За сходството между ръкопис Cod. D. Slavo 7 и Зайковския требник

Резюме: 

The article is dedicated to the problem of establishing the similarity between manuscript Cod. D. Slavo 7 and the Zajkovski Trebnik. The article contains an overview of content, composition, etc. in the manuscript Cod. D. Slavo 7 by comparing them with those in the Zajkovski Trebnik. The main result of the analysis may be summarized as follows: Cod. D. Slavo 7 is a direct copy from the 14th c. Zaykovski Trebnik.

Иван Марински (Смолян, България)

Литература: 

Х р и с т о в а, Б.,  А. Д ж у р о в а,  В. В е л и н о в а. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“ XIVXIX в. София, 2000.

Ц и б р а н с к а - К о с т о в а, М.,  Е. М и р ч е в а. Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст. София, 2012.

B a u m s t a r k, A. Comparative Liturgy. Westminister, Maryland, 1958.

H o l o š n j a j, B. Zajkovski Trebnik 960 der Nationalbibliothek “Hl. Kirill und Methodij” in Sofia, Bulgarien. Dissertatio ad Doctorarum. Romae, PIO, 1995.