Брой XLIII (2019), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 

Международна научна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит“, посветена на 1150-годишнината от Успението на Константин-Кирил Философ,
13–15 февруари 2019, София
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Изкуствен конструкт ли е Кирило-Методиевият старобългарски език?, с. 3–12. PDF
 • Елка Мирчева (София, България). Супрасълският сборник и старобългарските чети-минеи, с. 13–44. PDF
 • Камен Станев (София, България). Култът към св. Климент Охридски през втората половина на XVI в. по данни на османски данъчен регистър, с. 45–53. PDF
 • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Славянският Закон Градски в съвременен български превод: проблеми и подходи, с. 54–71. PDF
 • Александър Наумов (Венеция, Италия). Светите Методий и Кирил в църковнославянската химнография от Новото време (Служби), с. 72–94. PDF
 • Тотка Григорова (София, България). Възрожденската кирило-методиевска традиция в иконографията на един непубликуван стенопис от с. Баня, Панагюрско, с. 95–122. PDF
 • Веселка Желязкова (София, България). За Кирил и Методий. „Несериозно“ (по материал от българския периодичен печат до 1944 г.), с. 123–148. PDF
Преглед: 
 • Десислава Найденова (София, България). Нови извори и открития за Балканското средновековие, с. 149–161. PDF
  Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 846 с., 24 л. цв. ил.
 • Нели Ганчева (София, България). Международна научна конференция „Религиозен разцвет. България XIII–XV век“, с. 162–168. PDF