Одески дамаскин № 39 (65) в българската книжовноезикова и литературна традиция

Резюме: 

The article presents the results of the de visu study on the Odessa Modern Bulgarian damaskin №. 39 (65), dating from the 18th century. The manuscript is part of a collection of manuscripts gathered by the slavist Viktor Grigorovich. So far, this manuscript has not been the object of investigation, being currently stored in a book depository outside Bulgaria, which further complicates its research. The present work aims to present in detail the paleographical, codicological and some lexical features of this little-studied manuscript. The manuscript was assigned by E. I. Deminа to the IV Early Modern Bulgarian type: this type is particularly important because it actually represents the link between the damaskins of the 17th and the 18th century. It also presents new translations of texts by Greek authors and different textual versions of some homilies which were independently derived from the archaic Sredna-Gora translation. The analysis of the specific linguistic characteristics proves that this manuscript was written in the Eastern Bulgarian area.

Татяна Брага (София, България)
t.braga@ibl.bas.bg

Литература: 

А р г и р о в, Ст. Люблянският български ръкопис от ХVII в. – Сборник за народни умотворения, 12 (1895), с. 463–560.

Б е р н ш т е й н, С. Б. К изучению редакций болгарских списков „Сокровища“ Дамаскина Студита. – Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. София, 1957, с. 215–224.

Б р а г а, Т. Малко познат дамаскин от Карловско-аджарската художествена школа: Одески дамаскин № 36 (62) – палеография, кодикология, датировка. – Български език, 4 (2021), с. 60–77.

Б р а г а, Т. Одеските дамаскини от сбирката на В. И. Григорович – част от българското културно-историческо наследство. Палеография. Кодикология. Датировка. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, 2022 <http://ibl.bas.bg/zashtita-na-disertatsionen-trud-na-tatyana-ivanovna-braga-za-pridobivane-na-obrazovatelnata-i-nautchna-stepen-vdoktorv/>.

Б р а г а, Т. Одески дамаскин № 37 (63), новобългарски паметник от Котленската книжовна школа. Палеография. Кодикология. Датировка. – Български език, 69 (2022), № 4, с. 68–84.

Б р а г а, Т. Лексические заимствования из османского турецкого языка в новоболгарских памятниках XVII–XVIII в. (на материале Одесских дамаскинов). – Балканско езикознание, 1 (2022), с. 96–111.

Български етимологичен речник. Т. 1–8. София, 1971–2017.

В е л ч е в а, Б. Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от XVII и XVIII в. – Известия на Института за български език, 10 (1964), с. 159–233.

В и к т о р о в, А. Е. Собрание рукописей В. И. Григоровича. Москва, 1879.

Г е р о в, Н. Речник на българския език. Т. 3 Пловдив, 1899.

Г р и г о р о в и ч, В. Очерк ученаго путешествия по Европейской Турцiи (с картою окрестностей Охридскаго и Преспанскаго озер). Кн. 3. Казан, 1848.

Д ё м и н а, Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник ХVІІ в. Т. 1. София, 1968.

Д ё м и н а, Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII века. Палеографическое описание и текст. Т. 2. София, 1971.

Д ё м и н а, Е. И. Тихонравовский дамаскин как памятник книжного болгарского языка ХVІІ в. на народной основе. Т. 3. София, 1985.

Д ж у р о в а, А. 1000 години българска ръкопиcнa книга. Орнамент и миниатюра. София, 1981.

Д и м и т р о в а, М. Книжнината през XVII в. Книжовници и средища. Дамаскинарска литература. – В: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. 2. изд. София, 2009, с. 727–740.

И в а н о в а, А. Троянски дамаскин: български паметник от XVII век. София, 1967.

К а р а д ж о в а, Д. Котленският книжовен център през ХVIII век. Пловдив, 1994.

К е н а н о в, Д. Старобългарска литература. Предговор, съставителство и коментар. Велико Търново, 2000.

К у е в, К. Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете. 2. прераб. и доп. изд. София, 1986.

Л а в р о в, П. А. Дамаскин Студит и сборники его имени „дамаскины“ в югославянской письменности. Т. 7. Одесса, 1899, с. 15–53.

М и л е т и ч, Л. Копривщенски дамаскин. Новобългарски паметник от XVII в. – Български старини. Кн. 2. София, 1908.

М и л е т и ч, Л. Свищовски дамаскин. Новобългарски паметник от XVIII в. – Български старини. кн. 7. София, 1923.

М и л т е н о в а, А. Към въпроса за сборниците със смесено съдържание в българската книжнина от ХV–ХVII в. – Литература, общество, идеи, 2 (1986), с. 66–70.

М и р ч е в а, Е. Проблеми на установяването на книжовноезиковата норма в новобългарските дамаскини от XVII в. – Palаeobulgarica, 20 (1996), № 3, с. 96–113.

