„Изобретяването“ на свети мъченик Енравота

Резюме: 

Studying cults of Christian saints as well as providing a reasonable explanation for the absence of such cults in certain parts of the early medieval Balkans are challenging tasks. The obstacles and difficulties are not always a result of some kind of lack of information, but sometimes they are due to the obscure and debatable nature of the accounts in the primary sources. Such is the case of Enravota, the eldest son of Khan Omurtag (814/815–831). He did not inherit the throne and was executed because of his devotion to Christianity. Nowadays, the Bulgarian Orthodox Church commemorates Enravota on March 28, but the initial ambiguities of the cult are rarely discussed. In view of this, the present text tries to achieve as much certainty as possible as to whether his veneration as a saint goes indeed back to the medieval era.

Янко Христов (Благоевград, България)
yanko.hristov@swu.bg

Литература: 

Б о н о в, М. Култът към светите Тивериуполски мъченици във византийските и средновековни български богослужебни книги. –Библиотека, 28 (2021), № 6, с. 58–66.

Б у р м о в, Т. За началото, разпространението и утвърждението на християнската вяра между българите (продължение). – Български книжици, 2 (1859), № 16, с. 503–510.

В а с и л е в, Я. Съществували ли са владетелски мавзолеи в езическа България. – В: От Залмоксис до Кетцалкоатл: Изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Стефан Йорданов. Велико Търново, 2020, с. 567–581.

В е л е в, Ил. Химнографските состави за Светите петнаесет Тивериополски свештеномаченици. – Археографски прилози, 24 (2002), с. 111–141.

В е л е в, Ил. Култот на Петнаесетте Тивериополски (Струмички) свештеномаченици во духовната и во книжевната традиција. – В: Низ преминот на традицијата. Книжевно-историски погледи. Скопjе, 2006, с. 11–23.

В л а х о в - М и ц о в, Ст. Клучни прашања, односно култот за светите 15 Тивериополски свештеномаченици. – В: Култот за Св. Петнаесет Тивериополски свештеномаченици во средновековната и во поновата епоха. Историjа, култура и традициjа. Ред. Ал. Атанасовски, С. Цветковски, В. Ѓоргиев-Ликин, Бр. Ѓоргиев. Струмица, 2019, с. 109–116.

Г е о р г и е в, П. Мартириумът в Плиска и началото на християнството в България. София, 1993.

Г о л у б и н с к и й, Е. Е. Краткий очерк истории православных церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской. Москва, 1871.

Д р и н о в, М. К. Иречек, Българска история. – Периодическо списание, 1 (1876), № 11–12, с. 215–227.

Д р и н о в, М. Съчинения. Т. 3. 1. Публицистични статии; 2. Служебни записки, наредби и разпоредби; 3. Критики, оценки и отзиви; 4. Поменици. Под ред. на В. Н. Златарски. София, 1915.

З л а т а р с к и, В. Легенда за откриване мощите на Тивериуполските мъченици. – В: I. Отчет на Българския археологически институт в София за 1921 година. София, 1922, с. 22–37.

И р е ч е к, К. История болгар. Одесса, 1878.

И р е ч е к, К. История на българите. Търново, 1886.

Й о с и ф о в а, Г. За прабългарските кръстовидни храмове. – Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация, 7 (2021), № 1, с. 22–43.

П ъ р в а н о в, П. Учебниците на Стефан Савов Бобчев по българска история. – Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето, 11 (2016), с. 143–160.

Р у с е в а, Р. Образите на Св. петнадесет Струмишки (Тивериуполски) мъченици в църковното изкуство. Исторически предпоставки и иконографски особености. – Старобългарска литература, 48 (2013), с. 258–275.

С а в е л ь е в - Р о с т и с л а в и ч, Н. В. Славянский сборник. Санкт-Петербург, 1845.

С е р г и й (Спасский), архимандрит. Полный месяцеслов Востока. Т. 2. Москва, 1876.

С о к о л о в, М. Из древней истории болгар. Москва, 1879.

