Брой XXXII (2008), 4

Статии: 
  • Vesselina Vachkova (Sofia, Bulgaria). The Bulgarian Theme in Constantinople's Monuments (A new approach in the study of Bulgarian and Byzantine cultural memory), с. 3–24. PDF
  • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Славянският Псевдозонар, с. 25–52. PDF
  • Десислава Найденова (София, България). Канонично-правни текстове в състава на славянски ръкописи, съхранявани в български книгохранилища (Предварителен списък), с. 53–69. PDF
  • Петер Женюх (Братислава, Словакия). Кирилски и латински ръкописи от византийската традиция в контекста на културния и на религиозния плурализъм в Подкарпатския регион, с. 70–95. PDF
Преглед: 
  • Angeliki Delikari (Fiorina, Griechenland). Acta Heinz Miklas, с. 96–104. PDF
  • Татяна Мострова, Мая Иванова (София, България). Палеославистичната проблематика на XIV международен конгрес на славистите в Охрид, с. 105–124. PDF