Брой XXI (1997), 1

Статии: 
 • Еудженио Пики (Пиза, Италия), Джузепе Камуля (Пиза, Италия), Мария Йовчева (София, България), Моня Камуля (Пиза, Италия). Програмата DBT – перспективи при компютърната обработка на средновековни текстове, с. 3–21. PDF
 • Николай Овчаров (София, България). Надписите от църквата „Св. Андрей“ край Скопие и залезът на династията на Мрнявчевичите, с. 22–38. PDF
 • Константин Тотев (Велико Търново, България). Още веднъж за кръста на севаст Берислав от Трапезица, с. 39–47. PDF
 • Сергей Темчин (Вильнюс, Литва). Текстологическая история Баницкого евангелия по данным внутренней реконструкции, с. 48–62. PDF
 • Уте Шин (Сеул, Южна Корея). Отражението на процеса на смесване на носовите гласни върху падежните форми на съществителните имена в среднобългарския препис на преводите на Манасиевата хроника и Троянската притча, с. 63–73. PDF
 • Лидия Стефова (София, България). Още веднъж за възвратното притежателно местоимение свои/свой в български (По материал от Бдинския сборник от 1360 г.), с. 74–84. PDF
 • Наталья Самойлова (Москва, Россия). Преславская лексика в евангельских цитатах Супрасльского сборника, с. 85–90. PDF
 • Ангел Николов (София, България). Наблюдения върху цикъла старобългарски историко-апокалиптични творби от Х–XI в., с. 91–107. PDF
Преглед: 
 • Стамен Михайлов (София, България). Имали ли са прабългарите руническа писменост?, с. 108–111. PDF
 • Анисава Милтенова (София, България). Съвременно изследване на гадателните текстове в южнославянските средновековни ръкописи, с. 112–114. PDF
  А д е л и н а  А н г у ш е в а - Т и х а н о в а. Гадателните книги в старобългарската литература. Издателство ВРЕМЕ. С., 1996, 183 с.
 • Васил Гюзелев (София, България). Принос към изследването на средновековната българска урбанистика, с. 115–116. PDF
  Р о с и ц а  П а н о в а. Столичният град в културата на средновековна България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1995, 207 с.
 • Маргарита Младенова (София, България). „Граници и култура“, с. 117–118. PDF