Брой IX (1985), 2

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Димитър Ангелов (София, България). Славянският свят през IX–X в. и делото на Кирил и Методий в книжовната традиция, с. 3–28. PDF
 • Радослав Вечерка (Брно, ЧССР). Волюнтативная модальность в древнеболгарском, с. 29–40. PDF
 • Савватий В. Смирнов (Таллин, СССР). Петр Иванович Прейс, с. 41–55. PDF
 • Klaus Steinke (Heidelberg, В. R. Deutschland). Der Philothea-Stoff in der Bearbeitung des Euthymius von Tŭrnovo sowie des Joasaphus von Vidin, с. 56–70. PDF
 • Nina Atanasova (Sofia, Bulgarie). Observations filigranologiques sur les manuscrits bulgares du XIVе siècle de la collection de la Bibliothèque nationale „Cyrille et Methode“, с. 71–103. PDF
 • Apumoн Врачу (Яш, Румъния). Приносът на яшките слависти в изучаването на старобългарския език, с. 104–111. PDF
 • Федор П. Сергеев (Одесса, СССР). Из истории изучения договоров русских с греками X в., с. 112–115. PDF
 • Ванда Стемпняк-Минчева (Краков, Полша). За особеностите на някои глаголни форми в „Описанието на светите места“, поместено в Бдинския сборник от 1360 г., с. 116–119. PDF
 • Румяна Павлова (София, България). Неотбелязано съчинение в Берлинския сборник, с. 120–121. PDF
 • David Huntley (Toronto, Canada). Luke 24.11 and the Old Bulgarian Perfective Imperfect, с. 122–123. PDF
Преглед: 
 • Angelina Minčeva (Sofia, Bulgarien). Ein Beitrag zur Erforschung der altbulgarischen Syntax, с. 124–126. PDF
  E к а т е р и н а  Д о г р а м а д ж и е в а. Обстоятелствените изречения в старобългарския книжовен език. С., БАН, 1984. 273 с.
 • Ана Стойкова (София, Болгария). Новая серия в области палеославистических исследований, с. 127–131. PDF
  Кирило-Методиевски студии. Книга 1. Изд. на БАН. С., 1984, 192 с.
 • Анисава Милтенова (София, България). Страници из труда на старобългарските писатели, с. 132–134. PDF
  Б о н ю  А н г е л о в. Старобългарско книжовно наследство. Наука и изкуство. С., 1983, 238с.
 • Сергей Райчинов (София, България). Живот, отдаден на науката – проф. Боню Ангелов на 70 години, с. 135–137. PDF