Брой XVII (1993), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Хайнц Миклас (Фрайбург, ФРГ). От Преславския събор до Преславската школа. Въпроси на графематиката, с. 3–12. PDF
 • Эмилия Благова (Прага, Чехия), Живка Икономова (София, Болгария). Лексические совпадения Бесед Григория Двоеслова и Второго Жития Вячеслава с лексикой Иоанна Экзарха, с. 13–26. PDF
 • Петко Петков (София, България). Два превода на Житието на Григорий Велики, с. 27–35. PDF
 • Норман Ингъм (Чикаго, САЩ). Повествователен модус и литературен жанр в средновековните православни литератури: тезиси, с. 36–47. PDF
 • Сава Сивриев (Шумен, България). За ораторското умение във Венецианската реч на Константин-Кирил, с. 48–51. PDF
 • Maurice LaBauve Hébert (Chapel Hill, North Carolina, USA). The Linguistic and Literary Reforms of Patriarch Euthymius: A Return to the Sources, с. 52–62. PDF
 • Татяна Славова (София, България). Славянски митологически компилации, с. 63–76. PDF
 • Стефан Смядовски (София, България). Надписите към изображенията на Вселенските събори в Елешнишкия манастир (XVI в.) – извори и проблеми, с. 77–83. PDF
 • Райко Сефтерски (София, България). Рунически надписи от село Чукурово, Софийско, с. 84–99. PDF
 • Петър Куцаров (София, България). Славянските първоучители и Беларус, с. 100–114. PDF
Преглед: 
 • Димо Чешмеджиев (Пловдив, България). Сто години от рождението на Франтишек Дворник, c. 115–117. PDF
 • Славия Бърлиева (София, България). Осемдесетгодишният юбилей на боландиста Пол Девос, c. 118–120. PDF
 • Божидар Райков (София, България). Полезен справочник върху българската средновековна книжнина, c. 121–126. PDF
  Старобългарска литература. Еицнклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. Под общата ред. на Д. Петканова. Науч. ред. Ив. Добрев и Ан. Милтенова. С., Петър Берон, 1992. 519 с.
 • Красимира Костова, Татяна Илиева (София, България). Ценен принос в областта на славянската еклесиология, c. 127–134. PDF
  The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow. Proceedings of the International Congress on the Millennium of the Conversion of Rus' to Christianity. Thessaloniki 26–28 November 1988. Еdited by Anthony-Emil N. Tachiaos. Hellenic Association for Slavic Studies. Thessaloniki, 1992. 622 p.
 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Приносен труд в областта на старобългарския синтаксис, c. 135–135. PDF
  Р у м я н а  З л а т а н о в а. Структура на простото изречение в книжовния старобългарски език. С., 1990. 205 с.