Предаване на инфинитивните конструкции в текста на Псалтира: от гръцки на славянски и от славянски на румънски език

Резюме: 

Статията се основава на направения наскоро от МакРобърт текстологичен анализ на начините на предаване на гръцките субстантивирани инфинитиви в различните славянски редакции на псалтирния текст от XI до края на XV в. (MacRobert 2018) и разглежда същия проблем в псалтирни текстове от XVI в. на румънски език. Материалът се използва в подкрепа на хипотезата, че румънската текстова традиция възхожда към славянска такава, която с голяма вероятност може да се идентифицира като третата редакция на Псалтира. На тази основа се правят предложения за по-нататъшни изследвания.

Констанца Бурлаку (Оксфорд, Великобритания)

Литература: 

C a m a r ă, I.,  M. U n g u r e a n u. The Sources of the Oldest Romanian Versions of the Psalter. – In: Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities: The Romanian Case. Bucharest, 2019, p. 79–87.

C a n d r e a, I. Psaltirea Scheiană. Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Bucharest, 1916.

D i a c o n e s c u, I. Unele aspecte ale înlocuirii infinitivului cu conjunctivul în limba română din secolul al XVI-lea. – In: Omagiu lui Alexandru Rosetti. Bucureşti, 1965, p. 167–170.

G h e ț i e, I. Contribuții la localizarea psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. – In: Cele mai vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice. Bucharest, 1982, p. 147–181.

G h e ț i e, I.,  M. T e o d o r e s c u. Psaltirea Hurmuzaki: Studiu filologic, studiu lingvistic și ediție. Vols. 2. Bucharest, 2005.

H i l l, V.,  G. A l b o i u. Verb Movement and Clause Structure in Old Romanian. Oxford, 2016.

M a c R o b e r t, C. M. The Textual Tradition of the Church Slavonic Psalter up to the Fifteenth Century – In: Krašovec, J. (ed.). Interpretation of the Bible. Ljubljana-Sheffield 1998, p. 921–942.

M a c R o b e r t, C. M. On the Role of Memory and Oral Tradition in the Early Transmission of the Church Slavonic Psalter Text. – In: Милтенова, А., Е. Томова, Р. Станкова (ред.). Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. София, 2008, с. 340–355.

M a c R o b e r t, C. M. Maksim Greek in linguistic context. – In: Tomelleri, V. S., I. V. Verner (eds.). Latinitas in the Slavic World (= Specimina Philologiae Slavicae, 192). Berlin, 2018, p. 173–205.

M a r e ș, A. Filiația psaltirilor din secolul al XVI-lea. – In: Cele mai vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice. Bucharest, 1982, p. 207–260.

P a n ă  D i n d e l e g a n, G.  The Syntax of Old Romanian. Oxford, 2016.

R o s e t t i, A. Istoria limbii române de la origini până la începutul secolului al XVII-lea. Bucharest, 1986.

T h o m s o n, F. J. The Slavonic Translation of the Old Testament. – In: Krašovec, J. (ed.). Interpretation of the Bible. Ljubljana–Sheffield, 1998, p. 797–831.

T o m a, S. Coresi. Psaltirea slavo-română (1577) în comparație cu psaltirile coresiene din 1570 și din 1589. Bucharest, 1976.

Z a f i u, R. The Syntax of Moods and Tenses. – In: Pană Dindelegan, G. (ed.). The Syntax of Old Romanian. Oxford UP, 2016, p. 14–52.