Брой XLIV (2020), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Боряна Велчева, Андрей Бояджиев (София, България). Някои особености на езика на Пространното житие на св. Методий и проблемът за авторството, с. 3–23. PDF
 • Ралица Русева (София, България). Една непубликувана икона на светите Седмочисленици от фонда на Националната галерия в София – среща на културни влияния и модели, с. 24–41. PDF
 • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Народна култура и културни реалии в славянската юридическа книжнина: Вота и Брумалия, с. 42–57. PDF
 • Дмитрий М. Буланин (Санкт-Петербург, Россия). Тайнописание и инописание (Новации русской письменности в пору Второго южнославянского влияния), с. 58–80. PDF
 • Ирина М. Грицевская (Новосибирск, Россия), Вячеслав В. Литвиненко (Прага, Чехия). Афанасий Александрийский и Псевдо-Афанасий в переводах Епифания Славинецкого, с. 81–112. PDF
 • Тотка Григорова (София, България). За една неизвестна българска икона от манастира на Христовите изкушения в Йерихон (Принос към изследванията на творчеството на Захарий Димитров Доспевски), с. 113–130. PDF
Преглед: 
 • Искра Христова-Шомова (София, България). Проф. д.и.н. Боряна Велчева (19 май 1932 – 23 февруари 2020). In Memoriam, с. 131–139. PDF
 • Ана Стойкова (София, България). Нов принос към проучванията върху кирило-методиевските извори, с. 140–143. PDF
  Бойка Мирчева. Успение Кирилово в южнославянската православна традиция (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 28).  София, 2019. 244 с. ISBN 978-954-9787-39-9.
 • Димо Чешмеджиев (София, България). Ново изследване по кирилометодиевистика, с. 144–151. PDF
  С л а в и я  Б ъ р л и е в а. Cyrillo-Methodiana et varia mediaevalia. Паметници на кирило-методиевската традиция. София: КМНЦ, 2019. 392 с. ISBN 978-954-9787-40-5.
 • Веселка Желязкова (София, България). Ценен принос към текстовата история на Книги Царства, с. 152–160. PDF
  М а р и я  Т о т о м а н о в а - П а н е в а. Книги Царства в славянската хронографска традиция (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 27). София, 2019. 212 с. ISBN 978-954-9787-41-2.