Онлайн база данни на южнославянски ръкописи от XIV в.

Резюме: 

The present article provides a specific picture of the catalographic panorama of the major libraries and projects that have undertaken the study of analysis methods for Slavonic manuscripts. Making an excursus of this kind means highlighting both the main features and the problems of Slavic palaeography, philology and codicology. The proposal put forward here concerns the creation and description of the online database of all South Slavonic manuscripts from the 14th c. onwards in the research project “Fourteenth Century South Slavonic scribes and scriptoria (palaeographical attribution and online repertorium)”. Among the different sections, a scheme is offered for the standardisation of the manuscript typologies produced in the scriptoria of the deepened century.

Марко Скарпа, Марта Рипаранте, Десислава Панева-Маринова, Максим Гойнов, Детелин Лучев (София, България)
Литература: 

Б о г д а н о в и ћ, Д. Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века). Београд, 1982.

Заседание на Работната група по терминологията към Комисията за ръкописи при СИБАЛ. Заключителен протокол. – СИБАЛ. Информационен бюлетин, 13 (1989), с. 108–111.

Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 1. Москва, 1973.

Методические рекомендации по описанию славянорусских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1–2. Москва, 1976.

Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. Вып. 3. Ч. 1–2. Москва, 1990.

Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 5. Ч. 1–2. Детальнейшее описание всех рукописей энциклопедических сборников, известных под общим названием „Златая цепь“. Новосибирск, 1990.

Препоръчителен списък на названията на средновековните славянски ръкописи според жанровата им типология. – СИБАЛ. Информационен бюлетин, 11 (1987), с. 20–29.

Протокол от заседанието на работната група по терминологията към Комисията за ръкописи при СИБАЛ (София, 25–28 септември 1984 г.). – СИБАЛ. Информационен бюлетин, 8 (1984), с. 37–41.

Протокол от третото заседание на работната група по терминологията към Комисията за ръкописи при СИБАЛ (София, 6 и 7 октомври 1987 г.). – СИБАЛ Информационен бюлетин, 11 (1987), с. 19.

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. Москва, 1984.

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг XIV в., хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. Вып. 1. Редколл. О. А. Князевская, Н. А. Кобяк и др. Москва, 2002.

Т у р и л о в, А. А. Предварительный список славяно-русских рукописных книг ХV в., хранящихся в СССР. Москва, 1986.

Т у р и л о в, А. А. Дополнения к „Предварительному списку славяно-русских рукописных книг ХV в., хранящихся в СССР“ (Москва, 1986). Москва, 1993.

Т у р и л о в, А. А., Л. В. М о ш к о в а. Каталог славянских рукописей афонских обителей. Фессалоники, 1999.

Т у р и л о в, А. А., Л. В. М о ш к о в а. Каталог славянских рукописей афонских обителей / Каталог словенских рукописа светогорских манастира. Београд, 2016.

Х р и с т о в а, Б., Д. К а р а д ж о в а, А. И к о н о м о в а. Български ръкописи от ХI до XVIII век, запазени в България. Своден каталог. Т. 1. София, 1982.

Ш е л а м а н о в а, Н. Б. Предварительный список славяно-русских рукописей XI–XIV вв., хранящихся в СССР. – Археографический ежегодник за 1965 год. Москва, 1966, с. 177–272.

 

N a y d e n o v a, S. The Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences: The first Bulgarian research and academic library. – Papers of BAS, Humanities and Social Sciences, 6 (2019), № 2, p. 199–205.

S t a n č e v, Kr. (ed.). Description et catalogage des manuscrits médiévaux. Sofia, 1984.