Щрихи към ранната история на средногорския превод на Съкровище от Дамаскин Студит: Нов поглед към ръкопис НБКМ432

Резюме: 

Two sixteenth-century translations of Treasure, made soon after its first edition in 1557–1558, mark a return to active literary pursuits in the eastern part of the Balkans after the Ottoman invasion two centuries earlier. NBKM432, an anonymous miscellany, containing the earliest preserved record of the Sredna-Gora translation, provides evidence of its state three consecutive handwritten copies after the translation was made. The article reviews the manuscript’s history, content and formatting, as well as its paleographic, codicological, artistic and orthographic characteristics through the prism of the conclusions reached by the textual study of its components ascending to the Sredna-Gora translation: seven homilies by Damaskēnós Stoudítēs and two by Theophánēs Eleavoûlkos. The article fixes the timeframe, within which this miscellany was produced, in the 1580s–1590s and concludes that the Sredna-Gora translation must have taken place – most likely during the 1570s or 1580s – in a scriptorium of unknown whereabouts within the Tarnovo Diocese, which belonged to the cultural centres that had preserved to some extent the pre-Ottoman Tarnovo cultural heritage and the output of which displayed a preference for certain formatting and decorative solutions.

Олга М. Младенова (Калгари, Канада)
omladeno@ucalgary.ca
Нона Петкова (София, България)
nonapetkova@gmail.com
Елена Узунова (София, България)
eluzbg@yahoo.com

Литература: 

А в р а м о в а, Р. и др. Българската възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни... София, 1988.

А н г е л о в, Б. С. Из старата българска, руска и сръбска литература. Т. 1–2. София, 1967.

Б о г д а н о в и ћ, Д. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Београд, 1978.

Б о ж и л о в, И.,  A.-М. Т о т о м а н о в а,  И. Б и л я р с к и. Борилов синодик. Издание и превод. София, 2010.

В а с и л е в, В. Правописната реформа на Евтимий и отражението ѝ в произведения на негови следовници и на български дамаскинари. – В: Търновска книжовна школа. Т. 2. Ученици и последователи на Евтимий Търновски. София, 1980, с. 405–421.

В е л ч е в а, Б. За Търновската школа и новобългарските дамаскини. – В: Етрополската книжовна школа и българският XVII век. София, 2011, с. 145–148.

Г е м и д ж и е в, Г. История на Панагюрище: 18781944. София, 2009.

Г е м и д ж и е в, Г. Славянските ръкописи, притежавани от проф. Марин Дринов и ролята им в научното му творчество. – В: Сборник по случай 170-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов. София, 2009, с. 175–191.

Г е м и д ж и е в, Г.,  П. В а й с и л о в а,  Л. К р ъ с т е в. Панагюрци – вчера и днес. Книга втора. Панагюрище, 2008.

Г е р о в, Н. Речник на българский език. Т. 1–5. Пловдив, 1895–1904.

Д е м и н а, Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. Т. 1–3. София, 1968–1985.

Д ж у р о в а, А. Ислямски влияния върху украсата на българските ръкописи XVXVII век. – Проблеми на изкуството, 3 (1980), с. 31–33.

Д ж у р о в а, А. Въведение в славянската кодикология. Византийският кодекс и рецепцията му сред славяните. София, 1997.

Д р и н о в, М. Новый церковно-славянский памятник с упоминанием о славянских первоучителях. – Журнал Министерства народного просвещения, 238 (1885, апрель), с. 174–205.

Д у й ч е в, И. Отломки по космография и география. – В: Естествознанието в средновековна България. Сборник от исторически извори. София, с. 336–375.

Е р м о л а е в, И. П.,  А. И. Е р м о л а е в. Историческая хронология. 3-е изд., пер. и доп. Казань, 2004.

И л и е в с к и, П. Х. За „средногорскиот“ превод на дамаскинот. – Македонски jазик, 11–12 (1960–1961), № 1–2, с. 53–71.

J а н ц, З. Исламски елементи у српскоj књизи. – Зборник Музеj примењене уметности, 5 (1959), с. 27–43.

К а р а д ж о в а, Д.,  Е. У з у н о в а. Славянски ръкописи в Историческия музей на Шумен. – Старобългарска литература, 23–24 (1990), с. 125–186.

Каталог на библиотеката „Марин С. Дринов. София, 1914.

К о д о в, Хр. Опис на славянските ръкописи на Българската академия на науките. София, 1969.

К о ж у х а р о в, Ст. Две ръкописни книги. – Известия на Института за литература, 16 (1965), с. 147–162.

К у з и д о в а, И. Флорилегият Избрани речи от древни мъже в ръкопис № 432 НБКМ (сборник и синодик Дриновски). – В: Pěti dostoitъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София, 2003, с. 285–301.

