Брой XXIII (1999), 3

Статии: 
 • Мария Йовчева (София, България). Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха, с. 3–30. PDF
 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Подвижните дни в неподвижния календар, с. 31–48. PDF
 • Васил Гюзелев (София, България). Религиозна търпимост и несъвместимост в отношенията между гърци и българи, православни и католици в историята на България през XIII – средата на ХV в., с. 49–66. PDF
 • Красимира Костова (София, България). За някои палеографски и правописни особености на Книга Иов от ръкопис F.I.461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург, с. 67–75. PDF
 • Христина Тончева (Пловдив, България). За атонската редакция на старобългарските молитвени текстове, с. 76–87. PDF
 • Татьяна Афанасьева, Андрей Слуцкий (Санкт-Петербург, Россия). Чинопоследование литургии Преждеосвященных даров в двух древнейших болгарских служебниках, с. 88–97. PDF
 • Елена Михайлова-Крейчова (Бърно, Чешка република). Промяна в позициите на спрегаемия глагол в българското изречение в диахронен план (с акцент върху словоредните промени в среднобългарските паметници), с. 98–102. PDF
Преглед: 
 • Мариана Цибранска (София, България). Нов принос в проучването на църковноюридическата книжнина, с. 103–111. PDF
  К р а с и м и р а  И л и е в с к а.  Мазуринска Крмчиjа. Стари текстови VI. Скопjе, 1999 г. 387 с.
 • Стефан Смядовски (София, България). Издание на старобългарски надписи, с. 112–116. PDF
  K a z i m i r  P o p k o n s t a n t i n o w,  O t t o  K r o n s t e i n e r.  Старобългарски надписи. Altbulgarische Inschriften. – Die slawischen Sprachen, 36, 1994.