On a Rare Hagiographic Text – the Martyrdom of Trophimus and Thalus of Laodicea

Summary: 

The object of this study is the Martyrdom of Trophimus and Thalus of Laodicea (commemorated on March 16), which is not very common in Slavonic translated hagiography. For now nine Old Russian copies of 15th–17th centuries are known. Of these, five are analyzed here: in three pre-Macarian menaion readers of the 15th–16th centuries, in the March Great Menaion reader from the Moscow Kremlin Cathedral of the Dormition and in the March Great Menaion reader of 1643. All analyzed copies contain the same translation from a still unknown Greek text and in all likelihood go back to the same photograph. The translation is ancient. It seems that the Martyrdom in the copy of the Moscow Kremlin Cathedral of the Dormition is not directly related to any of the copies from pre-Macarian menaion readers.

Tsvetana Raleva (Sofia, Bulgaria)
tzvetanar@abv.bg

References: 

A i t z e t m ü l l e r, R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. T. 7. Graz, 1975.

A Patristic Greek Lexicon. Ed. by G. W. H. Lampe. Oxford, 1961. <https://archive.org/details/a-patristic-greek-lexicon-edited-by-g.-w.-h.... - дата обращения 25.06.2023>.

Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. 12.–25. März / Великие минеи четьи митрополита Макария. Успенский список. 12–25 марта. Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko / Издатели Э. Вайер, С. О. Шмидт, А. И. Шкурко (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 41). Freiburg i. Br., 1998.

D o g r a m a d z h i e v a, E. Mesetsoslovnite chetiva v slavianskite rakopisni evangeliia (X–XVII v.) (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 19). Sofia, 2010.

D v o r e t s k i ĭ, I. H. Drevnegrechesko-russkiĭ slovar’. T. 1–2. Moskva, 1958.

G o r s k i ĭ, A.V.,  K. I. N e v o s t r u e v. Opisanie Velikikh Chet’ikh-Mineĭ Makariia mitropolita vserossiĭskogo. S predisloviem i dopolneniiami E. V. Barsova. – Chteniia v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnosteĭ Rossiĭskikh pri Moskovskom universitete, 1 (1886), № 1, s. 65–184.

H a l k i n, F. Bibliotheca hagiographica graeca. T. 3. Bruxelles, 1957.

H r i s t o v a - S h o m o v a, I. Sluzhebniyat apostol v slavyanskata rakopisna tradiciya. Tom 2. Izsledvane na sinaksarite (Hristiyanskite praznici v slavyanskite apostoli). Sofia, 2012.

I o s i f (L e v i t s k i ĭ), a r k h i m. Oglavlenie Chetiikh-Mineĭ sviashch. Ioanna Miliutina. Moskva, 1867. <https://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Levickij/oglavlenie-chetiih-minej-svjashhennika-ioanna-milyutina/#0_8 – дата обращения 25.06.2023>.

I v a n o v a, K. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. Sofia, 2008.

Katalog pamiatnikov drevnerusskoĭ pis’mennosti XI–XIV vv. (Rukopisnye knigi). Otv. red. D. M. Bulanin. Sankt-Peterburg, 2014.

K o s t i u k h i n a, L. M. Russkie pistsy v knizhnoĭ masterskoĭ mitropolita Makariia (po Uspenskomu spisku Velikikh Mineĭ Chet’ikh. – In: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 1 (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 44). Freiburg i. Br., 2000, p. 21–41.

L a t y š e v, B. Menologii anonymi Byzantini. Saeculi X. Quae supersunt. Fasciculus prior, Februarium et Martium menses. Petropoli, MCMXI.

L i d d e l l, H. G.,  R. S c o t t. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1940. <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus – дата обращения 25.06.2023>.

L o s e v a, O. V. Russkie mesiatseslovy XI–XIV vekov. Moskva, 2001.

M i k l o s i c h, Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.

M i n c h e v a, A. Razvoy na datelniya pritezhatelen padezh v balgarskiia ezik. Sofia, 1964.

M i r c h e v, K. Istoricheska gramatika na balgarskiya ezik. 3 izd. Sofia, 1978.

