Една непубликувана икона на светите Седмочисленици от фонда на Националната галерия в София – среща на културни влияния и модели

Резюме: 

The focus of the present study is an unpublished icon of the Seven Slavic Saints (Heptarithmoi) from the National Gallery in Sofia (№ NGFA, Ba-II-p-2; wood, tempera; 10 x 14 cm). It raises many questions beyond the specific artistic sphere, related to cultural influences from Mount Athos and Russia, changes in the veneration of Slavic Enlighteners, unknown primary literary sources, and others.
     The first thing that strikes the observer is the unusually small size of the icon, only 10 x 14 cm.  It could have been intended for personal use or had the function of a kissing icon placed under a large icon of the Seven Slavic Saints. Seven full-length saints are depicted – five bishops and two monks. St Clement is depicted in the middle in full face, and the other figures are located symmetrically on both sides. A number is placed above the halo of each saint, and in the upper part of the icon the names of the saints are written corresponding to the respective number: 1. Св Кvріллъ Солун; 2. С. Методiй Солун; 3. С. Климен п. Охр.; 4. С. Наумъ Охридс; 5. С. Савва Охрид; 6. прпод. Гораздъ; 7. прпод. Ангеларій Германскій.
     Without connection to the historical evidence and the iconographic tradition St Naum is presented as a bishop, not as a monk, St Sava is also presented as a bishop, identified with the epithet Ohridski, and St Angelarius with the epithet Germanski.
     We find the same composition and non-traditional epithets of the saints in a color lithography with the images of the Seven Slavic Saints, printed in the printing house of A.V. Morozov in Moscow in 1869. According to Dimitar Usta-Genchov this lithography model was brought by Samokov to Moscow.
     The same composition and iconography, however, is found in three more icons: an icon from Varna, the work of Alexander Pop Georgiev from Yambol (1866, RHM–Varna), an icon from Tryavna (now unknown location, 1860s–1870s?), and an icon from Kalovo, Strandzha region (NCHAM, 1870s–1880s). This publication adds to a group of artworks on the small icon under consideration, each distinguished by an almost identical iconography and composition of their version of the Seven Slavic Saints.
     The small icon in question should be dated to the 1870s since the typological characteristics of the images, the vestments, even in detail, and the epithets of the saints are very similar to those of the lithography. Stylistically the icon demonstrates similarities with the works of the Tryavna workshop  from this period. For the group of images the question of the historical and literary sources is important, in which St Naum is a bishop, St Sava is a bishop of Ohrid, and St Angelarius is marked as Germanski. This interpretation of the names of some of the Seven Slavic Saints, as well as of their iconography, which is not based on medieval historical sources, can be found in Paisii’s Slavo-Bulgarian History and editions similar to Hrystaki Pavlovich's Tsarstvenik, but also in the printed editions in Russia in the nineteenth century, especially after 1862.
     As a conclusion, we can say that in the 1860s a new model of the composition of the Seven Slavic Saints was established in Bulgarian art, which is not related to the previous iconographic tradition and the medieval historical sources.

Ралица Русева (София, България)

Литература: 

А п р и л о в, В. Мисли за сегашното българско обучение. Одеса, 1841.

Б а к а л о в а, Е. Култ–текст–образ. Изображенията на св. Кирил и св. Методий в изкуството на православния свят. – Библиотека, 22 (2015), № 3, с. 60–95.

Б о ж к о в, Ат., Ив. Г е р г о в а. Образите на Св. Св. Кирил и Методий и Св. Седмочисленици в българското изобразително изкуство. София, 1993.

В а с и л и е в, А. Български възрожденски майстори. София, 1965.

Г е н о в а, Е. За две икони на свети Седмочисленици от ХIХ век. – В: Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolati: Tanulmánykötet Ohridi Szent Naum halálának 1100 évfordulója emlékére = Обществени и религиозни връзки между Унгария и Балканите: Сборник по случай 1100-годишнината от смъртта на свети Наум Охридски. Budapest, 2011, с. 80–92.

