Два термина за духовни видения в Житието на св. Антоний Велики и старобългарските му преводи

Резюме: 

The article is dedicated to the terms ὀπτασία and θεωρία and their place in the Vita Antonii Magni by St. Athanasius of Alexandria and its Old Bulgarian translations. Each term is presented as it is attested in the Classical Greek and later tradition, together with its usage in the Christian contexts of the Patristic literature. The translations of those terms are analyzed in the three know versions of the Vita. The different solutions are commented with regard to the vocabulary of the classical corpus of Old Bulgarian texts but also adducing later texts that are thought to have been produced in this epoch. By comparing the translations of each term with the lexical data of the classical corpus and later texts, an observation is made as with which other texts the three Slavonic versions of the Vita share common solutions.

Иван П. Петров (Пловдив/София, България)

Литература: 

Б о н ч е в, А т. Речник на църковнославянския език. Т. 1. А–О. София, 2002.

Б о р и с о в, Пр. Лексиката на старобългарския превод на Диалозите на Григорий Велики (първа и втора книга) в съпоставка с лексиката на славянския превод на неговите Беседи върху Евангелието. Докторска дисертация. Ръкопис. София, 2014.

Д и м и т р о в а, А. Синтактична структура на преводната агиография. София, 2012.

Д и м и т р о в а, А. Третият превод на Житието на св. Антоний Велики. – Старобългарска литература, 47 (Светци и свети места на Балканите. Т. 1), 2013, c. 92–107.

З л а т а н о в а, Р. Книга на Дванадесетте пророци с тълкования (=Старобългарският превод на Стария Завет. Т. 1). София, 1998.

Ж и к о в а, Ж. Учителното евангелие на Константин Преславски – текстологични и лексикални проблеми. Докторска дисертация. Ръкопис. София, 2017.

И в а н о в а, Кл. Археографски бележки от книгохранилища на Югославия. – Език и литература, 27, 1972, № 4, c. 51–57.

И в а н о в а, Кл. Житие на Антоний Велики. – В: П е т к а н о в а, Д. (ред.) Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. София, 2003, c. 174–175.

И в а н о в а, Кл. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София, 2008.

И л и е в, Ив. И. Тълкуванието на Книгата на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод. София, 2017.

И л и е в а, Т. Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил (= Старобългарският превод на Стария Завет. Т. 3). София, 2013.

И л и е в а, Т. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на “De Fide Orthodoxa. София, 2013.

К о с т о в а, Кр. Правопис и фонетика на преславските текстове. Велико Търново–София, 2000.

Л е н н г р е н, Т. П. Соборник Нила Сорского. Ч. 3. Москва, 2004.

Л ь в о в, А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности, Москва, 1966.

М у ш и н с к а я, М. С., Е. А. М и ш и н а, В. С. Г о л ы ш е н к о. Изборник 1076 года. Второе издание, преработеное и дополненное. Т. 2. Москва, 2009.

П е н к о в а, П. Свети Атанасий Александрийски (Велики). Трето слово против арианите. Изследване и издание на текста. София, 2016.

П е т к о в, П. Славянските преводи на Житие на св. Антоний Велики от св. Атанасий Александрийски – В: Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г., София. Кръгла маса „Кирилометодиевистика“, София, 2014, c. 126–140.

П е т к о в, П. Лексика и словообразуване в старобългарския превод на Египетския патерик. Докторска дисертация. Ръкопис. София, 2015.

П е т р о в, Ив. П. Чудеса и изстъпления: Предварителни наблюдения върху старобългарските преводи на гр. Eκστασις и ιστημι/Eξιστaνω – В: Българистични четения – Сегед, 2017. Международна научна конференция Сегед, Унгария, 8–9 юни 2017 г. Сегед, 2017, c. 61–68.

П е т р о в, Ив. П. L’horreur de la vie et l’exstase de la vie: първоначални бележки върху екстатичната терминология в Житието на св. Антоний Велики и славянските му преводи. – В: Sapere aude. Сборник в чест на проф. дфн Искра Христова-Шомова. София, 2019, c. 115–128.

П е т р о в, Ив. П. Νοῦς и νοερός в Житието на св. Антоний Велики и в старобългарската книжнина. – Slavia, 89 (2020), № 4, p. 406–415.

П е т р о в, Ив. П. Помислите (λογισμοί) в Житието на св. Антоний Велики и славянските му преводи. – Филологически форум, 2021, № 1 <https://philol-forum.uni-sofia.bg/about-journal/numbers/>.

Р у с е в, Р. Екзегетиката на свети Кирил Александрийски. Изследване върху особеностите на александрийската тълкувателна традиция на базата на библейските коментари на свети Кирил, архиепископ на Александрия. София, 2019.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 3. Гръцки извори. Гръцки текст и изследване: П. Янева. Славянски текст, прегледан и сверен допълнително: А. Минчева, Цв. Ралева, Ц. Досева, П. Янева. София, 2015.

С р е з н е в с к и й, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1–3. Санкт-Петербург, 1893–1903.

Т о т о м а н о в а, А.-М., Ив. Х р и с т о в (ред.) Терминологичен речник на Йоан Екзарх. София, 2019 <http://histdict.uni-sofia.bg/trmdict/trm_search/>.

Х р и с т о в, Ив. Гръцко-църковнославянски речник. София, 2019.

Х р и с т о в а, Ив. Речник на словата на Климент Охридски. София, 1994.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Т. 1. Изследване на библейския текст. София, 2004.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Бог бе слово. Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика. София, 2016.

Ц е й т л и н, Р. М. Лексика старословянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей Х–ХI вв. Москва, 1977.

Ц е й т л и н, Р. М. Лексика древнеболгарского языка Х–ХI вв. София, 1986.

 

Athanase d’Alexandrie. Vie dAntoine. Introduction, texte critique, traduction, notes et index par G. J. M. Bartelink. Paris, 1994 (=Sources Chrétiennes, 400).

H a l k i n, Fr. Bibliotheca hagiographica graeca. T. 1–3. Bruxelles, 1957.

H e l l a n d, T. The Greek Archetypes of the Old and Middle Bulgarian Translations of the Life of Saint Anthony the Great. – Palaeobulgarica, 28 (2004), № 4, p. 3–18.

L a m p e, G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Fasc. 1. Oxford, 1961.

L i d d e l l, G.,  R. S c o t t,  H. S. J o n e s. Online Greek-English Lexicon. <https://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/>.

L o r i é, L. Th. A. Spiritual terminology in the Latin translations of the Vita Antonii (with reference to fourth and fifth century monastic literature). Utrecht–Nijmegen, 1955.

L o u t h, A. St Athanasius and the Greek Life of Anthony.Journal of Theological Studies, 39 (1988), p. 504–509.

M e i l l e t, A. Les premiers termes religieux empruntés par le slave au grec. – Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 20 (1916), p. 58–60.

M i g n e , J.-P. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. Tomus 26. S. Athansius Alexandrinus Archiepiscopus. 1857.

M i n č e v a, A. Entstehungsweise der frühesten christlichen Terminologie bei den Slaven. Orpheus, 8. Georgiev Memorial Volume. Sofia, 1998, р. 53–63.

S a d n i k, L. Zur Lexik des Exarchen Johannes. – Studia Slavica, 25 (1979), р. 347–351.

W e i h e r, E. Studien zur philosophischen Terminologie des Kirchenslavischen. – Die Welt der Slaven, 9 (1964), р. 147–175.

W e i h e r, E. Zum sprachlichen Rezeption der griechischen philosophischen Terminologie im Kirchenslavischen. – Anzeige für slawische Philologie, 6 (1972), р. 138–159.