Переводная литература славянского Средневековья

Резюме: 

Във въведението към докладите, прочетени на заседанието на тематическия блок „Преводната литература на Славянското средновековие“,  са разгледани накратко няколко въпроса: въпросът за езиците, от които се превежда (гръцки и латински); проблемите, върху които се е насочвало досега изследването на преводите (издирването на оригиналите на преводите, техните характерни черти, ръкописната им традиция, съотношението между текста на оригинала и превода, въпросите, свързани с авторството на преводите и мястото на превеждане, зависимостта на превода от времето на възникването му и неговите функции, преводаческите школи, разликите между характера на славянските средновековни преводи и преводите на Новото време, значението на преводната литература през епохата на Славянското средновековие). Обръща се внимание и на няколко недостатъчно разработвани проблеми, които би трябвало да се изследват в бъдеще: влиянието на преводите върху оригиналната писменост, литература и книжовен език на славяните, има ли общи черти между характера на преводите от гръцки и латински език, има ли възможност за съпоставки между принципите на осъществяването на  славянските преводи  с преводите на неславянските европейски народи през Средновековието.

Светлина Николова (София, България)