Брой XXXI (2007), 3

Статии: 
  • Екатерина Дограмиджиева (София, България). История на богослужебния апарат в Четириевангелието на цар Иван Алсксандър, с. 3–40. PDF
  • Ивона Карачарова (София, България). Лексиката на новооткритата част на Синайския псалтир, с. 41–70. PDF
  • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Следи от глаголица и разсъждения за кирилицата в славянската версия на Хрониката на Георги Синкел, с. 71–78. PDF
  • Лидия Стефова (София, България). Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“ сред други шест преписа, с. 79–89. PDF
Преглед: 
  • Искра Христова-Шомова (София, България). Вараждински апостол, с. 90–97. PDF
  • Регина Койчева (София, България). Фундаментално издание на славянския ирмологий, с. 98–102. PDF