Словообразувателната категория Nomina deminutiva et meliorativa в български ръкописи от XIV век

Резюме: 

The main objective of this work is to present the formation of diminutive names, combined with the names of small creatures, from eight Middle Bulgarian monuments of the 14th century. The material is presented in word formation types. Methodologically the analysis is based on the theoretical postulates of the Czech linguist M. Dokulil (Dokulil 1962) for the analysis of word formation, introduced for the first time in Bulgaria by Iv. Kochev. The formations are analyzed and classified according to suffixes in order to show the richness formants in the Middle Bulgarian period of the development of the Bulgarian language.

Милена Накова (Благоевград, България)
Литература: 

А л б е р т и, А.,  М. Г а р д з а н и т и. Четириевангелието на Иван Александър в текстологичната традиция на славянските евангелия. – В: П о п о в а, Т., Х. М и к л а с. Четириевангелие на цар Иван Александър. Издание и изследване. Виена, 2017, с. 700–742.

Б е л о, Р. Деминутивността в балканските езици (Съществително име). Автореферат на кандидатска дисертация. Благоевград, 2003.

Г а г о в а, Н. Държавна и културна политика. Цар Иван Александър като покровител на книжнината. – В: История на българската средновековна литература. София, 2008, с. 505–510.

Г е о р г и е в, Вл. И.,  Ив. Д у р и д а н о в (научни ред.). Български етимологичен речник. Т. 4. Минго – падам. София, 1995.

Граматика на старобългарския език. София, 1991.

Д и м и т р о в а, М. Умалителните имена в книжовния български език. – Известия на института за български език, 6 (1959), с. 263–319.

Д о м у с ч и е в а, Л. Сложни съществителни имена в българските народни говори (Словообразуване). Кандидатска дисертация. София, 1993.

Д у й ч е в, Ив. Летописта на Константин Манаси. София, 1963.

И в а н о в а - М и р ч е в а, Д. Въпроси на българския книжовен език до Възраждането. София, 1987.

Й о в ч е в а, М.,  А. М и л т е н о в а. Консервативни макрожанрови състави. – В: История на българската средновековна литература. София, 2008, с. 566–568.

К о в а ч е в а, П. Съществителните със суфикси -остъ и -ота в произведенията на Евтимий Търновски и Григорий Цамблак. – В: Търновска книжовна школа. Т. 2. Ученици и последователи на Евтимий Търновски. София, 1980, с. 273–385.

К о ч е в, Ив. Особености при словообразуването на съществителни имена с емоционална оцветеност в подбалканския говор. – В: Славистичен сборник (По случай V Международен конгрес на славистите в София). София, 1963, с. 311–318.

К о ч е в, Ив. Диалектни категории и типове при словообразуването на съществителното име (съпоставително изследване върху материал от три български говора). – Известия на Института за български език, 20 (1972), с. 107–185.

К о ч е в, Ив.,  Ем. К о ч е в а,  Т. М о с т р о в а. Словообразуване на съществителното име в Супрасълския сборник. – В: Проучвания върху Супрасълския сборник. София, 1980, с. 131–136.

К р ъ с т е в, Б. Умалителността в българския език. София, 1976.

М и р ч е в, К. Историческа граматика на българския език. 3. изд. София, 1978.

М о с т р о в а, Т. Словообразувателни тенденции в развитието на българския книжовен език през Средновековието (Кирило-Методиевите традиции в паметници от XIV в.) (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 24). София, 2015.

Н а к о в а, М. Имена за вършители на действие (Nomina actoris) във Врачанското евангелие от XIII или ХIV век.Проглас, 25 (2016), № 2, с. 247–257.

Н а к о в а, М. Префиксни образувания в среднобългарски паметници от ХІV век. – В: Културен трансфер и българска идентичност (Сборник с доклади от Третата международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Български културен институт „Дом Витгенщайн“, Виена). София, 2017, с. 9–18.

Н а у м о в а, В. Употребата на умалителните и увеличителните имена в българския език. – Известия на Семинара по славянска филология, 1 (1905), с. 231–250.

П е р ч е к л и й с к и, Л. Словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин от XVII в. Благоевград, 2008.

П е р ч е к л и й с к и, Л. Умалителни и хипокористични имена. Названия за малки и млади същества и същности (с оглед на словообразуването в старобългарския език). – В: Сборник с доклади от заключителната конференция по проект „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“. София, 2011, с. 113–123.

П е р ч е к л и й с к и, Л.,  М. Н а к о в а. Народностните и жителските имена в Иван-Александровото евангелие от ХІV век. – В: Светът е слово, словото е свят: Сборник, посветен на 25-годишнината от създаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Благоевград, 2016, с. 109–114.

П е т к о в, П. Лексикални и словообразувателни варианти в текста на Скитския патерик. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9. София, 2006, с. 120–134.

П о п о в а, Т.,  Х. М и к л а с. Четириевангелие на цар Иван Александър. Издание и изследване. Виена, 2017.

С л а в о в а, Т. Лесновски паренесис. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. София, 2003, с. 277.

С о т и р о в а - М и л ч е в а, Н. Българо-гръцки лексикални хибриди (съществителни имена). Дисертационен труд. Благоевград, 2016.

С п а с о в а, М. Сложни думи в съчиненията на Григорий Цамблак. Велико Търново, 1999.

Т е т о в с к а - Т р о е в а, М. Конкуренция на суфиксите. – Български език, 33 (1983), № 2, с. 149–153.

Т о д о р о в, Т. Ат. (отг. ред.). Български етимологичен речник. Т. 7. Слово – терясвам. София, 2010.

Т о т о м а н о в а, А.-М. Проблеми на имената с nt-основи в старобългарски език. – Palaeobulgarica, 21 (1997), № 3, с. 70–76.

Х а р а л а м п и е в, Ив. Историческа граматика на българския език. В. Търново, 2001.

Ц е й т л и н, Р.М. Лексика древнеболгарских рукописей. София, 1986.

Ц о н е в, Б. Врачанско евангелие (= Български старини. Кн. 4). София, 1914.

Ц о н е в, Б. История на българския език. Т. 1. 3. изд. София, 1984.

Ч о л о в а, Цв. Към въпроса за библейските преводи в България. – Годишник на Департамент „История“, НБУ, 2 (2007), с. 112–139.

 

D a n e š, F.,  M. D o k u l i l,  J. K u c h a ř. Tvoření slov v češtinĕ. T. 2. Praha, 1967.

D o k u l i l, M. Tvoření slov v češtinĕ. T. 1. Praha, 1962.

S ł a w s k i, Fr. Zarys słowótworstwa prasłowiańskiego. – In: Słownik prasłowiański. T. 1. А–В. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1974, p. 43–141.