списание Рalaeobulgarica се отпечатват материали на английски, български, немски, руски и френски език, като езиковата правилност на текстовете се гарантира от авторите, ако не пишат на своя език.

Приемат се за публикуване оригинални изследвания, рецензии и обзори, които не са вече публикувани и не са представени за обнародване в друго издание. Авторските права на отпечатаните текстове принадлежат на списание Рalaeobulgarica и не се допуска публикуването им в интернет, както и разпространяването им на електронни носители без съгласието на редакцията.

Илюстрациите трябва да са в JPG или TIFF формат, не по-малко от 300 пиксела.

Необходимо е материалите да са подписани с пълните имена на автора и да се посочи адрес за кореспонденция с редакцията. Статиите трябва да са придружени от резюме и от няколко ключови думи.

Оформяне на текста
Допустимият максимален обем на статиите е 30 стандартни страници, като те трябва да са придружени от резюме на английски език за статиите на български и руски език, а за статиите на другите езици – на английски език и по възможност на български език. Материалите за рубриката „Преглед“ може да са с обем до 15 стандартни страници. Текстовете се представят във формат RTF или DOC и копие в РDF. За основния текст на ръкописа трябва да бъде използван шрифт Times New Roman, за примерите на старобългарски – CyrillicaOchrid1, а за старогръцките – TmsGkOld. Не е желателно използването на болд и подчертаване в основния текста, както и на курсив, болд и подчертаване в старобългарските и гръцките примери.

Оформяне на цитираната литература
Бележките към текстовете се дават под линия, а описът на цитираната литература се разполага в края на статията. В текста на съответните места в скоби се посочва фамилията на автора, годината на издаване на материала и цитираната страница (Aitzetmüller 1982: 142). Цитираните автори се подреждат по азбучен ред на фамилните им имена (отделно на кирилица и латиница), като се посочва и годината на издаване на съчиненията, а пълните библиографски данни се оформят според приетите стандарти за библиографско описание на цитираната литература:

Кожухаров 2004 К о ж у х а р о в, Ст. Проблеми на старобългарската поезия. София, 2004.

Aitzetmüller 1982 A i t z e t m ü l l e r, R. Abg. лицемэръ προσωπολήπτης. – Palaeobulgarica, 6, 1982, № 3, 140–143.

Aitzetmüller 1991 A i t z e t m ü l l e r, R. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations. T. 12). Freiburg i. Br., 1978.

Необходимо е авторите да предоставят списък на цитираната литература, като заглавията на публикациите и на източниците, които са на кирилица или с гръцки букви, да се представят в оригинал и транслитерирани на латиница.

Стандарти за транслитерация, които да се прилагат:

  1. Транслитерация на българските букви с латински букви – в съответствие със Закона за транслитерация, обнародван вДържавен вестник, бр. 19 от 13 март 2009 г.
  2. Транслитерация на другите национални варианти на кирилицата – вж. на адрес
  3. Транслитерация на гръцките букви с латински букви – вж. на адрес
  4. Транслитерация на старата кирилица с латински букви: