Брой XLIV (2020), 1

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
  • Щефан Александру (Марбург, Германия). Греческий палимпсест Сodex Athous Zographou Il’inskiy 40, с. 3–27. PDF
  • Алессандро Мария Бруни (Венеция, Италия). Древнeйшая славянская традиция Словa XVI Григория Богослова: старославянские версии и проблемы их изучения, с. 28–52. PDF
  • Мария Спасова (Велико Търново, България). – лексикални маркери за идиолекта на старобългарски преводач от края на IX – средата на X век, с. 53–70. PDF
  • Валерия С. Ефимова (Москва, Россия). О моделях старославянских композитов, с. 71–86. PDF
  • Светлана Куюмджиева (София, България). Още веднъж за виенския ръкопис Cod. Slav. 37 и за общите служби в него (Част първа), с. 87–117. PDF
  • Климентина Иванова (София, България). За Мs. Sl.1 от Библиотеката на Гръцката православна патриаршия в Йерусалим – представител на новоизводните триодни текстове (Към въпроса за разпространението на българските светогорски преводи през ХІV в.), с. 118–136. PDF
Преглед: 
  • Maya Petrova (Sofia, Bulgaria). An In-Debt Study of the Dragon-Slaying Motif in Byzantine and South Slavic Hagiographic Tradition, с. 137–142. PDF
    Ана Стойкова. Светци-змееборци: Теодор Тирон, Теодор Стратилат, Георги Победоносец в южнославянската средновековна традиция / Ana Stoykova. Dragon-Slayer Saints: Theodore Tiron, Theodore Stratelates and George the Victory-Bearer. South Slavic Medieval Tradition. София, 2019. 319 с. ISBN 978-619-01-0465-0.
  • Мая Иванова (София, България). Международна научна конференция „Граници и граничност в южнославянските култури: градското и библейското“, с. 143–148. PDF