Об одном малораспространенном агиографическом памятнике – Мучении Трофима и Фала Лаодикийских

Резюме: 

The object of this study is the Martyrdom of Trophimus and Thalus of Laodicea (commemorated on March 16), which is not very common in Slavonic translated hagiography. For now nine Old Russian copies of 15th–17th centuries are known. Of these, five are analyzed here: in three pre-Macarian menaion readers of the 15th–16th centuries, in the March Great Menaion reader from the Moscow Kremlin Cathedral of the Dormition and in the March Great Menaion reader of 1643. All analyzed copies contain the same translation from a still unknown Greek text and in all likelihood go back to the same photograph. The translation is ancient. It seems that the Martyrdom in the copy of the Moscow Kremlin Cathedral of the Dormition is not directly related to any of the copies from pre-Macarian menaion readers.

Цветана Ралева (София, Болгария)
tzvetanar@abv.bg

Литература: 

Г о р с к и й, А. В., К. И. Н е в о с т р у е в. Описание Великих Четьих-Миней Макария митрополита всероссийского. С предисловием и дополнениями Е. В. Барсова. – Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете, 1 (1886), № 1, с. 65–184.

Д в о р е ц к и й, И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1–2. Москва, 1958.

Д о г р а м а д ж и е в а, Е. Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (Х–ХVІІ в.) (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 19). София, 2010.

Ж о л о б о в, О. Ф. Древнерусская грамматика: простые претериты и praesens historicum. Казань, 2017.

З а и м о в, Й., М. К а п а л д о. Супрасълски, или Ретков сборник. В 2 тома. Т. 1. София, 1982. Т. 2. София, 1983.

И в а н о в а, Кл. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София, 2008.

И о с и ф (Л е в и ц к и й), а р х и м. Оглавление Четиих-Миней свящ. Иоанна Милютина. Москва, 1867. <https://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Levickij/oglavlenie-chetiih-minej-svjashhennika-ioanna-milyutina/#0_8 – дата обращения 25.06.2023>.

Каталог памятников древнерусской письменности XIXIV вв. (Рукописные книги). Отв. ред. Д. М. Буланин. Санкт-Петербург, 2014.

К о с т ю х и н а, Л. М. Русские писцы в книжной мастерской митрополита Макария (по Успенскому списку Великих Миней Четьих). – In: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 1 (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 44). Freiburg i. Br., 2000, p. 21–41.

Л о с е в а, О. В. Русские месяцесловы XIXIV веков. Москва, 2001.

М и н ч е в а, А. Развой на дателния притежателен падеж в българския език. София, 1964.

М и р ч е в, К. Историческа граматика на българския език. 3 изд. София, 1978.

Н о р о в, А. С. Путешествие к семи церквам, упоминаемым в Апокалипсисе. Санкт-Петербург, 1847. <https://azbyka.ru/otechnik/Avraam_Norov/puteshestvie-k-semi-tserkvam-upominaemym-v-apokalipsise/#0_7 – дата обращения 25.06.2023>.

П а в л о в а, Р. Петър Черноризец. Старобългарски писател от X век (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 9). София, 1994.

П а в л о в а, Р., В. Ж е л я з к о в а. Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 година. Велико Търново, 1999.

С е р г и й  (С п а с с к и й), а р х и е п. Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Святой Восток. Ч. 1. Москва, 1997 (фототип. изд., 2. исправл. и доп. изд. Владимир, 1901).

С е р е б р я к о в а, Е. И. О составе и кодикологической структуре мартовского тома Софийского комплекта Великих Миней Четьих митрополита Макария (ГИМ Ув. 201). – In: Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier und E. Weiher (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. XLIX). Freiburg i. Br., 2006, p. 297–329.

Систематическое описание рукописей Московской Синодальной (патрииаршей) библиотеки. Сост. архимандрит Владимир. Ч. 1. Рукописи греческие. Москва, 1894.

С л а в о в а, Т. Старобългарски език. София, 2017.

С л а в о в а, Т. Из историята на възвратно притежателно местоимение свои. – Palaeobulgarica, 42 (2018), № 3, с. 71–85.

Словарь древнерусского языка (ХІХІV вв.). Т. 1–12. Москва, 1988–2019. <https://rus-old-russian-dict.slovaronline.com/ - дата обращения 26.06.2023 г.>.

Словарь русского языка ХІХVІІ вв. Вып. 1–30. Москва, 1975–2015.

Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах. София, 1988.

С р е з н е в с к и й, И. И. Словарь древнерусского языка. Репринтное изд. Т. 1–3. Москва, 1989.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 2. Речник-индекс. София, 1993.

Старобългарски речник. Т. 1. София, 1999. Т. 2. София, 2009.

Т а с е в а, Л. Съставът на българския и сръбския стишен пролог за месец март. – В: Търновска книжовна школа. Т. 9 (Девети международен симпозиум, 15–17 октомври 2009 г.). Велико Търново, 2011, с. 294–312.

Т в о р о г о в, О. В. Переводные жития в русской книжности ХІХV веков. Каталог. Москва–Санкт-Петербург, 2008.

Т и х о в а, А. М. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Шумен, 2020.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. Том 2. Изследване на синаксарите (Християнските празници в славянските апостоли). София, 2012.

Ш у л ь г и н а, Э. В. Сравнительный анализ состава мартовских томов Чудовской и Макарьевской (по Успенскому списку) Миней Четьих. – In: Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 1. Hrsg. von Chr. Voss, H. Warkentin, E. Weiher (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 44). Freiburg i. Br., 2000, p. 121–138.

 

A i t z e t m ü l l e r, R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. T. 7. Graz, 1975.

A Patristic Greek Lexicon. Ed. by G. W. H. Lampe. Oxford, 1961. <https://archive.org/details/a-patristic-greek-lexicon-edited-by-g.-w.-h.... - дата обращения 25.06.2023>.

Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. 12.–25. März / Великие минеи четьи митрополита Макария. Успенский список. 12–25 марта. Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko / Издатели Э. Вайер, С. О. Шмидт, А. И. Шкурко (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 41). Freiburg i. Br., 1998.

H a l k i n, F. Bibliotheca hagiographica graeca. T. 3. Bruxelles, 1957.

L a t y š e v, B. Menologii anonymi Byzantini. Saeculi X. Quae supersunt. Fasciculus prior, Februarium et Martium menses. Petropoli, MCMXI.

L i d d e l l, H. G.,  R. S c o t t. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1940. <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus – дата обращения 25.06.2023>.

M i k l o s i c h, Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.

Slovník jazyka staroslovĕnského. T. 1–4. Praha, 2006.

S o p h o k l e s, E. A. Greek Lexicon of the Roman end Byzantine Periods. Hildesheim–Zürich–New York, 1992.