Т у р и л о в, А. А. Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX в. (К вопросу формирования болгарского варианта церковного месяцеслова в эпоху Первого царства). – Palaeobulgarica, 23 (1999), № 1, с. 28–31.

Ф и л а р е т, Архиепископ Черниговский и Нежинский. Святые южных славян. Опыт описания жизни их. Чернигов, 1865.

Х р и с и м о в, Н. Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика в Плиска. – Плиска-Преслав, 13 (2018), с. 81–90.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Св. Климент Охридски и култът към светите Струмишки мъченици в България. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев. Ред. Н. Иванова. София, 2011, с. 727–736.

Ц у х л е в, Д. История на българската църква. Т. 1. София, 1911.

Ч е ш м е д ж и е в, Д. Бележки върху култа на Петнадесетте Тивериуполски мъченици в България. – В: Πολυχρονία. Сборник в чест на проф. Иван Божилов. Ред. Ил. Илиев. София, 2002, c. 251–263.

Ч е ш м е д ж и е в, Д. Владетелските култове в средновековна България. Пловдив, 2022.

 

C h e s h m e d j i e v, D. Notes on the Cult of the Fifteen Tiberioupolitan Martyrs in Medieval Bulgaria. – Studia Ceranea, 1 (2011), p. 143–156.

C o x e, H. O. Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. Vol. 1. Oxford, 1853.

I v a n o v a, M. Seeing Like a Church: The Politics of Theophylact of Ohrid’s Fifteen Martyrs of Tiberioupolis. – Travaux et Mémoires, 26 (2022), p. 674–694.

J i r e č e k, K. Geschichte der Bulgaren/Dějiny národa bulharského. Praha, 1876.

K i a p i d o u, I.-S. Critical Remarks on Theophylact of Ochrids Martyrdom of the Fifteen Martyrs of Tiberioupolis: the Editorial Adventure of a Text from the Middle Ages. – Παρεκβολαί/Parekbolai, 2 (2012), p. 27–47.

L o u r i é, B. The New Critical Edition of the Martyrdom of the Fifteen Martyrs of Tiberioupolis (BHG 1199) by Irini-Sophia Kiapidou and Several Problems of the Text. – Scrinium, 16 (2020), p. 333–343.

M a r t i n o v, I. Annus ecclesiasticus Graeco-Slavicus. Bruxelles, 1863.

P o d s k a l s k y, G. Two Archbishops of Achrida (Ochrid) and Their Significance for Macedonias Secular and Church History: Theophylaktos and Demetriоs Chomatenos. – In: Byzantine Macedonia: Identity, Image and History. Ed. J. Burke, R. Scott (= Byzantina Australiensia. Vol. 13). Melbourne, 2000, p. 139–148.

T u r y n, Al. Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Great Britain. Washington DC, 1980.

V u k a n o v i ć, T. The Legend of the Martyrs of Tiberiopolis (Strumica). – Vranjski glasnik, 7 (1971), p. 45–76.

 

Ἀ γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς, Ἀ. Οἱ ΙΕ΄ ἱερομάρτυρες Τιβεριουπόλεως-Στρωμνίτσης. Ἱστορικὰ προβλήματα και λατρευτικὴ πραγματικότης. – Μακεδονικά, 20 (1980), σ. 463–484.

Γ ρ η γ ο ρ ί ο ς  Β υ ζ ά ν τ ι ο ς, Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  Α δ ρ ι α ν ο υ π ό λ ε ω ς. Ακολουθία των αγίων πεντεκαίδεκα ιερομαρτύρων των επί Ιουλιανού του Παραβάτου Μαρτυρησάντων εν Τιβεριουπόλει τη κοινώς καλουμένη Στρουμνίτζη. (Κατά μεν το 1741 τύποις εκδοθείσα εν Μοσχοπόλει, δαπάνη της Σεβασμίας Μονής του εν αγίοις Πατρός ημών Ναούμ του Θαυματουργού). Κωνσταντινούπολη, 1830.