Проблеми на класификацията и описанието на архивното наследство на Боню Ст. Ангелов (Научен архив на БАН. Фонд 93)

Резюме: 

The article presents the main groups of documents from the personal archive of Bonyu Stoyanov Angelov, which form Fund 93 of the Scientific Archive of the Bulgarian Academy of Sciences. The aim is to study and summarize the problems of classification and description of researcher’s archival heritage. In connection with classification the following main problems are systematized: development of a too undifferentiated classification scheme, which does not adequately represent the thematic diversity in the studies of B. St. Angelov; simultaneous application of several criteria for the systematization of materials – according to the topic, genre and their type; incorrect formulation of some titles of the sections in the classification scheme. It is pointed out that some of the data in the inventory of the Fund 93 are erroneous. A model for description of documents in Fund 93 is proposed.

Нели Ганчева (София, България)

Литература: 

А н г е л о в, Б. Мардарий Рилски. – В: Ангелов, Б. Из старата българска, руска и сръбска литература. Кн. 2. София, 1967, с. 254–258.

А н г е л о в, Б. Неизвестни ръкописи на Мардарий Рилски. – Известия на Института за литература 21 (1972), с. 43–65.

А н г е л о в, Б. Ст. Старобългарски книжовни средища. Аджар (Свежен) – Карловско. – Известия на Народната библиотека „Кирил и Методий“, 12 (18) (1972), с. 43–60.

А н г е л о в, Б. Страници из историята на старобългарската литература. София, 1974.

А н г е л о в, Б. Ст. Старобългарски книжовни средища. Аджар (Свежен), Карловско (Добавки). Карлово (Книжовната дейност на йерей Аврам Димитриевич). – Известия на Народната библиотека „Кирил и Методий“, 14 (29) (1976), с. 35–53.

А н г е л о в, Б. Неизвестни ръкописи на Мардарий Рилски. – Старобългарска литература, 6 (1980), с. 50–68.

А н г е л о в, Б. Посланието на патриарх Фотий до българския княз Борис. – В: Ангелов, Б. Руско-южнославянски книжовни връзки. София, 1980, с. 120–128.

А н г е л о в, Б. Няколко текстологически наблюдения. – В: Руско-балкански културни връзки през Средновековието. София, 1982, с. 9–19.

Б е р о в а, В. Библиография на публикациите на проф. Боню Стоянов Ангелов. – В: Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов. 18–19 октомври 2004, Стара Загора. София, 2007, с. 21–40.

К л и м е н т  О х р и д с к и. Събрани съчинения. Т. 1. Обработили Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов. София, 1970.

К л и м е н  О х р и д с к и. Събрани съчинени. Т. 3. Пространни жития на Кирил и Методий. Подготвили за печат Б. Ст. Ангелов, Хр. Кодов. София, 1973.

К у е в, К. Ангелов, Боню. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1. София, 1985, с. 72–75.

Л и х а ч е в, Д. С. Текстология (на материале русской литературы X–XVII веков). Москва–Ленинград, 1962; 2. изд., перераб. и доп. Ленинград, 1983.

Л и х а ч е в, Д. С. Текстология. Краткий очерк. Москва–Ленинград, 1964.

Л и х а ч е в, Д. С. Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков. При участии А. А. Алексеева и А. Г. Боброва. Санкт-Петербург, 2001. https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/nauka/literatura/1837/ (достъп 22.10.2022).

Методически кодекс. Св. 2. Източници за комплектуване на държавните архиви, организация, експертиза и научно-техническа обработка на документите. София, 2013. https://www.archives.government.bg/methodological_code/modul_2.html (достъп 22.10.2022).

Н е й к о в а, А. Архивният фонд и международните информационни архивни стандарти за описание. – В: Електронна библиотека по архивистика и документалистика. Науч. ръководител на Електронната библиотека А. Нейкова. София, 2013. https://electronic-library.org/articles/Article_0182.html (достъп 22.10.2022).

Основы текстологии. Под ред. В. С. Нечаевой. Москва, 1962.

П а н а й о т о в, И.,  К. В ъ з в ъ з о в а - К а р а т е о д о р о в а,  В. Т и л е в а,  Б. Т о д о р о в а - П е т к о в а,  Здр. Н о н е в а - Б а б а ч к о в а. Правила за комплектуване, обработка, запазване и използване на документалните материали от личните и обществените архивни фондове и колекции от XIX и XX век (Из опита на Български исторически архив при Държавна библиотека „Васил Коларов“). – В: Електронна библиотека по архивистика и документалистика. Науч. ръководител на Електронната библиотека А. Нейкова. София, 2006. https://electronic-library.org/articles/Article_0059.html (достъп 22.10.2022).

П и с к о в а, М. Международен стандарт за архивно описание ISAD (G) и българският проект на стандарт за архивно описание. – В: Електронна библиотека по архивистика и документалистика. Науч. ръководител на Електронната библиотека А. Нейкова. София, 2007. https://electronic-library.org/articles/Article_0085.html (достъп 22.10.2022).

Р а й ч и н о в, С. В памет на проф. Боню Ангелов. – Palaeobulgarica, 14 (1990), № 1, с. 113–114.

С л а в о в а, Т. Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София, 2013 (Поредица „История и книжнина“).

С т о й к о в а, А. Библиография на публикациите на проф. Боню Ст. Ангелов. – Старобългарска литература, 18 (1985), с. 9–20.

 

ISAD(G).General International Standard Archival Description. Second edition. 1 September 2011. https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-des... (достъп 22.10.2022) (1. ed. 1994).

S c h e l l e n b e r g, T. Modern Archives: Principles and Techniques. Chicago, 2003.