К у з и д о в а - К а р а д ж и н о в а, И. Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие. София, 2012.

К у з и д о в а - К а р а д ж и н о в а, И. Лунник. Извлечено от Scripta Bulgarica, http://scripta-bulgarica.eu/bg/terms/lunnik на 26.03.2022 г.

Л а в р о в, П. А. Дамаскин Студит и сборники его имени дамаскины в юго-славянской письменности. Одесса, 1899.

М и л а д и н о в а, Е. и др. Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Българския исторически архив. Кн. 3. От фонд № 87 до фонд № 177. София, 1970.

М и л т е н о в а, А. Макрожанрови състави. – В: История на българската средновековна литература. София, 2008, с. 714–718.

М и л т е н о в а, А. Малкоизвестен фрагмент от съчинението „Отломки по космография и география“ в ръкопис от ХV век. – Българска реч, 27 (2021), № 2, с. 86–95.

М л а д е н о в а, О., Б. В е л ч е в а. Ловешки дамаскин: новобългарски паметник от XVII век. София, 2013.

М у с а к о в а, Е. В. Писмо и писачи в българските ръкописи до края на ХVІІ век. София, 2015.

Н и к о л о в а, Св. Ръкописите на Висарион Дебърски и текстовата традиция на Стария завет. – В: Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XVI век. София, 1996, с. 363–402.

П а к, Н. В. О богослужебных пометах в славянских агиографических сборниках. – Kalbotyra, 53 (2004), № 2, с. 13–34.

П е т к а н о в а - Т о т е в а, Д. Дамаскините в българската литература. София, 1965.

П е т к о в а, Б.,  В. Т и л е в а,  З. Н о н е в а. Архивът на Марин Дринов. – В: Изследвания в чест на Марин Дринов. София, 1960, с. 181–203.

П е т к о в а, Н. Примери за съвместно съществуване – ислямски мотиви в оформлението на ръкописната книга на Балканите през XVII–XIX век. – Проблеми на изкуството, 2020, № 1, с. 11–18.

Р а д е в, И. Любовните истории и авантюризмът на българина. Велико Търново, 2002.

Р а д о ј к о в и ћ, Б. Турско-персиjски утицаj на српске уметничке занате XVI и XVII века. – Зборник за ликовне уметности, 1 (1965), с. 119–149.

Радомиров псалтир. Факсимилно издание. Зографски манастир, Света гора, 2022.

Р а д о с л а в о в а, Д. Българската книжнина от XVII век: центрове, книжовници, репертоар. София, 2020.

Р а й к о в, Б. Етрополската калиграфско-художествена школа през XVI–XVII век (Към историята на българския ръкописен орнамент). – Известия на Народната библиотека „Кирил и Методий“, 12(18) (1972), с. 19–41.

Р а й к о в, Б.,  Ст. К о ж у х а р о в,  Х. М и к л а с,  Хр. К о д о в. Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. София, 1994.

С п р о с т р а н о в, Е. Опис на ръкописите в библиотеката при Св. Синод на Българската църква в София. София, 1900.

С п р о с т р а н о в, Е. Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир. София, 1902.

С р е з н е в с к и й, И. И. Разбор сочинения К. Невоструева: Слово св. Ипполита об Антихристе в славянском переводе по списку XII века с исследованием о слове и о другой мнимой беседе Ипполита о том же с примечаниями и приложениями. – В: Отчет о пятнадцатом присуждении наград графа Уварова. Санкт-Петербург, 1874, с. 140–362.

С т а н к о в а, Л. Ислямски мотиви в украсата на ръкописната книга през XVXVII век. – В: Изкуство и контекст. Текстове от Трета младежка конференция. София, 2007, 26–35.

С т а н к о в а, Л. Ислямските мотиви в украсените от Владислав Граматик ръкописи, съхранявани в Рилския манастир. – Известия на Исторически музей – Кюстендил, 16 (2010), с. 71–83.

С т а н к о в а, Л. Украсата на металните предмети с църковно предназначение и османската естетика. – Проблеми на изкуството, 2019, № 4, с. 21–31.

С т а н к о в и ћ, Р. Филигранолошки опис и албум грчких рукописа ХV–ХІХ века. Софија–Београд: Центар за словенско-византијска проучавања „Проф. Иван Дуjчев“; Универзитетско издање „Св. Климент Охридски“; Народна библиотека Србиje, 2006.

С т а н к о в и ћ, Р. Водени знаци хиландарских српских рукописа ХVІ века. Београд, 2010.

С т о я н о в, М.,  Хр. К о д о в. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 3. София, 1964.

Т р и ф о н о в а, И. Narratio Aphroditiani, или Сказание на Афродитиан за чудото, което стана в персийската земя (Издание на текста по НБКМ № 432 от XVI век). – Име и святост, 13 (2014), с. 130–148.

