Брой XXXII (2008), 2

Статии: 
  • Георги Попов (София, България). Проблеми на химнографското творчество на Климент Охридски (Към въпроса за пентикостарния състав на староизводните славянски триоди), с. 3–58. PDF
  • Татяна Мострова (София, България). Книгата на пророк Иеремия в български, сръбски и руски преписи от XIV–XVI в., с. 59–82. PDF
  • Мая Иванова (София, България). Общите поучения на Климент Охридски – конструкция и функционалност, с. 83–94. PDF
  • Олга Пърличева (София, България). Кирило-Методиевските традиции в България – историческа ретроспекция и перспектива, с. 95–102. PDF
  • Десислава М. Атанасова (София, България). Разпространението на произведенията за архангел Михаил в старата българска книжнина, с. 103–115. PDF
Преглед: 
  • Ростислав Станков (София, България). Пътят на учения (Румяна Павлова на 75 години), с. 116–121. PDF
  • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Учебник с висока научна стойност, с. 122–125. PDF
  • Искра Христова (София, България). Кръгла маса „Западна България и източните славяни“, с. 126–132. PDF