Опит за систематизиране на риторичната традиция в южнославянските календарни сборници (Според съдържанието на балканските триодни панигирици)

Резюме: 

Представени са предварителните резултати от работата по справочника Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica (BHomBS), който продължава систематизацията на първичните извори, отразена в BHBS (2008). Посочени са приетите прин­ципи на съставянето на BHomBS, като е отбелязано, че са привлечени всички ти­пове триодни панигирици от ХІ до ХVІІ в., познати на авторите; съдържанието им е систематизирано по реда на подвижните празници в църковния репертоар; направени са терминологични уточнения, които да подпомогнат класификацията на материала. Характеризирани са различията между староизводните и новоизводните триодни панигирици. Дават се конкретни примери, свидетелстващи за някои особености на отделни текстове, които изискват допълнителна работа при систематизацията. Представени са и принципите за съставяне на каталога на из­ползваните ръкописи.

Климентина Иванова, Цветомира Данова (София, България)

Литература: 

Бегунов, Ю. Творческое наследие Григория Цамблака. Велико Търново, 2005.

Богдановиħ, Д. Каталог ћирилскихрукописа манастира Хиландара. 1. Београд, 1978.

Богдановиħ, Д. Инвентар ћирилскихрукописа у Jугославиjи (ХI–ХVII века) (= Зборник за историjу, jезик и књижевностсрпског народа. I Одељење. књ. 31). Београд, 1982.

Богдановић Д., Љ. Штављанин-Ђорђевић, Б. Jовановић-Стипчевић, Љ. Васиљев, Л. Цернић, М. Гроздановић-Паjћ.Опис ћирилскихрукописнихкњига манастира Високи Дечани, Књигапрва. Приредила Н. Синдик. Београд, 2011.

Данова, Ц. Словото за Изсъхналата смоковница и притчатаза лозето от Йоан Дамаскин в средновековната славянска книжнина (предварителни наблюдения). – Poznańskie Studia Slawistyczne, 14, 2018, 65–78.

Димитрова, М. Из историята на триодните панегирици през ХІV в. Сборник Тиханов 540. – Старобългарска литература, 23-24, 1990, 99–124.

Димитрова, М. Ягичев златоуст. Средновековен български паметник със слова и поучения от началото на XIV век. София, 2011.

Заимов, Й., М. Капалдо. Супрасълски или Ретков сборник. Увод и коментар на старобългарския текст Й. Заимов. Подбор и коментар на гръцкия текст М. Капалдо. София, Т. 1, 1982; Т. 2, 1983.

Иванова, Кл. Циклвеликопостныхгомилий в ГомилиарииМихановича. – Труды отдела древнерусской литературы, 32, 1977, 219–244.

Иванова, Кл. Неизвестни преписи от творби на Климент Охридски в книгохранилищата на Югославия. –Palaeobulgarica, 13, 1989, 4, 51–67.

Иванова, Кл. Панегирик (Панигирик, Панагирик). В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. София, 2003, 349–350.

Иванова, Кл. Календарните сборници в сбирката на манастира  „Високи Дечани. – В: Дечани у свету археографических истраживања. Зборник радова. Београд, 2012, 121–135.

Иванова, Кл. За календарните триодни сборници, писани в Хилендарския манастир. – Palаeobulgarica, 36, 2012, 3, 11–28.

Иванова, Кл. За два триодни панигирика от Руската национална библиотека в Санкт Петербург. – В: Beati Possidentes. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. С., 2012, 199–208.

Иванова, Кл., Е. Велковска. Хиландарская рукопись № 404 (Предварительные заметки к истории новоизводных панигириков на Афоне). – В: Афон и славянский мир. Сборник 1. Материалы международной научной конференции, посвещенной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16-18 мая 2013 г. Святая Гора Афон, 2014, 235–255.

Климент Охридски. Събрани съчинения. т. 1, София, 1970.

Мирчева, Е. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. София, 2006.

Момировић, П., Љ. Васиљев. Ћириличке рукописне књиге Цетињског манастира ХIV–XVIII вијек. Цетиње, 1991.

Мошин, В. Ћирилски рукописи у Повиjесном музеjу Хрватске. Копитарева збирка словенских рукописа и Цоjсов ћирилски одломак у Љубљани. Београд, 1971.

Пандурски, В. Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г. – В: Търновска книжовна школа. Т. 1. София, 1974, 225–241.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 2 (вторая половина ХІV-ХVІ в.). Часть 1. А-К. Ленинград, 1988; Часть 3. Библиографические дополнения. Приложение. С.-Петербург, 2012.

Смядовски С. Анонимна хомилия. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. 1, 1985, 80–82.

Спространов, Е. Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир. София, 1902.

Станчев Кр. Неизвестные и малоизвестные болгарские рукописи в Париже. – Palaeobulgarica, 5, 1981, 3, 85–97.

Стојановић, Љ. Каталог старих штампаних књига. Збирка српске краљевске академије.Београд, 1901.

Турилов, А. А. Милешевский Панегирик и Гомилиарий Михановича – к датировка и происхождению двух древнейших сербских списков Торжественника общего. – В: Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедения истории и культуры славян. Этюды и характеристики. Москва, 2012, 367–377.

Христова, Б.Опис на ръкописите на Владислав Граматик. Велико Търново, 1996.

Христова, Б., Д. Караджова, А. Икономова. Български ръкописи от XI–XVIII век, запазени в България. Своден каталог. Т. 1. София, 1982.

Христова, Б., В. Загребин, Г. Енин, Е. Шварц. Славянские рукописи болгарского происхождения в Росийской Национальной библиотеке. Санкт-Петербург–София, 2009.

Jufu, J. Sbornicul lui German(1359). – Orthodoxia. Revista Patriarhiei Romine. Bucureşti, 12, 1960, 2, 253–279.

Aitzetmüller, R. Mihanović Homiliar. Graz, 1957 (= Editiones Monumentorum slavicorum veteris dialecti. Herausgegeben vom Institut für Slavistik an der Universität Graz).

Иванова, Кл. Bibliotheca Hagiographica Balсano-Slavica. София, 2008.

Capaldo, M.Contributi allo studio delle collezioni agiografico-omiletiche in area slava. I. Struttura e preistoria del „Panegirico di Mileševa”.  – In: Europa orientalis, 8 (1989), 209–252.

Dostàl, A. Clozianus Codex paleoslavenicus glagoliticus. Staroslověnský hlaholský sborník tridentský a innsbrucký. Praha, 1959.

Mošin, Vl. Čirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. I dio. Opisrukopisa. Zagreb 1955.