Началото на българското образование във византийската традиция (XI–XII в.)

Резюме: 

The most important moments throughout the initial period of educational activity in Early Medieval Bulgaria are presented in the article, according to their reflection in the Byzantine-Bulgarian literary tradition of the Ohrid Archdiocese. In this regard, the information about the preaching and teaching activity of St. Clement sent among his newly converted flock in South-West Bulgaria by Tsar Boris at the end of the 9th century, is examined according to some significant hagiographic and apocryphal works from the 11th–12th centuries.

Люба Илиева (София, България)

Литература: 

Б о ж и л о в, И. Писмата на Теофилакт Охридски като исторически извор. – Известия на държавните архиви, 14 (1968), с. 60–61.

Б о ж и л о в, И., В. Г ю з е л е в. История на средновековна България VІІ–ХІV век. София, 2006.

Гръцки извори за българската история. Т. 9. Ч. 2. Произведения на Т е о ф и л а к т О х р и д с к и, отнасящи се до българската история, подготвени от И. Илиев. София, 1994. http://www.promacedonia.org/gibi/9_2/index.html

И в а н о в, Й. Български старини из Македония (фототип. изд.). София, 1970.

И л и е в, И. Св. Климент Охридски, живот и дело. Пловдив, 2010.

М и л е в, Ал. Гръцките жития на Климент Охридски. София, 1966.

С н е г а р о в, И. Българският първоучител св. Климент Охридски. Живот и дейност. – ГСУБФ , 4 (1927), с. 219–334.

С т а н ч е в, Кр.,  Г. П о п о в. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988.

Стара българска литература. Т. 2. Ораторска проза. Съст. и ред. Л. Грашева. София, 1982.

Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. Съст. и ред. Кл. Иванова. София, 1986.

Ч о л о в а, Цв. Образованието в средновековна България. София, 2013.

 

I l i e v, I. The Long Life of Saint Clement of Ohrid. A Critical Edition. – Byzantinobulgarica, 9 (1995), p. 62–120.262