Т ю т ю н д ж и е в, И. Търновската митрополия през XVXIX в. Велико Търново, 2007.

У з у н о в а, Е. Петър Граматик – сръбски книжовник в Ловешкия културен център през XVI век. – Археографски прилози, 6–7 (1984–1985), с. 233–258.

У з у н о в а, Е. За взаимното влияние между нормите на търновската юсова традиция и ресавския правопис в Ловешкия книжовен център през XVI век. – В: Исторически развой и типологическа характеристика на българския език. Посвещава се на 1100-годишнината от смъртта на Методий. София, 1987, с. 103–108.

У з у н о в а, Е. Професор Марин Дринов и колекцията от славянски ръкописи на Българската национална библиотека. – Исторически преглед, 2015, № 1–2, с. 125–131.

Ф о к а с, Д. Тератологичният орнамент в българската ръкописна книга от XVI–XVII век. Една теза. – В: Етрополската книжовна школа и българският XVII век. София, 2011, с. 297–304.

Х р и с т о в а, Б.,  Д. К а р а д ж о в а,  Н. В у т о в а. Опис на славянските ръкописи на Софийската народна библиотека. Т. 5. София, 1996.

Х р и с т о в а, Б.,  Д. К а р а д ж о в а,  А. И к о н о м о в а. Български ръкописи от XI до XVIII век запазени в България. Своден каталог. Т. 1. София, 1982.

Х р и с т о в а, Б.,  Е. М у с а к о в а,  Е. У з у н о в а. Опис на славянските ръкописи в Църковноисторическия и архивен институт на Българската православна църква. Т. 1: Библейски книги. София, 2009.

Ц о н е в, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. София, 1910.

Ц о н е в, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 2. София, 1923.

Ц о н е в, Б. Книжовни старини от Елена. – Годишник на Софийския университет. Историко-филологически клон, 19 (1923), с. 1–61.

 

B e a l, P. Catchword. – In: Beal, P. A Dictionary of English Manuscript Terminology 1450–2000. Oxford, 2008. Извлечено от https://www.oxfordreference.com на 19.02.2022 г.

B r i q u e t, C. M. Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600. T. 1. Leipzig, 1923.

C r u s i u s, M. Turcograeciae libri octo: Quibus Graecorum status sub imperio Turcico, in politia et ecclesia, oeconomia et scholis, iam inde ab amissa Constantinopoli, ad haec usque tempora, luculenter describitur. Cum indice copiosissimo. T. 1–8. Basileae, 1584.

G i a n n e l l i, C. Di alcune versioni e rielaborazioni serbe delle ‘Solutiones breves quaestionum naturalium’ attribuite a Michele Psello. – Studi bizantini e neoellenici, 5 (1939), p. 445–469.

L a y t o n, E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy; Printers and Publishers for the Greek World. Venezia, 1994.

M l a d e n o v a, O. M. Vernacularization of Bulgarian Literacy in the Seventeenth Century: New Perspectives. – Canadian Slavonic Papers, 60 (2018), № 1–2, p. 159–189.

M l a d e n o v a, O. M. The Reception of Theophanēs Eleavoulkos in Bulgaria. – Balkanistica, 32 (2019), № 1, p. 323–354.

P o l l a r d, G. The pecia system in the medieval universities. – In: Medieval Scribes, Manuscripts & Libraries: Essays Presented to N. R. Ker. London, 1978, p. 145–161.

R e n k e r, E. Canon. – In: The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (4th ed.). Princeton, New Jersey, 2012.

S t a n k o v a, L.,  L. N e n k o v s k a. The Manuscript Heritage of Ioan Kratovski. – European Journal of Science and Theology, 5 (2009), № 1, p. 13–24.

Thesaurus Linguae Graecae. University of California, Irvine (http://www.tlg.uci.edu/); включва дигитализирана версия на Deledemou, E. Θησαυρὸς Δαμασκηνοῦ τοῦ ὑποδιακόνου καὶ Στουδίτου. New York, 1943, p. 2–540.

W a l t h e r, K. K. Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie. Leipzig, 1987.

 

Γ ε δ ε ώ ν, Μ. Δαμασκηνὸς Στουδίτης. – Ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια, 3(6), 1882, σ. 85–91.

Κ α κ λ α μ ά ν η ς, Σ. Η ιδέα της «σειράς» στην έκδοση των νεοελληνικών λογοτεχνικών εντύπων του 16ου αιώνα. – In: Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες. Χειρόγραφα και εκδόσεις της όψιμης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρακτικά Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, 23–26 Μαΐου 2002, προς τιμήν των Hans Eideneier και Arnold van Gemert. Ηράκλειο, 2005, σ. 293–348.

Μ ά ν ο υ, Λ. Ν. Δαμασκηνός ο Στουδίτης: Ο βίος και το έργο του. Αθήνα, 1999.