Светите Методий и Кирил в църковнославянската химнография от Новото време (Служби)

Резюме: 

Статията е посветена на възраждането на практиката за богослужебно почитане на светите братя сред православните славяни от 40-те години на XIX в. насам. Обект на внимание е общата служба за св. Кирил и Методий на 11 май, съставена от архиеп. Антоний (Амфитеатров), и нейните издания: Белград 1862 и 1870, Цариград 1862, Браила 1870, всичките руски издания (1863, 1885, 1886, в празничния миней, допълнителния миней, в „зеленые“ и „коричневые“ минеи и др.), както и преработката на левкийския епископ Партений (Стаматов) (1958, 2007, 2018). Особен интерес в навечерието на честването на 150-годишнината от учредяването на Българската екзархия (1870) предизвиква изданието на Хаджи Димитър Паничков (Браила, 1870), в което се съчетават прославата на св. Кирил и Методий и на току-що учредения Св. Синод.
Отбелязва се и започналото през 1885 г. адаптиране към съвременната богослужебна практика на старите ръкописни служби на 14 февруари и на 6 април, но анализът на текстовете и на механизмите на този процес засега остава задача на бъдещето.

Александър Наумов (Венеция, Италия)

Литература: 

А к с а к о в, И. С. 11 мая въ Москвѣ (1862). (Отрывок из письма.) – В: Погодин 1865, 533–539.

Б ъ р л и е в а, С., А. Н а у м о в. Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете. – Във: Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина (= Старобългарска литература, кн. 33–34). София, 2005, 126–144.

В е р е щ а г и н, Е. Этимологизирование греческого имени святого в переводной (славянской) гимнографии: опыт прошлого. – В: Православие в славянском мире: история, культура, язык. Научная редакция Е. Потехиной, Ал. Кравецкого (= Fontes Slavia Orthodoxa, 1). Olsztyn, 2014, 13–31.

И в а н н и к о в а, А. П. Особенности иконографии Нового времени. Почитание святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия в России в XVIII – начале XX века. – В: Шалина 2013, 89–111.

К р а в е ц к и й, А. Г., А. А. П л е т н е в а. История церковнославянского языка в России (конец XIX–XX в.). Москва, 2001.

К р а в е ц к и й, А. Г., А. А. П л е т н е в а. Становление современного облика служебных миней (XVII – нач. XXI века): Минейные службы нового и новейшего времени. История, поэтика, семантика. – В: Минеи: образец гимнографической литературы и средство формирования мировоззрения православных. Ред. Е. Потехина, Ал. Кравецкий. Olsztyn, 2013.

К р ы с ь к о, В. Б. Старославянский канон Кириллу Философу. Источники и реконструкция. Москва, 2014.

Л е в у ш к и н а, Р., З. С т а н ч е в и ч. Сербское гимнографическое творчество конца XX – начала XXI веков. – Fontes Slaviae Orthodoxae, 2017, № 1, 31–41.

М и р ч е в а, Б. Канонът за Кирил и Методий и Службата за Кирил в славянската книжнина. В. Търново, 2001.

Н а у м о в, А. Руската служба за равноапостолните Методий и Кирил, учители славянски. – В: Кирило-методиевски студии. Кн. 17. София, 2007, 496–504.

Н а у м о в, А. Мощите на св. Кирил в отношенията между християнския Изток и Запад (от XIX век до днес). – Год. СУ. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, 99 (18), 2017, 409–418.

Кирилло-Меѳодiевскiй сборникъ въ память о совершившимся тысящелѣтiи славянской писменности и христiанства въ Россiи, изданный по опредѣленiю Московскаго Общества любителей русской словесности  М. Погодиным. Москва, 1865.

П о п о в, А. В. Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. Киев, 1903 (переизд. Москва, 2013).

П о п о в, Г. Служби за Кирил и Методий, старобългарски. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. София, 2003, 652–666.

С л и ј е п ч е в и ћ, Ђ. Историја Српске православне цркве. Књ. 2. Београд, 2002.

С т а н ч е в, К. Проблема оригинальности древнеславянской гимнографии. – Fontes Slaviae Orthodoxae, 2017, № 1, 43–55.

У с т а г е н ч о в, Д. Св. Климент и св. Седмочисленици в домашната ни иконография. – Македонски Преглед, 3, 1927, № 1, 98–100.

Ф и л а р е т [Вахромеев]. Церковно-богослужебное почитание святых братьев Кирилла и Мефодия в России. – Журнал Московской Патриархии, 1969, № 6, 51–52; № 7, 41–46.

Ф и л а р е т [Вахромеев]. Църковно-богослужебно почитане на Светите Братя Кирил и Методий. – В: Свети Кирил-Константин Философ. Юбилеен сборник от материали за църковно чествуване на 1100-годишнината от блажената му кончина. София, 1971, 68–76.

Ч е р н ы х, Е. А. Восстановление официального почитания святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия в Российской империи XIX в. – В: CLIO-SCIENCE: Проблемы истории и междисциплинарного синтеза. Сборник научных трудов. Вып. 8. Москва, 2017, 100–116.

Ч е ш м е д ж и е в, Д. Д. Изображения святых Кирилла и Мефодия в искусстве эпохи Болгарского возрождения. – В: Шалина 2013, 55–63.

В начале было слово [Каталог выставки]. Посвящается 1150-летию моравской миссии святых Кирилла и Мефодия. Науч. ред. и сост. И. А. Шалина. Москва–Санкт–Петербург, 2013.

B a r l i e v a, S. Cyryl i Metody w dawnej tradycji katolickiej Europy. – In: Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. T. 1. Apostołowie Słowian w dawnej Europie. Red. A. Naumow (= Biblioteka Duchowości Europejskiej, nr 5, I). Kraków, 2013, 113–130.

B a r l i e v a, S., A. N a u m o w. Relikwie Cyryla i Metodego jako świadectwo dynamiki życia religijnego. – In: Latopisy Akademii Supraskiej, 6: Cerkiew w drodze. Red. M. Kuczyńska, Białystok, 2015, 31–42.

B a r l i e v a, S., A. N a u m o w. Fate, politics and forgeries – the case of the relics of SS Cyril and Methodius. – In: Contested Heritage and Identities in Post-socialist Bulgaria. Edited by A. Luleva, Iv. Petrova and Sl. Barlieva. Sofia, 2015, 15–31.

N a u m o w, A. Święci Cyryl i Metody w polemice wyznaniowej. – In: Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie. Międzynarodowa konferencja naukowa. Red. A. Barciak. Katowice, 1999, 173–184.

S o l a k, E. Między slawistyką a panslawizmem – problematyka cyrylometodejska w XIX wieku. – In: Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. T. 2. Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie. Red. A. Naumow (= Biblioteka Duchowości Europejskiej, nr 5, II). Kraków, 2013, 13–26.

S t a n t c h e v, K. Konstantyn-Cyryl i Metody w tradycji starosłowiańskiej i prawosławnosłowiańskiej. – In: Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. T. 1. Apostołowie Słowian w dawnej Europie. Red. A. Naumow (= Biblioteka Duchowości Europejskiej, nr 5, I). Kraków, 2013, 23–32.

S t r a d o m s k i, J. Spory o „wiarę grecką“ w dawnej Rzeczypospolitej (= Prace IFS UJ, 23). Kraków, 2003.

S t r a d o m s k i, J. Cyryl i Metody w piśmiennictwie staropolskim. – In: Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. T. 1. Apostołowie Słowian w dawnej Europie. Red. A. Naumow (= Biblioteka Duchowości Europejskiej, nr 5, I). Kraków, 2013, 179–254.