Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica

Материали към каталожното описание на ръкописи, ексцерпирани за Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica (BHomBS). Уточнения към състава на два триодни панигирика (BAR152 и НБКМ1049)

Материали към каталожното описание на ръкописи, ексцерпирани за Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica (BHomBS). І. Триоден панигирик от Хилендарския манастир № 190

Опит за систематизиране на риторичната традиция в южнославянските календарни сборници (Според съдържанието на балканските триодни панигирици)

Subscribe to RSS - Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica