Брой XIV (1990), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Димитър Ангелов (София, България). Въпроси на българската народност (X–XIX в.), с. 3–19. PDF
 • Светлина Николова (София, България). Повестта „Стефанит и Ихнилат“ в българската средновековна литература и книжнина, с. 20–42. PDF
 • Марина Крутова (Москва, СССР). Лингвотекстологическое сопоставление „Златой цепи“ с другими сборниками, с. 43–48. PDF
 • Галина Баранкова (Москва, СССР). Отрывки из сочинений Григория Богослова в Изборнике Святослава 1073 года, с. 49–56. PDF
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Още веднъж за меките к и г на мястото на праславянските tj и dj в югозападните български говори, с. 57–59. PDF
 • Биргит Йенихен (Лайпциг, ГДР). Числителните имена в старобългарските и среднобългарските евангелски текстове, с. 60–64. PDF
 • Минчо Георгиев (София, България). Анатомо-физиологични понятия и представи в старобългарската книжнина, с. 65–79. PDF
 • Иосиф Морoз (София, Болгария). Метаморфоза языческих представлений в Слове Григория Богослова „За честния кръст и двамата разбойници“, с. 80–95. PDF
 • Винфрид Бауман (Регенсбург, ФРГ). „Анонимната българска хроника“ и Ханс Шилтбергер, с. 96–101. PDF
Преглед: 
 • Ангел Давидов (Велико Търново, България). Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години, с. 102–104. PDF
 • Райко Сефтерски (София, България). Връщане към историческото начало на българите през 153–765 г., с. 105–108. PDF
  М о с к о  М о с к о в. Именник на българските ханове (ново тълкуване). ДИ „Д-р Петър Берон“. С., 1988. 368 с.
 • Маргарита Младенова (София, България). Нов поглед върху изворите за историята на Велика Моравия, с. 109–110. PDF
  Н a v l í k,  L. Е.  Kronika о Velké Moravě. Вгnо, 1987. Blok, 273 р.
 • Павел Стефанов (Русе, България). Принос към южнославянската агиография, с. 111–113. PDF
  С л о б о д а н  М и л е у с н и ћ. Свети срби. Kparyjeвaц, „Калениħ“, 1989. 222 с. + ил.
 • Вася Иванова (София, България). Борис и Глеб – от историческата действителност до литературната интерпретация на образите, с. 114–115. PDF
  G i o r g e t t a  R e v e l l i.  Boris e Gleb: due protagonisti del Medioevo Russo. (Le opere letteraire ad essi dedicate). Piovan Editore, Abano Terme, 1987. LXXXVI + 81.