Езикови особености на превода на Исихиевите тълкувания по преписа им в Иван-Александровия Песнивец: към въпроса за времето и мястото на възникване на превода (Част първа)

Резюме: 

The article presents the first part of the results of the research on the language of the translation of Hesychian Interpretations of Ps 1:1–76:21 in czar Ivan Alexander’s Pesnivets from 1337, Sofia, BAN 2 (Sofia Psalter). The results from the research on the grammatical archaisms in the Interpretations show a clear domination of Cyrillo-Methodian grammatical characteristics over those attributed to the Preslav tradition. The translation was made at the end of the 9th c., most likely by a translator trained in the Methodian tradition, but it cannot be determined with certainty where the translation was made. It is possible that the interpretations were translated in Pliska, Preslav or Ohrid. The idiolect of the man of letters and translator contains some specific characteristics that are typical of South-West Bulgarian dialects. This, however, does not necessarily mean that the translation comes from this area. It is just a marker which, with the additional help of comparative research on translations attributable to Old Bulgarian men of letters, could be used to identify the translator. The article is the beginning of future linguistic research activities that will undoubtedly follow once the edition of John Alexander’s Pesnivets is completed.

Мария Спасова (Велико Търново, България), Цветомира Данова (София, България)

Литература: 

А л е к с е е в, А. А. Текстология славянской Библии. Санкт-Петербург, 1999.

В о с т о к о в, А. Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума. Санкт-Петербург, 1842.

К а р а ч о р о в а, Ив. Към изучаването на славянските библейски книги с тълкувания. – В: Информатика, граматика, лексикография. София, 2015.

М а р т и, Р. Формы аориста в древнеболгарском языке. – Palaeobulgarica, 8, 1984, № 4, 6–21.

М и л т е н о в, Я. Песнивецът на цар Иван-Александър и глаголическата традиция. –

 В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 18. София, 2009, 399–405.

Н и к о л о в а, Св. Об одной незнакомой болгарской катене на Псалтырь в списке XIV века: – В: Studia Ceranea, 6, 2016, 99–127.

Н и к о л о в а, Св. Болгарская катена XIII/XIV века на Псалтырь и ее источники. – В: Славянское и балканское языкознание. Палеославистика. Москва, 2017, 156–224.

П о п о в а, Т. Язык и графико-орфографическая система древнейшей славянской рукописи Лествицы Иоанна Синайского. – Palaeoslavica, 21, 2013, № 1, 15–57.

Р и б а р о в а, Зд. Взаимоотношений литературных традиций в переводе толкований на Псалтырь. – В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. София, 2002, 175–176.

С л а в о в а, Т. Библейски преводи в България през X век. – В: История на българската средновековна литература. София, 2008.

С л а в о в а, Т. Някои наблюдения върху глаголната система в Учителното евангелие на Константин Преславски. – В: Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник. София, 2015, 130–139.

С л а в о в а, Т. За езика на Учителното евангелие на презвитер Константин (лични и нелични глаголни форми). – Palaeobulgarica, 41, 2017, № 2, 3–21.

С п а с о в а, М. Исторически и квазиисторически подход при тълкуването на сведенията за преводаческата дейност на славянските първоучители по време на моравско-панонската им мисия. – В: ...Нэстъ ученикъ надъ учителемь своимъ. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София, 2005.

С п а с о в а, М. Нови щрихи към текстовата история на старобългарския превод на Слово за отсичане на главата на Йоан Кръстител. – Palaeobulgarica, 41, 2017, № 3, 19–62.

С п а с о в а, М., Е. Д и м и т р о в. Второ слово на Рождество Христово в ръкопис НИМ24 – компилативен превод на Йоан Екзарх. – В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, 2017, 49–90.

С п а с о в а, М. Граматическите архаизми и редките думи като показател за първообраза на текст (Непроучен сръбски препис на Слово за Рождество на Йоан Предтеча, считано за вероятна творба на Климент Охридски). – В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София, 2018, 525–555.

Т о т о м а н о в а, А.-М. Свети Климент Охридски и старобългарският книжовен език. – В: Св. Климент Охридски в културата на Европа. София, 2018, 53–67.

Ш и в а р о в, Н. Ст. Древни източни коментари на Псалтира и старобългарските им преводи. – Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски“, 28(54) за 1978/1979, 1986.

J a g i ć, V. Supplementum Psalterii Bononiensis: Incerti auctoris explanatio Psalmorum graeca ad fidem codicum. Vindobonae, 1917.

J a g i ć, V. Словеньская Псалътырь. Psalterium Bononiense. Vindobonae–Berolini–Petropoli, 1907.

M a c R o b e r t, C. M. The Compilatory Church Slavonic Catena on the Psalms in Three East Slavonic Мanuscripts of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. – Slavia, 74, 2005, № 2–3, 213–238.

T h o m s o n, F. J. The Slavonic Translation of the Old Testament. – In: Interpretation of the Bible. Ljubljana–Sheffield, 1998, 799–802.

T o t o m a n o v a, A.-M. San Clemente di Ochida e la norma linguistica anticobulgara. – Slavica Ambrosiana, 7, 2017, 35–50.