За състава на два ръкописа, съдържащи Стишен пролог за цялата година

Резюме: 

The article examines the composition of two South Slavic manuscripts, containing a Prologue in verse for the whole year from the collections of the Zograf Monastery (Zogr. 47), and the Rila Monastery (RM 2/20). Both manuscripts were created approximately at the same time – the first half of the 16th century. The first manuscript was written by Joan Milosev and his brother Nikola, and the second – by hieromonk Spiridon in the Rila Monastery. The content of the two manuscripts was compared with the twelve volume issue of the Turnovo version of the Prologue in verse. As a result, it was found that they belonged to this redaction, but in their creation they used different sources. While Zogr. 47 strictly follows the composition of the Tarnovo redaction, in PM 2/20 there is a significant number of abbreviated prologue texts. This is shown in the Appendix, where the missing and added texts in both manuscripts are indicated. The observations on the composition of the both year-round manuscripts of the Prologue in verse have their place in the studies of the history of the origin and distribution of this hagiographic collection in the Bulgarian, Serbian and Russian literature.

Георги Петков (Пловдив, България)

Литература: 

А н г е л о в, Б.,  Г. Д а н ч е в,  Ст. К о ж у х а р о в,  Г. П е т к о в. Димитър Кантакузин. Събрани съчинения. София, 1989.

Б о г д а н о в и ћ, Д. Две редакције стиховног пролога у рукописној збирци манастира Дечана. Упоредна истраживања. Т. 1. Београд, 1975.

Б о г д а н о в и ћ, Д. Пролошко житиjе светог Симеона. – Прилоз за књижевност, jезик, историjу и фолклор, 42 (1976), № 1–4, с. 9–19.

Б о г д а н о в и ћ, Д. Инвентар ћирилских рукописа у Jугославиjи (XI–XVII века). Београд, 1982.

Д и л е в с к и й, Н. М. Трехсотлетие первого печатного издания „Жития Иоанна Рильского“ болгарского патриарха Ефимия Тырновского (1671–1971). – В: Търновска книжовна школа. 1371–1971. Международен симпозиум, ВеликоТърново, 11–14 октомври 1971. София, 1974, с. 127–135.

Ж у к о в с к а я, Л. П. Текстологическое и лингвистическое исследование Пролога. – В: Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. Москва, 1983, с. 110–120.

Ж у к о в с к а я, Л. П. Стостишие Евгении в Прилепском прологе конца XIV века. – Прилози, 9 (1984), № 2 (Оделение за лингвистика и литературна наука), с. 11–22.

И в а н о в, Й. Жития на св. Иван Рилски. – Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет, 32 (1936), № 13, с. 1–108.

И в а н о в, Й. Български старини из Македония. Фототипно издание. София, 1970.

И в а н о в а, Кл. Агиографската продукция на Търновската книжовна школа (Дисертация за получаване на научната степен кандидат на филологическите науки). 1979.

И в а н о в а, Кл. Пролог. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. В. Търново, 2003, с. 408–410.

Й о н о в а, М. Търновска книжовна школа. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. В. Търново, 2003, с. 523–524.

К о в а ч е в и ћ, Р. Прилог проучавању проложког житија светог Саве у руској рукописној традицији. – Археографски прилози, 10–11 (1989), с. 115–123.

К о ж у х а р о в, Ст. Старобългарски проложни стихове. – Литературна история, 1 (1977), с. 44–56. Преиздадено в: Проблеми на старобългарската поезия. Т. 1. София, 2004, с. 301–309.

К о ж у х а р о в, Ст. Проблеми на старобългарската поезия. Т. 1. София, 2004, с. 301–309.

К о д о в, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. София, 1969.

К у е в, К.,  Г. П е т к о в. Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст. София, 1986.

М и л т е н о в а, А.,  М. Д и м и т р о в а. Ресавски правопис. – В: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. София, 2008, с. 621–622.

М и р ч е в а, Б. Култът към св. Еразъм Охридски (Формийски) в източната и западната традиция. – В: Светци и свети места на Балканите. Материали от Международната конференция, София, 14–16 юни 2012 г. Т. 2. История. Културна антропология. Изкуствознание (= Старобългарска литература, 48). София, 2013, с. 67–79.

М о ш и н, Вл. Словенски ракописи во Македониjа. 1. Скопje, 1971.

П е т к о в, Г. Четири преписа на Стишния пролог от XVI в. в ръкописи на Висарион Дебърски (Археографски бележки). – В: Българският шестнадесети век. София, 1996, с. 351–362.

П е т к о в, Г. Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература (XIV–XV в.). Археография, текстология и издание на проложни стихове. Пловдив, 2000.

П е т к о в, Г. Бележки за една фраза от проложното житие на Иван Рилски в Стишния пролог. – В: Класика & авангард. Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. д.ф.н. Иван Сарандев. София, 2006, с. 19–28.

П е т к о в, Г. Неизвестен препис на Проложното житие на св. Еразъм Охридски (Формийски). – Palaeobulgarica, 45 (2021), № 4, с. 35–54.

