Брой XLV (2021), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Евгени Зашев (София, България). Още веднъж за бератския реликварий, с. 3–32. PDF
 • Тервел Попов (София, България). Българската гранична крепост Рас (IX–XI в.), с. 33–44. PDF
 • Наталья П. Похилько (Ясная Поляна, Россия). Слово о православной вере Михаила Синкелла Иерусалимского в славянских компиляциях, с. 45–78. PDF
 • Майя Йонова (София, България). Темата за женската злина в Слово за премъдрия Езоп, с. 79–92. PDF
 • Ivan I. Iliev (Sofia, Bulgaria). On Lexical Choices in the Slavonic Tradition of Hippolytus’ De Christo et Antichristo, с. 93–110. PDF
 • Thomas Thomov (Sofia, Bulgaria). Notes on Graffiti-Inscriptions and Drawings in Hagia Sophia/Ayasofya: A Bibliographical Survey, с. 111–122. PDF
Преглед: 
 • Нели Ганчева (София, България). Нов сборник в чест на св. Климент Охридски, с. 123–134. PDF
  Свети Климент Охридски – пръв епископ на българския език. Сборник статии. Научна редакция М а р и я  Й о в ч е в а. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020. 342 с. ISBN 978-954-07-5097-2.
 • Красимир Станчев (Рим, Италия). Постмодерен поглед към социалистическата модерност (Размисли по повод на една новоизлязла книга), с. 135–140. PDF
  Е в е л и н а  Д ж е в и е ц к а.  Юбилейно и модерно. Кирило-Mетодиевският разказ през социализма в България (= Кирило-Методиевски студии, кн. 29). София: Кирило-Методиевски научен център, 2020. 232 с. ISBN 978-954-9787-42-9.
 • Георги Н. Николов (София, България). Корпус с извори за турското завладяване на Цариград през 1453 г. и българската следа в тях, с. 141–146. PDF
  В лето от Христа 1453. Студия, съставителство и коментар В а с и л  Г ю з е л е в. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2020. 399 с. ISBN 978-954-09-1405-3.
 • Ива Трифонова (София, България), Татяна Пентковска (Москва, Русия). Нов културно-исторически принос към балканската и руската книжовна история през XIV–XVI в., с. 147–156. PDF