Слово за Езоп по ръкопис 1161 от сбирката на Църковно-историческия и архивен институт (Изследване и издание)

Резюме: 

This article aims to explore the manuscript tradition of the Story about Aesop. In the article is published for the first time the text of the Story about Aesop in the manuscript from the Miscellany 1161 from the Church-Historical and Archive Institute – CIAI Sofia of the 16th century, unstudied till now. Observations are made on the development of the manuscript tradition of the Story about Aesop comparing the previously published manuscripts from the Miscellany 740 in the Bucharest Library and the manuscript from the Tikvesh Miscellany 677 in the National Library in Sofia with the new manuscript in the Miscellany 1161 CIAI Sofia. The textual peculiarities of the three compared transcripts of Story about Aesop demonstrate one unique translation, but different antigraphs. The conclusion is about the existence of common textual tradition in which cannot be clearly distinguished the west and east Bulgarian manuscripts of the Story about Aesop.

Майя Йонова (София, България)
Литература: 

А н г е л о в, Б. Из старата българска, руска и сръбска литература. Кн. 2. София, 1967.

А н г е л о в, Б. За два преписа на „Солунската легенда“. – Кирило-Методиевски студии, 1 (1984), с. 9–16.

В е с е л о в с к и й, А. Н. Болгарские повести Букурештского сборника.  – Журнал Министерства народного просвещения. Отд. 2, 1884, № 1, с. 78–90.

И в а н о в, Й. Старобългарски разкази. София, 1935.

Й о н о в а, М. Общност и различия между гръцкия „Роман за Езоп“ и славянското „Слово за премъдрия Езоп“. – В: Шьствуйон ныня по следу учителю. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова. Съст. Т. Славова, Г. Ганева, М. Тотоманова-Панева, Д. Атанасова. София, 2021, с. 380–390.

Й о н о в а, М. Темата за женската злина в „Слово за премъдрия Езоп“. – Palaeobulgarica, 45 (2021), № 3, с. 79–92.

К о ж у х а р о в, Ст. Неизвестен препис на Солунската легенда. – Български език, 16 (1966), № 5, с. 491–494.

М и л т е н о в а, А. Към характеристиката на българската литература през XVXVII в. Сборници със смесено съдържание. Дисертация. София, 1982.

М и л т е н о в а, А. Новооткрит „близнак“ на Беляковския апокрифен сборник.  – Palaeobulgarica, 13 (1989), № 3, с. 61–73.

М и л т е н о в а, А. Солунската легенда“ и нейните  типологически паралели. – Годишник на Софийския университет. Научен център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, 1 (за 1987), 1990, с. 213–227.

М и л т е н о в а, А. Цикъл разкази за злите жени в сборниците със смесено съдържание през Средновековието. – Старобългарска литература, 28–29 (1994), с. 131–136.

Н а ч о в, Н. Тиквешки ръкопис. – В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. 8. София, 1892, с. 389–419.

Н а ч о в, Н. Тиквешки ръкопис. – В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. 9. София, 1893, с. 86–160.

Н а ч о в, Н. Тиквешки ръкопис. – В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. 10. София, 1894, с. 69–196.

Н и к о л о в а, Св. Патеричните разкази в българската  средновековна литература. София, 1980.

С т о й к о в а, А. Физиологът в южнославянските литератури. София, 1994.

С т о й к о в а, А. Свети Георги Победоносец. Агиографски произведения в южнославянската средновековна традиция. София, 2016.

Я ц и м и р с к и й, А. И. Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письменности. Петроград, 1921.

 

Аesopica. A Series of texts relating to Aesop or ascribed to him or closely connected with the literary tradition that bears his name; collected and critically edited with a commentary and historical essay by B. E. Perry. Vol. 1. Greek and Latin Texts. Urbana, Illinois, 1952.

B i r k f e l l n e r, G. Glagolitische und kyrillische Handschriften in Österreich. Wien, 1975.

E b e r h a r d, A. Fabulae Romanenses. Lipsiae, 1872.

M i l t e n o v a, A. South Slavonic Apocryphal Collections. Sofia, 2018.

P e r r y, B. Some addenda to the Life of Aesop. – Byzantinische Zeitschrift, 59 (1966), p. 285–304.

P e t r i c e i c u - H a ș d e u, B. Cărţile poporane ale Românilor in Secolul XVI in legatura cu literaturá popora na cea nescrisa. Studiŭ de filologiă comparativă. București, 1879.

Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters: ЦИАИ 1161. http://repertorium.obdurodon.org/readFile.php?filename=AM1161CM.xml.

S y r k u, P. Zur mittelalterlichen Erzählungsliteratur aus dem Bulgarischen. – Archiv für slavische Philologie, 7 (1884), p. 78–98.

T o t h, I. The Story of Iosop the Wise and How he Lived: A Medieval Slavonic Translation of the Life of Aesop. – Neograeca Medii Aevi, 5 (2005), p. 115–127.

Vita Aesopi. Еx vratislaviensi ac partim Monacensi et Vindobonensi codicibus nunc primum edidit Antonius Westermann. Brunsvigae–Londini, 1845.