Брой XLV (2021), 1

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Климентина Иванова (София, България). Материали към каталожното описание на ръкописи, ексцерпирани за Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica (BHomBS). І. Триоден панигирик от Хилендарския манастир № 190, с. 3–36. PDF
 • Constanța Burlacu (Oxford, United Kingdom). The Rendering of Infinitival Constructions in the Psalter Text: Greek to Slavonic, and Slavonic to Romanian, с. 37–56. PDF
 • Бойка Мирчева (София, България). За преписите на Похвално слово за Кирил и Методий, с. 57–76. PDF
 • Татьяна И. Афанасьева (Санкт-Петербург, Россия). К истории Преславской книжной школы: фрагмент сочинения Иринея Лионского Против ересей и статья Против ариан Григория Богослова в Изборнике 1073 года, с. 77–92. PDF
 • Иван П. Петров (Пловдив/София, България). Два термина за духовни видения в Житието на св. Антоний Велики и старобългарските му преводи, с. 93–110. PDF
 • Милена Накова (Благоевград, България). Словообразувателната категория Nomina deminutiva et meliorativa в български ръкописи от XIV век, с. 111–128. PDF
 • Иван Марински (Смолян, България). За сходството между ръкопис Cod. D. Slavo 7 и Зайковския требник, с. 129–136. PDF
Преглед: 
 • Елия Маринова (София, България). Профeсор Славия Бърлиева на 65 години, с. 137–144. PDF
 • Славия Бърлиева (София България). Дълго търсената българска история на Петър Богдан и нейното първо издание, с. 145–150. PDF
  Ц в е т а н  В а с и л е в. Petrus Deodatus. De antiquitate paterni soli et de rebus Bulgaricis. Editio critica, translatio et commentarius Tsvetan Vasilev / Петър Богдан. За древността на бащината земя и за българските дела. Критично издание, превод и коментар Цветан Василев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020. 620 с. ISBN 978-954-07-545-3.
  Ц в е т а н  В а с и л е в.  Трактатът „За древността на бащината земя и за българските дела“. Палеография, текстология, език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020. 170 с. ISBN 978-954-07-5053-8.
 • Валерия С. Ефимова (Москва, Россия). Международная научная конференция „Палеославистика: лексикология и лексикография. К 100-летию Р. М. Цейтлин“ в Институте славяноведения Российской академии наук, с. 151–156. PDF