Брой XXII (1998), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Георги Попов (София, България). Канон  за  Рождество  Христово  от  Константин  Преславски, с. 3–26. PDF
 • Евгений Верещагин (Москва, Россия). Древний список последования св. Димитрию Солунскому, с. 27–41. PDF
 • Бойка Мирчева (София, България). Преписът на Службата за Кирил в ръкопис № 164 от сбирката на А. И. Хлудов в Държавния исторически музей в Москва, с. 42–49. PDF
 • Мария Спасова (Велико Търново, България). Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Йоан Рилски?, с. 50–74. PDF
 • Веселка Желязкова (София, Болгария). Общая характеристика лексического состава Софийского пролога конца XII – начала XIII в., с. 75–88. PDF
 • Антоанета Делева, Цветелин Степанов (София, България). Protobulgarica (Varia), с. 89–100. PDF
 • Найда Иванова (София, България). Контактни синоними в съчиненията на Петър Богдан Бакшич, Филип Станиславов и Кръстьо Пейкич, с. 101–110. PDF
Преглед: 
 • Красимир Станчев (Рим, Италия). Професор Рикардо Пикио на 75 години, с. 111–114. PDF
 • Милияна Каймакамова (София, България). Ново изследване върху византийската и старобългарската християнска култура, с. 115–121. PDF
  В а с и л к а  Т ъ п к о в а - З а и м о в а,  А н и с а в а  М и л т е н о в а. Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България. С., 1996. 360 с.
 • Валентин Кожухаров (Велико Търново, България). Национална научна конференция „Търновград – център на православна духовност“, с. 122–126. PDF