Преводачески стратегии в старобългарския превод на Словата против Арианите от Атанасий Александрийски

Резюме: 

The article discusses translation strategies and techniques in the Old Bulgarian text of Athanasius of Alexandria’s Orations Against the Arians, translated by Konstantin of Preslav in 906. The exploration draws upon all ten Russian manuscripts ranging from the 15th to 18th centuries: RNB Pogodin № 968, year 1489; RGB, f. 113, № 437, year 1488; RGB, f. 209, № 791, 15th c.; RGB, f. 199, № 59, 15th–16th c.; GIM Sin. № 20, years 1480–1490;  GIM Sin. № 994, 16th c.; RNB Sofijsk. № 1321, 16th c.; GIM Sin. № 180, 16th c.; RNB Sol. № 63, 16th c.; RGB, F. 209, № 99, 18th. Following his Greek model, Konstantin of Preslav renders the binary opposition divine vs. non-divine by using the paradigm of the verb быти “to be”. Out of the present forms for the 3rd person singular and plural –  есмь “is” and сонтъ “they are”, respectively – he creates key theological terms such as естование tu einai, сонтьство fisis, бышьнъ gennitos. He uses the latter together with the word естьство usia, already established in the language, in accordance with a previously designed linguistic concept that corresponds to St. Athanasius of Alexandria’s anti-arian views. The neologisms and terminological oppositions under discussion in the article testify to the highly developed linguistic sensitivity of bishop Konstantin of Preslav and his skills to draw upon the creative and expressive power of the Old Bulgarian literary language, still young and in the making at the time.

Татяна Славова (София, България)

Литература: 

Авва Анастасий Синайски. Въпроси и отговори, издадени от Уилям Р. Федер. Т. 1–2. В. Търново, 2011.

Арий. – В: Православная Энциклопедия. Под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 3. Москва, 2001, 226–227.

Афанасий I Великий. – В: Православная Энциклопедия. Под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 4. Москва, 2002, 22–49.

Б о н ч е в, Ат.  Речник на църковнославянския език.  Т. 1. София, 2002. Т.  2.  София, 2012.

Български етимологичен речник. Т. 1. София, 1971.

В ъ р б а н о в а, П. Речник-индекс на Пандектите на Антиох (до края на буква П) – http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/mdocs/category/8-archive?limitstart=0

Г е о р г и е в а, Т. Златоструй от XII век. Силистра, 2003.

Г о л ы ш е н к о, В. С., В. Ф. Д у б р о в и н а, В. Г. Д е м ь я н о в,  Г. Ф. Н е ф е д о в. Изборник 1076 года. Москва, 1965.

Г о р с к и й, А. В., К. Н е в о с т р у е в. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. 2. Писания святых отцов. Ч. 2. Москва, 1859.

Д а в и д о в, А. Речник-индекс на Презвитер Козма. София, 1976.

Д о б р е в, Ив. Готски следи в българското християнство. – В: Готите. Т. 3. Нови изследвания за готското културно-историческо наследство по българските земи (2007–2010). София, 2011, 110–132.

Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О. Н. Трубачева. Т. 3. Москва, 1976.

Иванов, Е. Православието срещу готското арианство през VІ век според исторически и археологически свидетелства. – В: Годишник на СУ. Богословски факултет. Т. 7 (Нова серия). София, 2012, 11–421.

И в а н о в а - М и р ч е в а, Д. Йоан Екзарх Български. Слова. Т. 1. София, 1971.

Иеромонах Кирилл (Лопатин). Учение Святого Афанасия Великого о Святой Троице. – В: Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский. Творения. Том 1. Москва, 2015, 577–788.

И л и е в а, Т. Терминологична лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“. София, 2014.

И л и е в а, Т. Старобългарско-гръцки словоуказател към Книгата на пророк Иезекиил. – В: Старобългарският превод на Стария Завет. Под общата редакция на Св. Николова. Т. 3. София, 2013.

Л а л е в а, Т. Така нареченото четвърто слово на Атанасий Александрийски срещу арианите в превод на Константин Преславски. – Старобългарска литература, 1990, 22, 108–162.

Л и т в и н е н к о, В. Рецепция антиарианской тематики Афанасия Александрийского в славянской средневековой традиции (Часть 2: Слова против ариан). – Palaeobulgarica, 41, 2017, № 4, 27–54.

М а к с и м о в и ч, К. Византийская Синтагма 14 титулов без толкований в древнеболгарском переводе. Славянско-греческий, греческо-славянский и обратный (славянский) словоуказатели. Составил Кирилл А. Максимович. Frankfurt am Main, 2010.

М и л т е н о в, Я. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция. София, 2006.

М и л т е н о в, Я. Стб. бъхъ, бъхъма, бъшиѭ „съвсем, напълно“, бъшьнъ „окончателен“ – наблюдения върху етимологията, разпространението и употребата им. – Български език, 53, 2006, № 2, 104 –117.

М и н ч е в а, А. Старобългарски кирилски откъслеци. София, 1978.

П а в л о в а, Р. Петър Черноризец. Старобългарски писател от Х век (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 9). София, 1994.

П е н к о в а, П. On the Authorship of съланїє о праꙁдницѣ пасхꙑ Attributed to Athanasius of Alexandria. –  Scripta & e-Scripta 6, 2008, 279–286.

П е н к о в а, П. Св. Атанасий Александрийски. Второ Слово против арианите (в старобългарски превод). Т. 1. Въведение и критично издание на славянския текст П. Пенкова, индекс на словоформите Ив. Христов. София, 2015.

