Против богомилите из Догматическото всеоръжие на Евтимий Зигавин – няколко бележки върху славянския превод и препис

Резюме: 

The paper presents the only one known by now Slavic copy of the polemic treatise Against the bogomils, the 27th (or 23rd in the Slavic translation) chapter of the Dogmatic Panoply by Euthymius Zigabenos (12th century.). The history of the literary monument and its Slavic translation, together with contemporary state of knowledge, as well as its literary values, including the plot, linguistic and stylistic features are discussed.
     The commentary is accompanied by a text edition, a new one after the M. Popruzhenko’s from 1899, presenting the Against the bogomils from the collection of the Odessa National Scientific Library (ms 1/108), dating back to the 15th century.

Малгожата Сковронек (Лодз, Полша)

Литература: 

Б о г д а н о в и ћ, Д. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Београд, 1978.

Г е о р г и е в а - Г а г о в а, Н. Един вероятен преводачески автограф от първата четвърт на XV в. (още веднъж за ранния славянски превод на „Догматическо всеоръжие“ от Евтимий Зигавин). – Palaeobulgarica, 25 (2001), № 1, с. 79–94.

Гръцки извори за българската история. Т. 10. Съст. и ред. М. Войнов, В. Тъпкова-Заимова, Л. Йончев. София, 1980.

И в а н о в а, Кл. О славянском переводе „Паноплии Догматики“ Евфимия Зигабена. – В: Исследования по древней и новой литературе: К 80-летию академика Д. С. Лихачева. Отв. ред. Л. А. Дмитриев. Ленинград, 1987, с. 101–105.

К о ц е в а, E. Александрийско-попгерасимово писмо в български ръкописи от втората половина на XIV век. – Старобългарска литература, 1 (1971), с. 369–401.

М и л т е н о в а, A. Противобогомилска книжнина. Презвитер Козма. – В: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. София, 2009, с. 280–285.

П о п р у ж е н к о, М. Г. Синодик царя Бориса. Одесса, 1899.

Р у ж и ч и ћ, Н. еп. Стари српски рукописи у књижници Jугославенске академиjе у Загребу. – Споменик Српске Краљевске академије, 38 (1900), с. 129–147.

Старобългарски речник. Т. 2. О–У. Отг. ред. Д. Иванова-Мирчева. София, 2009.

Х р и с т о в а, Б. Опис на ръкописите на Владислав Граматик. Велико Търново, 1996.

Ц и б р а н с к а - К о с т о в а, M. Бележки върху славянския превод на Паноплия Догматика в BAR Ms. Slav. 296 и неговия преводач. – Palaeobulgarica, 41 (2017), № 4, с. 3–26.

Ц и б р а н с к а - К о с т о в а, M. Ексцерптите от Паноплия Догматика в Загребския сборник на Владислав Граматик от 1469 г. – Slovo, 68 (2018), c. 51–71.

Ц и б р а н с к а - К о с т о в а, М. Езикът на отрицанието срещу дуалистичните ереси (по материал от славянския превод на Паноплия догматика от Евтимий Зигавин). – Старобългарска литература, 63–64 (2021), с. 217–241.

Ц о н е в, Б. Кирилски ръкописи и старопечатни книги в Загреб. – Сборник на Българската академия на науките, 1 (1913), с. 1–45.

 

B e r k e, M. An annotated edition of Euthymios Zigabenos, Panoplia Dogmatikē, Chapters 23–28. Belfast, 2011 (Thesis submitted for the degree of the Doctor of Philosophy).

J u r e w i c z, O. Historia literatury bizantyńskiej. Wrocław, 1984.

M a t e j i ć, P.,  H. T h o m a s. Manuscripts on Microform of the Hilandar Research Library. Columbus, OH, 1992.

M i l a d i n o v a, N. Panoplia Dogmatike – a study on the antiheretical anthology of Euthymios Zygadenos in the Post-Byzantine Period (with history of the first publication in Greek in 1710 and an edition of fragments with scholia on Pseudo-Dionysios the Areopagite and Gregory of Nazianzus from MS Iviron Grec. 281). Leuven–Budapest, 2010.

M i r c e a, I. R. Répertoire des manuscrits slaves en Roumanie. Auteurs byzantins et slaves. Révision du texte slave P. Bojčeva, révision du texte français S. Todorova. Sofia, 2005.

M o š i n, V. Ćirilski rukopisi Jugoslavenske Akademije. I. dio. Opis rukopisa. Zagreb, 1955.

P a n a i t e s c u, P. Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei RPR. Vol. 1. Bucureşti, 1959.

P a r p u l o v, G. R. The Dogmatic Panoply. – In: A Companion to Byzantine Illustrated Manuscripts. Ed. V. Tsamakda. Leiden, 2017, p. 430–431.

R i g o, A. La Panoplie dogmatique d'Euthyme Zigabène: les Pères de l'Eglise, l'empereur et les hérésies du présent. – In: Byzantine Theologians: The Systematization of Their Own Doctrine and Their Perception of Foreign Doctrines. Ed. A. Rigo, P. Ermilov. Rome, 2009, p. 19–32.

S a n i d o p o u l o s, J. The Rise of Bogomilism and Its Penetration into Constantinople. With a Complete Translation of Euthymios Zygabenos „Concerning Bogomilism“. Rollinsford, 2011.

T s i b r a n s k a - K o s t o v a, M. Paulicians between the dogme and the legend. – Studia Ceranea, 7 (2017), p. 229–263.

W i c k e r t, J. Die Panoplia Dogmatica des Euthymios Zigabenos. Berlin, 1910.

W o l s k i, J. Żywot św. Hilariona z Mogleny Eutymiusza Tyrnowskiego jako źródło do dziejów dwunastowiecznego bogomilizmu. Wiarygodność tekstu. – Słupskie Studia Historyczne, 17 (2011), p. 43–57.