Брой XXIX (2005), 1

Статии: 
 • Gregory Myers (Vancouver, Canada). The Impact of the Turnovo Hymnographic School on Chant Development in Slavia Orthodoxa: Evstatie’s 1511 Song Book Revisited, с. 3–24. PDF
 • Ивона Карачорова (София, България). Към изучаването на библейските песни в славянската ръкописна традиция, с. 25–43. PDF
 • Мария Мъжлекова (Велико Търново, България). Паралели при притежателните прилагателни имена в старобългарските евангелски преписи, с. 44–71. PDF
 • Анета Димитрова (София, България). Студийският манастир в житията на св. Теодор Студит, с. 72–83. PDF
 • Иван Билярски (София, България), Ева Барабаш (Букурещ, Румъния). Славянските ръкописи от Ставрополеос (Букурещ), с. 84–106. PDF
Преглед: 
 • Искра Христова (София, България). Десет години без Петър Илчев, с. 107–110. PDF
 • Мария Йовчева (София, България). Достоен завършек на изданието на руските служебни минеи за декември, с. 111–118. PDF
  D a g m a r C h r i s t i a n s. Wörterbuch zum Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember slavischgriechisch-deutsch nach ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch-slavisch (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen n Akademie der Wissenschaften. Bd. 107. Patristica Slavica. Bd. 8). Wiesbaden, 2001. 363 с.
 • Васил Гюзелев (София, България). Съкровищница от сведения за българското минало от края на XII – първата половина на XIII в., с. 119–123. PDF
  D e m e t r i i C h o m a t e n i. Ponemata diaphora, recensuit Günter Prinzing (= Corpus fontium historiae byzantinae. Vol. 38). Berolini et Novi Eboraci, Walter de Gruyter, 2002. 387* S. + 532 S. + Taf. I–III + 1 Karte.
 • Ангел Давидов (Велико Търново, България). Забележителен труд по история на българския книжовен език, с. 124–128. PDF
  Д о р а  И в а н о в а - М и р ч е в а. Българският книжовен език (IX–X до XVIII в.). Велико Търново, 2003. 264 с.