П е т к о в, Г.,  М. С п а с о в а. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 1–12. Пловдив, 2008–2014.

Р а д и в и л о в с к и, Антон, йеромонах. Житие и служба на препод. Иван Рилски (Пребъднаго отца нешего Ивана Рилскаго житие и вся служба по преданию церквом). Киево-Печорска лавра, 1671.

Р а д у л о в и ћ, М. Пролошка житија Св. Саве и Св. Симеона и њихови стихова. – Црквене студије, 16 (2019), с. 477–490.

Р а й к о в, Б. Към историята на ресавския правопис в България. – В: Зборник Владимира Мошина. Београд, 1977, с. 213–222.

Р а й к о в, Б.,  Ст. К о ж у х а р о в,  Х. М и к л а с,  Хр. К о д о в. Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. София, 1994.

С п р о с т р а н о в, Е. Опис на ръкописите в библиотеката на Рилския манастир. София, 1902.

С т о й к о в а, А. Чудесата на св. Георги от Стишния пролог в балканската кирилска книжнина. – В: Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Е. Дограмаджиева (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 14). София, 2001, с. 152–164.

С т о й к о в а, А. Свети Георги Победоносец. Агиографски произведения в южнославянската средновековна традиция. София, 2016.

Т а с е в а, Л. Параллельные южнославянские переводы Стишного пролога и триодных синаксарей. – Byzantinoslaviсa, 64 (2006), с. 169–184.

Т а с е в а, Л. Стишният пролог във Великите чети-минеи за месец март. – В: Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката. София, 2016, с. 420–439.

Т а с е в а, Л. От писмените свидетели за сръбския Стишен пролог към локализацията на превода. – Зборник радова Византолошког института, 58 (2021), с. 185–197.

Т и х о в а, А. Местоименната система в търновската редакция на Стишния пролог. Шумен, 2020.

Т о м о в а, Е. Проложното житие на св. Михаил Воин (Предварителни текстологически наблюдения). – Старобългарска литература, 33–34 (2005), с. 209–220.

Т о м о в а, Е. Бльгаре же и срьблѥ. Из литературната история на житията на св. Иван Рилски в Сърбия (XIV–XVII в.). – В: Академик Петър Динеков в хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции. София, 2018, с. 293–300.

Т о т о м а н о в а, А. Правопис, ресавски. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Д. Петканова. В. Търново, 2003, с. 388–389.

Т р и ф у н о в и ћ, Ђ. Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова. 2. доп. изд. Београд, 1990.

Т у р и л о в, А. А. Оригинальные южнославянские сочинения в русской книжности XV–XVI вв. – В: Теория и практика источниковедения и археографии отечественной истории. Москва, 1978, с. 39–50.

Т у р и л о в, А. А. Южнославянские переводы ХІV–ХV вв. и корпус переводных текстов на Руси (К 110-летию выхода в свет труда И. Соболевского). – В: Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян. Этюды и характеристики. Москва, 2012, с. 556–583.

Т у р и л о в, А. А,  Л. В. М о ш к о в а. Славянские рукописи афонских обителей. Под ред. А.-Э. Н. Тахиаоса. Фессалоники, 1999.

Т у р и л о в, А. А.,  Л. В. М о ш к о в а. Каталог славянских рукописей афонских обителей. Под ред. профессора А.-Э. Н. Тахиаоса. 2. испр. и доп. изд. Београд, 2016.

Х р и с т о в а, Б. Рилският монах Спиридон. – Старобългарска литература, 3 (1978), с. 113–121.

Х р и с т о в а, Б. Неизвестно проложно стишно житие за Иван Рилски. – Известия на Народната библиотека „Кирил и Методий“, 16 (1981), 22, с. 311–320.

Х р и с т о в а, Б. За ресавските български ръкописи от ХV–ХVІІ век. – Palaeobulgarica, 15 (1991), № 4, с. 50–55.

Х р и с т о в а, Б.,  Д. К а р а д ж о в а,  А. И к о н о м о в а. Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България. Своден каталог. Т. 1. София, 1982.

Ч и с т я к о в а, М. В. Текстология вильнюских рукописных прологов: сентябрь–ноябрь. Вильнюс, 2008.

Ч и с т я к о в а, М. В. О родстве московской и кирилло-белозерской редакций Стишного пролога. – In: Slavistica Vilnensis. Kalbyrata, 57 (2012), № 2, с. 33–44.

Ч и с т я к о в а, М. В. О южнославянских переводах Стишного пролога. – В: Scala paradise. Академику Димитриjу Богдановићу у спомен. Београд, 2018, с. 437–455.

Я ц и м и р с к и й, А. И. Мелкие тексты и заметки по старинной славянской и русской литературам. – Известия ОРЯС, 21 (1916), № 1, с. 27–44.

 

I u f u, I. Mănăstirea Moldovița – centru cultural important din perioada culturii române în limba slavona (sec. XV–XVIII). – Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 39 (1963) № 7–8, p. 428–455.

P a n a i t e s c u, P. P. Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R. Vol. 1. București, 1959.