П е н к о в а, П. Свети Атанасий Александрийски (Велики). Трето Слово против арианите. Изследване и издание на текста. Т. 2. Cофия, 2016.

П е н к о в а, П. Възприемането на Атанасий Александрийски в западната традиция и влиянието ѝ върху Константин Преславски в превода на Словата против арианите. – Ѕѣлѡ, IV, 2016, № 8. Ел. списание. http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Penkova_1314-9067_VIII.pdf

П е н к о в а, П.  Към реконструкцията на превода от Константин Преславски на Второто слово против арианите от Атанасий Александрийски. – Slavia Meridionalis, 16, 2016, 311–328.

П е н к о в а, П. Свети Атанасий Александрийски (Велики). Трето Слово против арианите. Новобългарски превод от старобългарски език и коментари към превода на Константин Преславски. Cофия, 2018.

П о г о р е л о в, В. Чудовская псалтырь XI века. Отрывок толкования Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе (= Памятники старославянского языка. Т. 3. Вып. 1). Санкт-Петербург, 1910.

П о п к о н с т а н т и н о в, К., В. К о н с т а н т и н о в а. Към въпроса за черноризец Тудор и неговата приписка. – Старобългарска литература, 15, 1984, 106–118.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 2. Речник-индекс. Автори С. Богданова, В. Вълчанов, Ц. Досева, С. Иванов,  Цв. Ралева, В. Христова, П. Янева. София, 1993.

С л а в о в а, Т. Архаични нелични форми от глагола бꙑти в старобългарския превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски. – Palaeobulgarica, 43, 2019, № 1, 3–16.

Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 1–30. Москва, 1975–2015.

Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–11. Москва, 1988–2016.

С р е з н е в с к и й, И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1–3. Санкт-Петербург, 1893–1903.

С т а н к о в, Р. Лексика Исторической палеи. В. Търново, 1994.

Старобългарски речник. Т. 1. А–Н. София, 1999. Т. 2. О–ОУ. София, 2009.

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Под ред. Р. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. Москва, 1999.

Т и х о в а, М. Старобългарското Учително евангелие на Константин
Преславски, издадено от М. Тихова с детайлно то  описание от Е. Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262) (= Monumenta linguae Slavicae, LVIII). Freiburg i. Br. 2012, LVI–LXXVII.

Т о т о м а н о в а, А.-М. Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел. София, 2008.

Ф е д е р, У. Кънѧжии иꙁборьникъ ꙁа въꙁпитаниє на канартикина. Т. 1. Увод и показалци. Т. 2. Текст. В. Търново, 2008.

Х р и с т о в а, И. Речник на словата на Климент Охридски. София, 1994.

Х р и с т о в а - Ш о м о в а, И. Песни от Климент. Служби от св. Климент Охридски за пророк Илия, апостол, отец, мъченик и мъченица. София, 2017.

A i t z e t m ü l l e r, R. Das Hexameron des Exarchen Johannes. T. 7. Graz, 1975.

Die Großen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. 1.–8. Mai. Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko, et. al. (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations, T. 51). Freiburg i. Br., 2007, 160–313.

Die Großen Lesemenäen des Metropoliten  Makarij. Uspenskij spisok. 1.–8. Mai. Kritischer Аpparat. Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko, et. al. (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations, T.*51). Freiburg i. Br., 2007, 66–141.

Gitton, M. La théologie trinitaire d’Athanase d’Alexandrie. Paris, 2006.

L y t v y n e n k o, V. The Old Slavonic Translation of the Orationes contra Arianos (Reasons for Translation and the Issue of Transmission). – Europa Orientalis, 36, 2017, 83–96.

L y t v y n e n k o, V. Selective textual evidence as a case for a single translator of Athanasius’ Orations against the Arians into Old Slavonic. – Slovo, 68, 2018, 199–226.

L y t v y n e n k o, V. Athanasius of Alexandria, Oratio II contra Arianos: Old Slavonic Text and English Translation by V. Lytvynenko (= Patrologia Orientalis. T. 248, Fas. 56, № 3). Turnhout, 2019.

L y t v y n e n k o, V. Thematic Index of Selected Greek and Old Slavonic Ontological Terms: Orations against the Arians, Epistle to the Bishops of Egypt and Libya, and Didactic Gospel. – IN HONOREM 5. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, 111–140.

L y t v y n e n k o, V., I. G r i t s e v s k a y a. Сочинения Афанасия Александрийского в славянской традиции. Часть 1: Подлинные сочинения. – Byzantinoslavica, 75, 2017, № 1–2, 5–29.

M i k l o s i c h, F.  Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.

Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers. Bd. 5. Index. Hrsg. von R. Aitzetmüller (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. T. XXVI (XX, 5). Freiburg i. Br., 1990.

P o p o v s k y, J. The Pandects of Antiochus. Vol. 3. Index verborum. Index            nominum. – Полата кънигописьнаꙗ, 31–32, 1999, 43–239.

S a d n i k, L. Des hl. Johannes von Damaskus ёκθεσις Bκριβ[ς τ\ς |ρθοδüξου πßστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes. Bd. 4. Index und rückläufiges Wörterverzeichnis zusammengestellt von R. Aitzetmüller (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 17 (V, 4). Freiburg i. Br., 1983.

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. Hl. red. J. Kurz. Praha, 1958–1996.

V a i l l a n t, A. Discours contre les Ariens de Saint Athanase. Version slave et traduction en français. Sofia, 1954.