Брой XLVI (2022), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Алина С. Алексеева, Алексей А. Гиппиус, Савва М. Михеев (Москва, Россия). Возвращаясь к амулету из Орешака: Что говорила вештица?, с. 3–24. PDF
 • Малгожата Сковронек (Лодз, Полша). Против богомилите из Догматическото всеоръжие на Евтимий Зигавин – няколко бележки върху славянския превод и препис, с. 25–56. PDF
 • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Роднинската терминология в славянски правни текстове от Късното средновековие (Допълнението от XVII в. в ръкопис ЦИАИ 1160), с. 57–79. PDF
 • Цветан Василев (София, България). Пролозите на Лъв Остийски към За произхода на блажения Климент и обръщането му във вярата и За пренасянето на мощите на св. Климент (По ръкопис № XXIII на Митрополитската библиотека в Прага), с. 81–90. PDF
 • Ирина М. Грицевская (Сыктывкар, Россия), Вячеслав В. Литвиненко (Прага, Чехия). Дидактическая тематика в текстах славянского Псевдо-Афанасия, с. 91–124. PDF
 • Десислава Узунова (София, България). Петият автограф на преводача Самуил Бакачич (Marc. MS Or. 297) и преводът на цикъла „Чудеса Богородични“, с. 125–142. PDF
 • Yanko Hristov (Blagoevgrad, Bulgaria). The Sources Matter: On an Erroneous Concept Concerning Ransom and Exchange of Captives in the Early Medieval Balkans, с. 143–159. PDF
Преглед: 
 • Явор Милтенов (София, България). Новото изследване и издание на Енинския апостол, с. 161–166. PDF
  I s k r a  C h r i s t o v a - Š o m o v a,  H e i n z  M i k l a s,  D a n i e l  J o r d a n o v,  S i m o n  B r e n n e r,  F e d e r i c a  C a p p a,  B e r n a d e t t e  F r ü h m a n n,  W i l f r i e d  V e t t e r,  M a n f r e d  S c h r e i n e r. Apostolus Eninensis. Bibliothecae Nationalis Bulgaricae Codex 1144. Editio Nova. Sofia–Wien: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; Verlag Holzhausen, 2022. 280 S. ISBN: 978-954-07-5305-8.
 • Нели Ганчева (София, България). Ценен справочник в областта на кирилометодиевистиката, с. 167–171. PDF
  М а я  И в а н о в а,  Ц в е т о м и р а  Д а н о в а. Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил. Помагало. София: Кирило-Методиевски научен център, 2021. 304 с. ISBN 978-954-9787-44-3.
 • Ewelina Drzewiecka (Sofia, Bulgaria). The 2022 Conference of the European Association of Biblical Studies in Toulouse and the Contribution of the Slavonic Parabiblical Traditions Research Unit, с. 173–181. PDF