М и р ч е в а, Е. Не-дамаскинови слова в новобългарските дамаскини от XVII век. ВеликоТърново, 2001.

М и р ч е в а, Е. Библейските текстове в българските дамаскини – начин на употреба. – Известия на Института за български език, 27 (2014), с. 34–53.

М и т р и н о в, Г. Родопско книжовно наследство. Райковски дамаскин. Варна, 2005.

М и т р и н о в, Г. Пояснените думи в среднородопските възрожденски писмени паметници с гръцко писмо. – Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 33 (2020), с. 131–165.

М и ч е в а, В. Картината на света в новобългарските дамаскини. София, 2015.

М и ч е в а, В. Рецензия. Олга Младенова, Боряна Велчева. Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от ХVII век. – Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 50 (2015), p. 325–336.

М и ч е в а, В. Диалектно и книжовно в езика на новобългарските дамаскини. – В: Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. София, c. 59–63.

М л а д е н о в а, О. Нов поглед към взаимоотношенията на новобългарските дамаскини от ХVII в. – В: Мусакова, E., Е. Узунова (ред.). Етрополската книжовна школа и българският ХVII век. София, 2011, с. 132–144.

М л а д е н о в а, О.,  Б. В е л ч е в а. Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от ХVII век. София, 2013.

М о ч у л ь с к и й, В. Н. Описание рукописей В. И. Григоровича. – Летопись Историко-филологического общества при императорском Новороссийском университете. Одесса, 1890, с. 100–118.

П е т к а н о в а - Т о т е в а, Д. Дамаскините в българската литература. София, 1965.

П е т к а н о в а, Д. Българска средновековна литература (4-то разширено издание). В. Търново, 2001.

П е т р о в с к и й, Н. М. Путешествие В. И. Григоровича по славянским землям (= Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия, 59, № 10). Петроград, 2015.

П е т р у н ь, Ф. Рукописна збiрка В. I. Григоровича. Бiблiографiчнi замiтки (= Працi Одеської центральноï науковоï бiблiтеки, 1). Одеса, 1927, с. 137–164.

Р а д о с л а в о в а, Д. Граничният седемнадесети век. Българската православна книжнина – феномен от периферията. – В: Кунчева, Р. (съст.). Маргиналното в/на литературата. София,  2011, с. 208–232].

Р а й к о в, Б. Приписките в системата на старата българска книжнина. – Palaeobulgarica, 16 (1992), № 2, с. 21–42.

Речник на книжовния български език на народна основа от ХVII век (върху текст на Тихонравовия дамаскин). София, 2012.

Р о м а н с к и, Ст. Български въпроси в преписката на И. И. Срезневски с В. И. Григорович. – Списание на БАН. Историко-филологичен и философско-обществен клон, 54 (1937), с. 95–176.

С р е з н е в с к и й, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1–3. Санкт-Петербург, 1902.

С р е з н е в с к и й, В. И. Переписка И. И. Срезневского с В. И. Григоровичем. – Списание на БАН. Историко-филологичен и философско-обществен клон, 54 (1937), с. 1–94.

Старобългарски речник. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. Т. 2. София, 2009.

Т и х о н р а в о в, Н. Памятники отреченной русской литературы. Приложение к сочинению „Отреченныя книги древней России“. Т. 2. Москва, 1863.

Ф а с т и н, М.,  К. К ш е ш е в с к а. Един неизследван дамаскин от XVIII век. –Południowosłowiańskie zeszyty naukowe. Język – Literatura – Kultura, 5 (2008), с. 57–80.

Х р и с т о в а, Б., Д. К а р а д ж о в а, Е. У з у н о в а. Бележки на българските книжовници X–XVIII в. T. 1. X–XV в. Т. 2. XVI–XVIII. София, 2003, 2004.

Ц о н е в, Б. Славянски ръкописи в Берлинската държавна библиотека. – Сборник на БАН, 31. Клон историко-филологичен и философско обществен, 17 (1937), с. 1–79.

Ч а р а м е л л а, Р. Нови данни за Берлинския дамаскин. – Старобългаристика, 20 (1996), № 3, с. 120–129.

 

J a g i ć, V. Opisi i izvodi iz nekoliko juznoslovinskih rukopisa. Kako se pisalo bugarski prije dvjesti godina. – Starini, 9 (1877), p. 137–171.

M i k l o s i c h, Fr. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1865.

M l a d e n o v a, O. M. Towards a Classification of the Early Modern Bulgarian Vernacular Texts of Type Togizi. – Balkanistica, 28 (2015), p. 313–336.

T i s c h e n d o r f, К. Apocalypses apocryphae Mosis, Esdrae, Pauli, Johannis, item Mar. Dormitio: additis Evangeliorum et actuum Apocryphorum supplementis. Leipzig, 1866.