Брой XVI (1992), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Лексикално вариране в насловите на четивата в ранните славянски евангелски ръкописи (XI–XIII в.), с. 3–16. PDF
 • Красимира Костова (София, България). Преславските текстове и проблемите на българската историческа диалектология, с. 17–22. PDF
 • Татяна Славова (София, България). За един лунно-слънчев старобългарски календар, с. 23–36. PDF
 • Климентина Иванова (София, България). Неизвестна служба за св. Кирил в състава на Празничен миней от XVII в. , с. 37–40. PDF
 • Славия Бърлиева (София, България). Преписи на латински извори за св. Кирил и Методий от сбирката на библиотека Vallicelliana в Рим, с. 41–54. PDF
 • Димо Чешмеджиeв (Пловдив, България). Кирил Катански и Константин-Кирил Философ, с. 55–60. PDF
 • Райко Сeфтерски (София, България). Прабългарски скален рунически надпис от село Крушево, Демирхисарско, Гърция, с. 61–66. PDF
 • Стамeн Михайлов (София, България). Ново четене и тълкуване на надписа върху един срсдновековен оловен печат, с. 67–69. PDF
 • Йосиф Мороз (София, България). Сюжeтът „Св. Богородица дава пояса си на апостол Тома“ и неговата езическа предистория, с. 70–86. PDF
 • Славка Керемидчиева (София, България). За народното значение на думата храбър, с. 87–90. PDF
Преглед: 
 • Маргарита Младенова (София, България). Пръв опит за синтез на проучванията върху старобългарския синтаксис, с. 91–93. PDF
  R a d o s l a v  V e č e r k a. Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax I. Die Lineare Satzorganisation. Unter Mitarbeit von Felix Keller und Eckhard Weiher. – Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. Editores Rudolf Aitzetmüller, Linda Sadnik, Eckhard Weiher. T. XXVII. Freiburg i. Br., U. W. Weiher, 1989. 141 p.
 • Petja Kostadinova (Sofia, Bulgaria). The Genesis of the Modern Bulgarian Language, с. 94–96. PDF
  R o g e r  G y l l i n. The Genesis of the Modern Bulgarian Language. – Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia, 30. Uppsala, 1991. 120 p.
 • Румяна Павлова (София, Болгария). Новое издание Чудовского Нового Завета, с. 97–98. PDF
  Neues Testament des Cudov Klosters. Eine Arbeit des Bischofs Aleksij des Metropoliten von Moskau und ganz Rußland. Phototypische Ausgabe von Leontij Metropolit von Moskau 1892 mit einer Einleitung, herausgegeben von Werner Lehfeldt. Köln–Wien. Böhlau Verlag, 1989 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven. Herausgegeben von H. B. Harder und H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch. Band 28)
 • Маргрет Димитрова (Благоевград, България), Стоянка Бабалиевска (София, България). Топос и енигма в културата на православните славяни, с. 99–101. PDF