Г е р г о в а, Ив. Графични модели във възрожденската иконография на славянските просветители. – Проблеми на изкуството, 1993, № 4, с. 3–11.

Г е р г о в а, Ив. Агиографската концепция на Никола Образописов. – Годишник на Софийския университет, Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, 13 (2004), с. 235–246.

Г р о з д а н о в, Цв. Портрети на светители од Македония од ІХ–ХVІІІ век. Скопjе, 1983.

Г р о з д а н о в, Цв. Студии за охридскиот живопис. Скопjе, 1990.

Г р о з д а н о в, Цв. Свети Наум Охридски. Скопjе, 1995.

Г р о з д а н о в, Цв. Уметноста и културата на XIX век во западна Македониjа. Студии и прилози. Скопjе, 2004.

Г р о з д а н о в, Цв. Живописот во Македониjа XVІІІ– XIX век. Студии. Скопjе 2011.

К ъ р п а ч е в, Ен. Българско-народно календарче за година високосна 1868 с изнамерените досега български светии. Цариград, 1867.

П а в л о в и ч, Хр. Царственик или история болгарская. У Будиму, 1844.

П а и с и й  Х и л е н д а р с к и. Славянобългарска история.  София, 1972.

П о п о в с к а - К о р о б а р, В. Претставата на Седмочислениците во контекст на сликаната програма во Сливничкиот манастир. – В: Свети Климент Охридски и Охридската духовна и книжевна школа. Скопjе, 2010, с. 61–70.

Р у с е в а, Р. Образите на св. Наум в църковното изкуство на територията на Албания. – В: Свети Наум – живот и дело. Скопjе, 2006, с. 247–259.

Р у с е в а, Р. Свети Йоан Кукузел и композицията на Светите Седмочисленици в манастира Арденица. – В: Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум „1100 години од Упокојувањето на свети Наум Охридски“, Охрид, 3–5 октомври 2010 година. Охрид, 2011, с. 175–187.

Р у с е в а, Р. Нови данни за изобразителния култ към Светите Седмочисленици през ХVІІІ–ХІХ в. на територията на съвременна Албания. – Проблеми на изкуството, 2012, № 4, с. 20–28.

Р у с е в а, Р. Образът на св. Климент Охридски в църковното изкуство на територията на съвременна Албания (ХІV–ХІХ в.). – В: Песни за Климент. Служби за св. Климент Охридски, писани от X до XX век. София, 2016, с. 485–512.

У с т а - Г е н ч о в, Д. Св. Климент и св. Седмочисленици в домашната ни иконография. – Македонски преглед, 3, 1927, № 1, с. 75–104.

G r o z d a n o v, Cv. Saint Constantin-Cyrille et Saint Méthode dans la peinture byzantine des pays Balkaniques. – In: Thessaloniki, Magna Moravia: Proceedings of the International conference, Thessaloniki, 16–19 october 1997. Thessaloniki, 1999, p. 319–345.

G r o z d a n o v, Cv. La composition des sept saints slaves (седмочисленици Uðôάñιοι) dans la peinture de larchevêché dOhrid. – В: Климент Охридски – живот и дело (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 13). София, 2000, с. 21–41.

L o z a n o v a, R. Images of  Slavic Saints in Moschopolis and Vitkuqi (Albania). – В: Славянските светци в историята на християнската църква (= Годишник на Софийския университет. Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, 92 (11) 2002). София, 2003, с. 177–189.

R o u s s e v a, R. Cyril and Methodius in Historical Iconography. Celebrating the Legacy of Cyril and Methodius. With special reference to Historical Iconography. The Palace Valletta, Malta, 2018, p. 62–89.

Α λ ε ξ ο ύ δ η ς, Ά. Δ. Σύντομος ιστορική περιγραφή της Ιεράς Μητροπόλεως Βελεγραδών και της υπό την πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν υπαγομένης χώρας. Κέρκυρα, 1868.