Брой XLIII (2019), 2

Статии: 

XVI Международен конгрес на славистите, 20–27 август 2018, Белград
Пленарен доклад
 • Светлина Николова (София, България). Съвременните кирило-методиевски изследвания в Европа – посоки, резултати, перспективи, с. 3–18. PDF

Тематичен блок: Переводная литература славянского Средневековья,
22 август 2018
 • Светлина Николова (София, България). Переводная литература славянского Средневековья, с. 19–22. PDF
 • Климентина Иванова, Цветомира Данова (София, България). Опит за систематизиране на риторичната традиция в южнославянските календарни сборници (Според съдържанието на балканските триодни панигирици), с. 23–46. PDF
 • Марко Скарпа (София, България). Древнейшая славянская рукописная традиция аскетико-монашеских произведений преподобного Григория Синаита в XIV в., с. 47–66. PDF
 • Татьяна Пентковская (Москва, Россия). Московские переводы библейских текстов с польского второй половины XVII в.: на стыке Средневековья и Нового времени, с. 67–74. PDF
Преглед: 
 • Мария Йовчева (София, България). Професор Георги Попов на 75 години, с. 75–81. PDF
 • Мажанна Кучинска (Познан, Полша). Проф. Климентина Иванова в „Краковско-Вилнюски славистични студии“, с. 82–85. PDF
  Климентина Иванова. Ръкописи. Автори. Творби. (= Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne. T. 14). Kraków, 2018, 564 с.
 • Barbara Haggh-Huglo (College Park, USA). The Earliest Music Book of Eastern Christianity, с. 86–94. PDF
  Svetlana Kujumdzieva. The Hymnographic Book of Tropologion. Sources, Liturgy, and Chant Repertory. Routledge, Abingdon, Oxon, UK 2018. IX + 184 p.
 • Веселка Желязкова (София, България). Голи са всички народи без книги, с. 95–104. PDF