Vocabulary for Human Anatomy in the Earliest Slavonic Translation of Books of Samuel and Kings

Резюме: 

Лексика за човешка анатомия в най-ранния славянски превод на Книги Царства

В статията се изследват преводаческите практики на ранните славянски книжовници, изправени пред задачата да превеждат текстове, съдържащи лексеми от областта на човешката анатомия и свързаните с тях културни образи, които често трудно могат да бъдат предадени на все още формиращия се старобългарски книжовен език. Въз основа на материал от славянския превод на Книги Царства, възникнал около края на Х в., изследването привлича и примери от други релевантни старобългарски литературни източници от същия период, като старобългарския превод на Диалозите на Псевдо-Кесарий. Примерите от Книги Царства са извлечени от хронографската редакция на старозаветната книга, представена в Архивския хронограф, обширна хронографска компилация от български произход, достигнала до нас в руски препис от XV в.

Мария Тотоманова-Панева (София, България)
m_totomanova@abv.bg

Литература: 

D e r k s e n, R. Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon. Leiden–Boston, 2008.

E k n o y a n, G. The kidneys in the Bible: what happened? – Journal of the American Society of Nephrology, 16 (2005), № 12, p. 3464–3471. Electronic edition: 2005. <https://journals.lww.com/jasn/fulltext/2005/12000/the_kidneys_in_the_bible__what_happened_.7.aspx>.

K o t t e k, S. My reins admonish me at night (Psalm 16:7): the kidneys in ancient and medieval Jewish sources. – Medicina Nei Secoli Arte e Scienza, 22 (2010), № 1–3, p. 465–478. <https://www.academia.edu/69181979/My_reins_admonish_me_at_night_Psalm_16....

L i d d e l l, H., K. S c o t t. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1996 [repr. from 1914]. Electronic edition: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper>.

M i k l o s i c h, F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Vindobonae, 1862–1865.

The Old Testament in Greek, according to the text of Codex Vaticanus, supplemented from other uncial manuscripts, with a critical apparatus containing the variants of the chief ancient authorities for the text of the Septuagint. Ed. by A. E. Brooke, N. McLean, H. St John Thackeray. Vol. 2. The Later Historical Books. Part I. I and II Samuel. Part II. I and II Kings. Cambridge, 1927–1930.

T h o m s o n, F. Towards a typology of errors in Slavonic translations. – In: Farrugia, E., R. Taft, and G. Piovesana (eds.). Christianity Among the Slavs: the Heritage of Saints Cyril and Methodius (= Orientalia Christiana Analecta, 231). Rome, 1988, p. 351–380.

T h o m s o n, F. The Slavonic Translation of the Old Testament. – In: Interpretation of the Bible. Ljubljana–Sheffield, 1998, p. 605–920.

 

Г о р с к и й, А.,  К. Н е в о с т р у е в. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. 1. Священное писание. Синодальная типография. Москва, 1855.

Д и м и т р о в а, А. Езикови данни за мустаците в средновековна България. – Bulgaria mediaevalis, 11 (2020), p. 119–128.

Д о б р е в, И. Произход и значение на праславянското консонантно и дифтонгично склонение. София, 1982.

Идеографски диалектен речник на българския език. Т. 1: АД. София, 2012.

К у л ь б а к и н, С. Славянский перевод Первой книги Царств. – Сборник ОРЯС, 68 (1901), № 3, с. 21–54.

М и л т е н о в, Я. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция. София, 2006.

С л а в о в а, Т. Песента на цар Давид (Втора книга Царства 22 и псалм 17). – В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 25. София, 2017, с. 279–290.

Старобългарски речник. Т. 1. София, 1999; Т. 2. София, 2009. Electronic edition at: http://histdict.uni-sofia.bg.

Т о т о м а н о в а - П а н е в а, М. Книги Царства в славянската хронографска традиция (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 27). София, 2019.

Т о т о м а н о в а - П а н е в а, М. Към историята на славянския превод на Книги Царства. – Palaeobulgarica, 43 (2019), № 4, с. 52–63.

У ш и н с к е н е, В. Народная анатомическая терминология в русском языке. Словообразовательная и семантическая реконструкция наименований брюшных органов. Вильнюс, 2012.

Ф а с м е р, М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. Москва, 1986–1987.

 

Електронни издания

Архивски хронограф, електронно издание. <https://histdict.uni-sofia.bg/chronograph/clist>.

Books of Samuel and Kings (Greek text). <https://sacred-texts.com/bib/poly/index.htm>.