N o r o v, A. S. Puteshestvie k semi tserkvam, upominaemym v Apokalipsise. Sankt-Peterburg, 1847. <https://azbyka.ru/otechnik/Avraam_Norov/puteshestvie-k-semi-tserkvam-upominaemym-v-apokalipsise/#0_7 – дата обращения 25.06.2023>.

P a v l o v a, R. Petar Chernorizets. Starobalgarski pisatel ot X vek (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 9). Sofia, 1994.

P a v l o v a, R., V. Zhelyazkova. Stanislavov (Lesnovski) prolog ot 1330 godina. Veliko Tarnovo, 1999.

S e r g i ĭ  (S p a s s k i ĭ),  a r k h i e p. Polnyĭ mesiatseslov Vostoka. T. 2. Sviatoĭ Vostok. Ch. 1. Moskva, 1997 (fototip. izd., 2. ispravl. i dop. izd. Vladimir, 1901).

S e r e b r i a k o v a, E. I. O sostave i kodikologicheskoĭ structure martovskogo toma Sofiĭskogo komplekta Velikikh Mineĭ Chet’ikh mitropolita Makariia (GIM Uv. 201). – In: Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier und E. Weiher (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. XLIX). Freiburg i. Br., 2006, p. 297–329.

S h u l’ g i n a, E. V. Sravnitel’nyĭ analiz sostava martovskikh tomov Chudovskoĭ i Makar’evskoĭ (po Uspenskomu spisku) Mineĭ Chet’ikh. – In: Abhandlungen zu den Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 1. Hrsg. von Chr. Voss, H. Warkentin, E. Weiher (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 44). Freiburg i. Br., 2000, p. 121–138.

Simeonov sbornik (po Svetoslavoviya prepis ot 1073 g.). T. 2. Rechnik-indeks. Sofia, 1993.

Sistematicheskoe opisanie rukopiseĭ Moskovskoĭ Sinodal’noĭ (patriarsheĭ) biblioteki. Sost. arhimandrit Vladimir. Ch. 1. Rukopisi grecheskie. Moskva, 1894.

S l a v o v a, T. Starobalgarski ezik. Sofia, 2017.

S l a v o v a, T. Iz istoriyata na vazvratno pritezhatelno mestoimenie свои. – Palaeobulgarica, 42 (2018), № 3, с. 71–85.

Slovar’ drevnerusskogo iazyka (XI–XIV vv.). T. 1–12. Moskva, 1988–2019. <https://rus-old-russian-dict.slovaronline.com/ - дата обращения 26.06.2023 г.>.

Slovar’ russkogo iazyka XI–XVII vv. Vyp. 1–30. Moskva, 1975–2015.

Slovník jazyka staroslovĕnského. T. 1–4. Praha, 2006.

S o p h o k l e s, E. A. Greek Lexicon of the Roman end Byzantine Periods. Hildesheim–Zürich–New York, 1992.

Srednebolgarskiĭ perevod Khroniki Konstantina Manassii v slavianskikh literaturakh. Sofia, 1988.

S r e z n e v s k i ĭ, I. I. Slovar’ drevnerusskogo iazyka. Reprintnoe izd. T. 1–3. Moskva, 1989.

Starobalgarski rechnik. T. 1. Sofia, 1999. T. 2. Sofia, 2009.

T a s e v a, L. Sastavat na balgarskiya i srabskiya stishen prolog za mesec mart. – V: Tarnovska knizhovna shkola. T. 9 (Deveti mezhdunaroden simpozium, 15–17 oktomvri 2009 g.). Veliko Tarnovo, 2011, s. 294–312.

T i h o v a, A. M. Leksika za nazovavane na sredstva za machenie v slavyanskia prevod na Prologa. Shumen, 2020.

T v o r o g o v, O. V. Perevodnye zhitiia v russkoĭ knizhnosti XI–XV vekov. Katalog. Moskva–Sankt-Peterburg, 2008.

Z a i m o v, I.,  M. K a p a l d o. Suprasalski, ili Retkov sbornik. V 2 toma. T. 1. Sofia, 1982. T. 2. Sofia, 1983.

Z h o l o b o v, O. F. Drevnerusskaia grammatika: prostye preterity i praesens historicum. Kazan’, 2017.