Брой XXII (1998), 2

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Озаглавяването на неделните дни в ранните славянски евангелски календари, с. 3–13. PDF
 • Cynthia Vakareliyska, Kevork Horissian, Heather Pankl (Oregon, USA). A Computer Collation of Medieval Slavic Menologies, с. 14–25. PDF
 • Лора Тасева, Мария Йовчева (София, България). Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил, с. 26–39. PDF
 • Славия Бърлиева (София, България). Една хомилетична творба за св. Кирил и Методий (Към въпроса за латинските cyrillo-methodiana в Полша), с. 40–49. PDF
 • Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev, Stanimir Velev (Sofia, Bulgaria). Repertorium of Medieval Slavic Literature: Computer and Philological Standards, с. 50–69. PDF
 • Ана Стойкова (София, България). Наблюдения върху състава на късносредновековните южнославянски небогослужебни сборници (Някои возможности на компютърния анализ) , с. 70–80. PDF
 • Adelina Anguševa, Margaret Dimitrova (Sofia, Bulgaria). Towards Computer Precessing of Slavic Late Medieval and Pre-Modern Miscellanies, с. 81–91. PDF
 • Monia Camuglia, Eugenio Picchi (Pisa, Italy). Computational Slavistics: “Work in Progress!”, с. 92–96. PDF
 • Zdenka Ribarova (Skopje, Republic of Macedonia), Kiril Ribarov (Prague, Czech Republic). Living Conservation of the Lexis of Old Church Slavonic, с. 97–103. PDF
 • Ralph Cleminson (Budapest, Hungary). Computer Applications and the Study of Early Cyrillic Printed Books, с. 104–115. PDF
Преглед: 
 • Лора Тасева (София, България). Старобългаристиката като точна наука (Екатерина Дограмаджиева на 65 години), с. 116–120. PDF
 • Цветана Ралева (София, България). Румяна Павлова на 65 години, с. 121–125. PDF
 • Елена Михайлова-Крейчова (Бърно, Чехия). Професор Радослав Вечерка на 70 години, с. 126–127. PDF
 • Красимир Станчев (Рим, Италия). Някои уточнения относно историографските съчинения на Петър Богдан Бакшич, с. 128–132. PDF